Facebook

Uvést <koho> - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu uvést <koho>.

Význam: Uvést: dát do pohybu nebo přítomnosti, představit, zahrnout do plánu nebo zákona.

seznámit <koho s kým>

Seznámit znamená představit jednu osobu druhé osobě, aby si jedna druhou lépe představili a začali spolu komunikovat.

předvést (výrobek)

Ukázat (výrobek): prezentovat, demonstrovat, představit.

ukázat

Ukázat: představit, demonstrovat, ukázat; předvést, naznačit, odhalit.

prezentovat

Prezentovat znamená prezentovat něco před někým; ukázat, vysvětlit, zdůraznit nebo představit.

znázornit (život)

Znázornit život znamená představit ho jako symbolickou cestu, kterou člověk prochází, přičemž se potkává s překážkami, dobrodružstvími i úspěchy.

zobrazit

Zobrazit znamená ukázat nebo ukázat informace nebo obraz na obrazovce nebo jiném zařízení.

vylíčit

Vylíčit znamená popsat nebo popisovat něčí činy, situace nebo postavy slovy.

zachytit

Zachytit: získat informace nebo podstatu něčeho, zachovat si vzpomínku.

reprezentovat

Reprezentovat znamená zastupovat, vystupovat jménem druhé strany nebo hájit její zájmy.

Podobná synonyma

zničit <koho n. co>

Zničit: způsobit trvalou ztrátu či poškození člověka nebo věci.

hodit <koho> (do vody)

Hodit do vody znamená násilně a náhle vhánět člověka do vody.

zmocnit <koho>

Zmocnit se: udělit někomu moc, autoritu, právo nebo povolení konat určité činnosti.

odvrátit <koho od čeho>

Odvrátit znamená zabránit tomu, aby se něco stalo, například odvrátit někoho od nějakého jednání.

znevážit <koho n. co>

Znevážit znamená očernit, ponížit, ponižovat, zpochybňovat či zlehčovat hodnotu koho nebo čeho.

vypravit <koho n. co>

Vypravit znamená odeslat, dopravit nebo doručit něco nebo někoho na určené místo.

vyplavit <koho n. co>

Vyplavit: osvobodit od čeho, dostat se z něčeho.

vzít <koho> (za ruku)

Vzít za ruku znamená uchopit ruku druhého člověka jako symbol lásky, náklonnosti a podpory.

uvolnit <koho z čeho>

Uvolnit znamená odstranit zábrany, překážky a nedostupnost: uvolnit člověka z moci, ze strachu, z omezení.

líbat <koho>

Líbat je fyzická a emocionální aktivita, která spočívá ve vzájemném polibku jednoho člověka na druhého.

obelstít <koho>

Obelstít znamená vymanit se nebo dostat se přes něčí blokádu nebo překážku.

upoutat <koho čím>

Upoutat: přitahovat pozornost; získat si přízeň; zaujmout.

polekat <koho>

Polekat znamená vtipně, nebo i vážně, napomenout člověka a vyjádřit mu svůj názor.

obětovat <koho> (Bohu)

Přinést/oddat Božímu kultu něco, co má pro nás osobní hodnotu.

potupit <koho>

Potupit znamená učinit toho člověka poníženým a podřadným, očerňovat ho a ponižovat.

vycvičit <koho>

Vycvičit: naučit někoho novým dovednostem a činnostem, aby vykonával požadované úkoly.

vysvobozovat <koho> (penězi)

Vysvobozovat znamená poskytnout prostředky k zaplacení, aby se někdo osvobodil z finančního závazku.

nezastihovat <koho>

Nestýkat se s někým, nepotkat ho; nezastihnout = nezahledět, neobjevit.

zatáhnout <koho do čeho>

Zatáhnout znamená fyzicky či metaforicky přitáhnout nebo přivést někoho do něčeho.

trestat <koho>

Trestat je postihovat osobu za provedení určitého zločinu, obecně za porušení zákona.

zamilovat si <koho n. co>

Cítit silnou lásku k někomu nebo něčemu, prožívat silné city a touhu být s ním/s ním.

odmítnout <koho n. co>

Odmítnout je forma odpírání či zamítnutí žádosti, požadavku nebo návrhu.

pečovat <o koho>

Starat se o někoho s láskou a péčí.

vypovědět <koho odkud>

Vypovědět někoho znamená ukončit jeho pracovní smlouvu, často s okamžitou platností.

uchvátit <koho čím>

Uchvátit: přivést někoho do úžasu či údivu; oslnit; okouzlit; ohromit.

obětovat (život)

Udělat nebo darovat něco, co je velmi hodnotné, nebo dokonce obětovat vlastní život, aby se dosáhlo nějakého cíle.

vítat <koho>

Vítat znamená přivítat někoho laskavě a srdečně.

ozbrojit <koho>

Ozbrojit znamená nosit nebo používat zbraně jako způsob obrany, nebo nabídnout někomu zbraně pro obranu.

znázornit

Znázornit znamená vyjádřit něco obrazem, grafem nebo slovy tak, aby se to dalo lépe pochopit.