Facebook

Narovnat - synonyma

Celkem nalezeno 17 synonym ke slovu narovnat.

Význam: Uspořádat, usadit, upravit do požadovaného stavu; přiblížit se k požadovanému cíli.

srovnat

Porovnat dva nebo více objektů ve vztahu k jejich vlastnostem nebo funkcím.

upravit

Upravit znamená provést opravu, úpravu nebo změnu čehokoli, aby se dosáhlo požadovaného stavu.

uspořádat

Uspořádat znamená upravit nebo uspořádat pořádek ve věcech, činnostech nebo informacích.

naskládat

Uspořádat, uspořádat do vymezeného pořadí nebo do určitého tvaru.

naplnit

Naplnit znamená dosáhnout požadovaného stavu nebo plnosti.

napřímit

Napřímit znamená postavit se do přímého postavení, vystřídat se.

vyrovnat

Urovnat, rovnat, zrovnat, zcela srovnat, doplnit, dopravit.

ohnout

Ohnout znamená změnit tvar nebo polohu něčeho, ohýbat, ohýbat se, nebo se sklonit.

srovnat <co>

Porovnat různé věci a udělat z nich srovnání.

urovnat (spor)

Urovnat spor znamená najít vhodné řešení, které uspokojí obě strany.

vyřídit (smírně)

Vyřídit znamená dojít k řešení situace, často bez soudního sporu, kompromisem.

vynahradit <co komu>

Vynahradit: nahradit někomu určitou částku peněz či jinou výhodu za utrpěnou škodu.

vykompenzovat

Vykompenzovat znamená nahradit či opravit něco, co bylo předtím způsobeno nebo ztraceno.

vypořádat (finance)

Vypořádat se s financemi znamená uspořádat je, zaplatit účty a udržovat finanční stability.

zaplatit

Zaplatit: uhradit peníze za zboží nebo služby.

uhradit

Uhradit znamená zaplatit nebo splatit peněžní částku nebo jinou formu platby za něco.

srovnat (skóre)

Srovnat je porovnat dvě nebo více hodnot a určit jejich vzájemnou hodnotu, často ve formě skóre.

Podobná synonyma

být podřízen <komu>

Být podřízen znamená poslouchat a plnit příkazy někoho, kdo je nad námi ve struktuře moci.

nadávat <komu>

Nadávat znamená vyjadřovat negativní emoce, kritizovat jinou osobu slovně.

dopřát <komu čeho>

Dopřát: umožnit někomu získat či zažít něco pozitivního, často v důsledku velkorysosti či laskavosti.

uspořádat (seminář)

Organizovat seminář; připravit potřebné materiály a vybrat místo, čas a program.

líbit se <co komu>

Líbit se znamená být něčímu příjemný, zalíbit se, zaujmout.

vyrovnat se (v pití)

Vyrovnat se v pití znamená dojít se stejného množství alkoholu jako někdo jiný.

vyrovnat se

Vyrovnat se znamená dosáhnout trvalého stavu rovnováhy a pohody; přijmout a zvládnout situaci a emoce, které z ní vyplývají.

připisovat <komu> (vinu)

Uvalovat na někoho vinu, obviňovat ho z něčeho.

srovnat <co s čím>

Srovnat znamená porovnat dvě (nebo více) věci, aby bylo možné zhodnotit jejich podobnosti a rozdíly.

oznámit <co komu>

Oznámit: sdělit někomu něco důležitého, aby mohl přijmout potřebná opatření.

vrazit <komu> (facku)

Fyzicky napadnout člověka a dát mu facku.

spor

Spor je souboj, konflikt nebo debata mezi dvěma nebo více stranami o něčem, co je považováno za důležité.

učarovat <komu>

Učarovat znamená přitahovat jeho pozornost a vyvolat u něho silné příznivé emoce.

odcizit <co komu>

Odcizit: způsobit, aby něco (např. majetek) nebo někdo (např. blízký člověk) zmizel, odešel, byl oddělen.

uspořádat <co>

Uspořádat: sestavit do logického celku, pořádku a přehledu.

upravit <co>

Změnit nebo přizpůsobit tak, aby odpovídalo určitým požadavkům.

kynout <komu>

Kynout znamená zvyšovat intenzitu nějakého pocitu nebo výrazu, např. hněvu, strachu, vzteku, bolesti nebo zoufalství.

připadnout <co komu>

Připadnout znamená přidělit, přisoudit nebo přiřadit něco komu - například práci, úkol nebo odpovědnost.

mírnit (spor)

Mírnit znamená přirozeně a diplomaticky snižovat intenzitu napětí nebo případného sporu.

nalhávat <co komu>

Nalhávat je lhaní, kdy člověk komu něco tvrdí, i když to je nepravda, aby získal jeho prospěch nebo aby oklamal.

zasvětit <co komu>

Zasvětit znamená posvětit, věnovat někomu něco či se něčemu věnovat.

vyřídit <co>

Vyřídit znamená vyřešit, dokončit nebo provést potřebné úkony.

mít důvěru <ke komu>

Mít důvěru ke komu znamená věřit v jeho schopnosti, čestnost a štěstí. Znamená podporovat a být věrný.

vypořádat se <s kým> (finančně)

Vypořádat se finančně znamená vyřídit si finanční záležitosti, jako je splacení dluhů, uhrazení pokut nebo dohodnutí náhrady škody.

vypořádat se <s čím>

Vypořádat se: úspěšně čelit něčemu nebo se s něčím vyrovnat.

vytýkat <co komu>

Vytýkat znamená kritizovat někoho nebo něco za jeho chyby nebo nedostatky.

znemožnit <co komu>

Znemožnit je způsobit, že je komu či čemu zabráněno v provedení činnosti.

pomoci <komu s čím> navíc

Pomoci komu s čím navíc: poskytnout jim více než je nezbytné, aby dosáhli svého cíle.

vynadat <komu> zle

Vynadat někomu zle znamená vyslovit na něj kritiku nebo urážku.

dávat <co komu>

Dávat: předávat něčemu nebo někomu něco, přednostně jako dar nebo platbu.