Facebook

Předvídat - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu předvídat.

Význam: Předvídat znamená předpovídat vývoj nebo výsledek určitého dění na základě informací.

předpokládat

Předpokládat existenci nebo správnost něčeho bez důkazu nebo jistoty.

tušit

Tušit znamená tušit, že se něco stane, ale bez jistoty. Je to pocit, že člověk má o čemžto činit závěry, ale není si jistý.

očekávat

Očekávat znamená být připravený na něco, co může přijít, čekat na výsledek nebo na vývoj situace.

předpovídat

Předpovídat znamená odhadovat budoucí události na základě analyzovaných informací.

anticipovat

Anticipovat znamená předpokládat nebo předjímat budoucí vývoj, výsledky nebo události.

mít předtuchu

Mít předtuchu znamená mít pocit, že se něco stane, aniž bychom měli jasný důkaz nebo racionální vysvětlení.

cítit

Cítit znamená vnímat pomocí smyslových orgánů, jako jsou kůže, čichové, chuťové a hmatové receptory.

vyciťovat

Vyciťovat je čichový postup, při kterém se vyhledávají stopy či pachy zvířat.

předjímat

Předjímat je slovo, které se používá pro vyjádření předpokládání příštích událostí nebo výsledků.

Podobná synonyma

očekávat (toužebně)

Očekávat znamená těšit se na něco s nadějí a očekáváním.

cítit se dotčen

Vyjádřit pocit uražení, zranění či smutku kvůli něčím slovům či činům.

cítit <co> (napětí)

Cítit napětí znamená pociťovat napjatou atmosféru nebo úzkost, která je přítomna v situaci.

tušit <co>

Tušit znamená mít podezření nebo domnívat se, že něco je pravda, aniž by to bylo jisté.

cítit <co>

Cítit znamená vnímat a prožívat přítomnost něčeho, co má fyzickou, emoční nebo psychickou povahu.

očekávat <co>

Očekávat znamená čekat na výsledek nebo vývoj něčeho s předpokladem, že se to stane.

předjímat <co>

Předjímat znamená odhadnout nebo předpovědět budoucí výsledky nebo události.

být cítit

Být cítit znamená být znatelný nebo pozorovatelný; lze to pozorovat prostřednictvím smyslů nebo skrze druhé lidi.

očekávat (odměnu)

Očekávat znamená čekat na něco, co lze dostat jako odměnu.

cítit bolest

Cítit bolest znamená pociťovat bolestivou reakci těla, která je obvykle vyvolána fyzickou nebo psychickou újmou. Může to být vyjádřeno jako fyzická bolest, kterou pociťujeme, nebo jako psychická boles

předpovídat (vědecky)

Předpovídat znamená odhadovat budoucí výsledky na základě určitých dat nebo informací.

cítit se

Cítit se znamená prožívat pocity, jako je například úzkost, hněv, štěstí, smutek, radost nebo strach.

cítit soustrast

Cítit soustrast je projevovat soucit a lítost nad něčím, co se stalo.

předpovídat (budoucnost)

Předpovídat znamená předvídat budoucnost, vyhledávat vzory a vytvářet odhady ohledně toho, co se bude dít.

očekávat <koho>

Očekávat znamená čekat na někoho nebo něco s očekávanou radostí nebo touhou.