Facebook

Tušit - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu tušit.

Význam: Tušit znamená tušit či odhadovat, mít podezření, že něco je pravda, aniž by to bylo zcela jisté.

pociťovat

Pociťovat je vnímat a prožívat pozitivní nebo negativní emoce, pocity a myšlenky.

mít pocit

Mít pocit znamená cítit se nějak ve svém nitru; vnitřní pocity, které jsou vyvolány prožitými zkušenostmi a emocemi.

vyciťovat

Vyčítovat je činit někomu výtky nebo vyčítavě upozorňovat na něčí chyby.

smýšlet (vlastenecky)

Smýšlet vlastenecky znamená myslet na dobro státu a jednat v jeho prospěch.

mít předtuchu

Mít předtuchu znamená mít pocit, že se něco stane, aniž bychom měli jasný důkaz nebo racionální vysvětlení.

předpokládat

Předpokládat znamená uvažovat o něčem jako o pravdě nebo možnosti, i když to není jisté.

předvídat

Předvídat znamená předpovídat vývoj nebo výsledek určitého dění na základě informací.

očekávat

Očekávat znamená čekat na něco s napětím, předpokládat, že se něco stane nebo že něco vyjde.

cítit

Cítit znamená vnímat pomocí smyslových orgánů, jako jsou kůže, čichové, chuťové a hmatové receptory.

předjímat

Předjímat je slovo, které se používá pro vyjádření předpokládání příštích událostí nebo výsledků.

Podobná synonyma

pocit méněcennosti

Cit přesvědčení o své nedostatečnosti a nízké hodnotě.

vlastenecký

Vlastenecký se odkazuje na osobu, která má silný cit pro vlast a ochranu jejího dědictví a kultury.

smýšlet

Smýšlení je proces vytváření myšlenek, kombinování informací, racionálního uvažování a uvažování o nás samých a o světě kolem nás.

očekávat <co>

Očekávat znamená čekat na výsledek nebo vývoj něčeho s předpokladem, že se to stane.

cítit <co> (napětí)

Cítit napětí znamená pociťovat napjatou atmosféru nebo úzkost, která je přítomna v situaci.

být cítit

Být cítit znamená být znatelný nebo pozorovatelný; lze to pozorovat prostřednictvím smyslů nebo skrze druhé lidi.

cítit se dotčen

Vyjádřit pocit uražení, zranění či smutku kvůli něčím slovům či činům.

cítění

Cítění je proces vnímání vnějšího prostředí s pomocí smyslů, jako je sluch, chuť, hmat, čich a zrak.

pocit viny

Pocit viny je emoce způsobená vědomím, že jsme něco udělali špatně nebo selhali v něčem.

očekávat (toužebně)

Očekávat znamená těšit se na něco s nadějí a očekáváním.

předvídat <co>

Předvídat znamená vytváření odhadu nebo výhledu o budoucnosti na základě současných informací.

cítit soustrast

Cítit soustrast je projevovat soucit a lítost nad něčím, co se stalo.

povznášející pocit

Povznášející pocit: pocit radosti a optimismu, který zvyšuje sebedůvěru a dodává odvahu.

cítit bolest

Cítit bolest znamená pociťovat bolestivou reakci těla, která je obvykle vyvolána fyzickou nebo psychickou újmou. Může to být vyjádřeno jako fyzická bolest, kterou pociťujeme, nebo jako psychická boles

očekávat (odměnu)

Očekávat znamená čekat na něco, co lze dostat jako odměnu.

mučivý pocit

Mučivý pocit je silná fyzická nebo psychická bolest, která může být spojena s úzkostí a strachem.

cítit <co>

Cítit znamená vnímat a prožívat přítomnost něčeho, co má fyzickou, emoční nebo psychickou povahu.

pociťovat závist

Cítit závist k něčemu nebo k někomu; pocit, že bychom si rádi vzali to, co mají jiní.

pocit

Pocit je psychologická reakce na okolní podněty, která vytváří osobní zkušenosti jako například radost, smutek, úzkost, strach a další.

mít mrazivý pocit

Mít mrazivý pocit znamená cítit silné napětí, obavy, úzkost nebo strach.