Facebook

Vyřídit (smírně) - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu vyřídit (smírně).

Význam: Vyřídit znamená dojít k řešení situace, často bez soudního sporu, kompromisem.

srovnat <co>

Porovnat různé věci a udělat z nich srovnání.

narovnat

Uspořádat, usadit, upravit do požadovaného stavu; přiblížit se k požadovanému cíli.

napřímit

Napřímit znamená narovnat, přitáhnout k sobě, zpevnit.

upravit

Upravit znamená změnit, přizpůsobit nebo opravit tak, aby vyhovovalo určitému účelu.

urovnat (spor)

Urovnat spor znamená najít vhodné řešení, které uspokojí obě strany.

vynahradit <co komu>

Vynahradit: nahradit někomu určitou částku peněz či jinou výhodu za utrpěnou škodu.

vykompenzovat

Vykompenzovat znamená nahradit či opravit něco, co bylo předtím způsobeno nebo ztraceno.

vypořádat (finance)

Vypořádat se s financemi znamená uspořádat je, zaplatit účty a udržovat finanční stability.

zaplatit

Zaplatit: uhradit peníze za zboží nebo služby.

uhradit

Uhradit znamená zaplatit nebo splatit peněžní částku nebo jinou formu platby za něco.

srovnat (skóre)

Srovnat je porovnat dvě nebo více hodnot a určit jejich vzájemnou hodnotu, často ve formě skóre.

Podobná synonyma

pomoci <komu>

Pomoci: poskytnout podporu, pomoc nebo finanční nebo jinou formu pomoci někomu.

ukrást <co komu>

Ukrást něco někomu, bez jeho svolení a proti jeho vůli.

zatelefonovat <komu>

Volat někomu na telefon.

naliskat <komu>

Naliskat znamená někoho fyzicky napadnout nebo někomu ublížit.

blahopřát <co komu>

Blahopřát: vyjádřit druhému osobě přání štěstí, úspěchu a radosti.

volat <komu>

Volat znamená zavolat někomu telefonem nebo jinou formou komunikace.

navrhovat <co komu>

Navrhovat znamená dávat návrh na něco, navržení čeho nebo komu. Je to vyjádření názoru, návrhu nebo doporučení.

důvěřovat <komu>

Věřit někomu, dát mu projevy své důvěry, být přesvědčen o jeho kvalitách a schopnostech.

urovnat se

Urovnat se znamená dát dohromady všechny své myšlenky a pocity, aby člověk mohl vidět situaci z většího úhlu pohledu.

zašeptat <co komu>

Říct něco tichým hlasem, aby to ostatní neslyšeli.

urovnat (knihy)

Urovnat znamená uspořádat knihy tak, aby byly přehledně uspořádány a aby bylo snadné je najít.

vyhrožovat <komu>

Vyhrožovat je používat nebo vyjadřovat hrozbu nebo nátlak na někoho.

nadávat <komu>

Nadávat znamená vykřikovat na někoho urážky nebo vulgární slova.

selhat <komu> (hlas)

Selhat znamená neuspět, zklamat někoho nebo nedodržet slib.

vyhubovat <komu>

Vyhubovat znamená propustit nebo vyloučit ze zaměstnání či jiného postavení.

srovnat se

Srovnat se znamená porovnat dvě nebo více věcí a zjistit jejich odlišnosti a podobnosti.

státní finance

Státní finance jsou obor, který se zabývá výdaji a příjmy státu a jeho hospodařením.

ulehčovat <co komu>

Ulehčovat znamená snižovat náročnost či obtížnost čehokoliv pro kohokoliv.

vyhovět <komu>

Udělat něco, co je požadováno, žádáno nebo požadováno od někoho jiného.

nedovolit <co komu>

Nedovolit: označuje tak zakázat něco komu nebo něčemu.

dát úplatek <komu>

Darovat peníze nebo jinou výhodu (např. úlevu) nekalým způsobem někomu, aby se vyhnul spravedlivému rozhodnutí nebo postihu.

spor

Spor je soupeření dvou nebo více stran o nějakou věc, například o právo, čest nebo majetek.

smát se <komu>

Smát se znamená vyjádřit radost nad něčím, co daná osoba udělala či řekla.

cpát <co komu>

Cpát je slangový výraz pro násilné vtlačení nebo vnutit něčeho někomu.

vyrovnat se <komu>

Dosáhnout s někým stejné úrovně vzájemného porozumění nebo souhlasu.

dát výstrahu <komu>

Udělit varování člověku jako předzvěst potenciálního trestu za jeho jednání.

přitížit <komu>

Přitížit znamená přimět jej, aby dělal nebo čelil něčemu obtížnému či nepříjemnému.

prospívat <komu> (pohyb)

Prospívat znamená poskytnout mu pohybovou výhodu a pomoci mu dosáhnout úspěchu.