Facebook

Vyznačit - synonyma

Celkem nalezeno 17 synonym ke slovu vyznačit.

Význam: Učinit zřetelným nebo zaznamenat; zdůraznit; označit.

podškrtnout (chyby)

Podškrtnutím se rozumí přeškrtnutí části textu nebo čísla, aby se zdůraznila jeho nesprávnost nebo neplatnost.

vyznačit (titulky)

Udělat nebo označit něco jasně a zřetelně.

zdůraznit (význam)

Zdůraznit znamená vyzdvihnout něčí myšlenku, úkol či názor.

zvýraznit

Zvýraznit znamená zdůraznit, vyzdvihnout, připomenout, zvýšit význam nebo viditelnost.

vyzdvihnout

Vyzdvihnout znamená vyjádřit pozitivně, zdůraznit, zvýšit důraz na něčí činy, vlastnosti nebo odpovědnost.

podrazit (židli)

Podrazit (židli) znamená jít pod ni a zvednout ji nebo jí dát ráz, aby se převrátila.

označit <co>

Označit: identifikovat něco určitým způsobem; dát něčemu název, symbol nebo kód.

poznamenat

Poznamenat znamená v kontextu poznámek nebo komentářů zapsat si nějakou myšlenku, postřeh nebo poznámku.

vyznačkovat

Vyznačkovat znamená označit, označovat nebo identifikovat něco pomocí značky nebo znaku.

markovat

Markovat znamená vytvářet statistický model na základě dat o minulosti a použít ho k předpovědi budoucnosti.

zakreslit <co>

Zakreslit znamená vyjádřit/vykreslit něco křídou, tužkou, počítačovým programem nebo jinou metodou.

zapsat

Zapsat: zaznamenat či zapsat dokument, informace, poznámky nebo výsledky do dokumentu.

uvést <co>

Uvést: zahájit nebo začít provádět nějakou činnost, představit, předložit.

vytknout

Vytknout znamená upozornit na chybu či nedostatek, obviňovat někoho a podávat mu kritiku.

podotknout

Podotknout je vyjádřit svůj názor nebo připomenout něco důležitého; dodat něco, co ještě nebylo řečeno.

nazvat <co jak>

Nazvat znamená přiřadit věcem jména nebo označení pro identifikaci.

pojmenovat

Pojmenovat znamená nazvat nebo dát něčemu jméno.

Podobná synonyma

odčiňovat (chyby)

Odčiňovat znamená napravit chyby, udělat vše pro to, aby se omyly napraveny a aby se předešlo dalším chybám.

uvést

Uvést znamená zařadit někoho či něco do určité polohy nebo situace, začít či obnovit něco.

uvést <co> v činnost

Uvést v činnost: zahájit činnost, aktivovat, spustit.

nazvat <koho jak>

Nazvat: definovat nebo popsat určitou věc nebo osobu tak, aby byl její význam, charakter nebo identita jasné.

postihovat (význam)

Postihovat: udělovat tresty, sankce apod. pro nepříznivé jednání.

uvést do hry (kotouč)

Vtáhnout do hry, začlenit do hry; zapojit něco do hry nebo situace.

vytknout <co>

Vytknout znamená kritizovat nebo obviňovat někoho z něčeho.

vyznačit <co>

Vyznačit znamená označit, zaznamenat či zdůraznit něco.

podtrhnout (chyby)

Podtrhnout znamená zdůraznit nějakou myšlenku, vyzdvihnout její význam nebo důležitost. Může to být i zvýraznění chyb, aby bylo více zřetelné jaké jsou.

uvést v úřad (slavnostně)

Uvést v úřad: slavnostní převzetí a zahájení činnosti ve funkci.

uvést do chodu

Uvést do chodu znamená aktivovat nějaké zařízení nebo systém, aby bylo připraveno k používání.

opravovat (chyby)

Opravovat znamená nahradit chybějící nebo poškozené části nebo odstranit chyby.

podrazit <koho>

Podrazit někoho znamená podvést ho s cílem získat pro sebe výhodu.

uvést v soulad

Uvést v soulad znamená sjednotit, usmířit nebo udělat opatření, aby byly všechny strany spokojeny.

označit

Označit znamená omezit, označit něco určitým způsobem, aby bylo snazší jej identifikovat.

podotknout <co>

Podotknout znamená nepřímo naznačit nebo připomenout něco důležitého.

zdůraznit <co>

Zdůraznit: vybrat a zvýraznit důležitou část, aby byla lépe viditelná.

uvést na pravou míru

Uvést na pravou míru znamená vyvrátit fámy nebo lži a poskytnout pravdivé informace.

význam

Význam je to, co slovo nebo pojem znamená, což může být slovní definice, příklad nebo symbolický obraz.

zdůraznit

Vyzvednout, zvýraznit nebo zdůraznit důležité informace, aby se zvýšila jejich viditelnost a důraz.

uvést výrok (doslovně)

Uvést výrok: Přinést do reality. Shrn: Převést myšlenku do skutečnosti.

význam (sdělení)

Význam je definice nebo pochopení slova, myšlenky nebo akce. To je to, co slovo znamená nebo co se očekává.

uvést se

Uvést se znamená představit se, potvrdit vlastní identitu a sdělit informace o sobě.

vyznačit (hranice)

Vyznačit označuje stanovit hranice nebo obrysy něčeho, naznačit či zdůraznit.

uvést <co> ve vztah <k čemu>

Uvést co ve vztah k čemu znamená přiřadit co do pozice nebo vztahu k čemu jinému.

pojmenovat (objekt)

Pojmenovat znamená přiřadit k něčemu jméno nebo označení.