Facebook

Vyciťovat - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu vyciťovat.

Význam: Vyčítovat je činit někomu výtky nebo vyčítavě upozorňovat na něčí chyby.

pociťovat

Pociťovat je vnímat a prožívat pozitivní nebo negativní emoce, pocity a myšlenky.

mít pocit

Mít pocit znamená cítit se nějak ve svém nitru; vnitřní pocity, které jsou vyvolány prožitými zkušenostmi a emocemi.

tušit

Tušit znamená tušit či odhadovat, mít podezření, že něco je pravda, aniž by to bylo zcela jisté.

smýšlet (vlastenecky)

Smýšlet vlastenecky znamená myslet na dobro státu a jednat v jeho prospěch.

cítit <co> (napětí)

Cítit napětí znamená pociťovat napjatou atmosféru nebo úzkost, která je přítomna v situaci.

Podobná synonyma

pocit

Pocit je subjektivní představa, která se týká naší psychické pohody, emocí nebo nálady. Může to být štěstí, strach, odpor a další.

cítit

Cítit znamená vnímat pomocí smyslových orgánů, jako jsou kůže, čichové, chuťové a hmatové receptory.

pocit viny

Pocit viny je emoce způsobená vědomím, že jsme něco udělali špatně nebo selhali v něčem.

tušit <co>

Tušit: domnívat se, mít podezření, předvídat, tušit budoucnost.

cítění

Cítění je proces vnímání vnějšího prostředí s pomocí smyslů, jako je sluch, chuť, hmat, čich a zrak.

cítit se dotčen

Vyjádřit pocit uražení, zranění či smutku kvůli něčím slovům či činům.

cítit bolest

Cítit bolest znamená pociťovat bolestivou reakci těla, která je obvykle vyvolána fyzickou nebo psychickou újmou. Může to být vyjádřeno jako fyzická bolest, kterou pociťujeme, nebo jako psychická boles

cítit se

Cítit se znamená prožívat pocity, jako je například úzkost, hněv, štěstí, smutek, radost nebo strach.

napětí

Napětí je napěťový rozdíl mezi dvěma body nebo systémy. Je to síla, která vyvolává pohyb náboje v elektrickém nebo magnetickém poli.

pociťovat závist

Cítit závist k něčemu nebo k někomu; pocit, že bychom si rádi vzali to, co mají jiní.

cítit <co>

Cítit znamená vnímat a prožívat přítomnost něčeho, co má fyzickou, emoční nebo psychickou povahu.

vlastenecký

Vlastenecký je slovo, které znamená projevovat loajalitu k vlasti a její historii, kultuře a tradicím.

smýšlet

Smýšlení je proces, kdy se analyzují informace, aby se dospělo k závěru nebo rozhodnutí.

být cítit

Být cítit znamená být znatelný nebo pozorovatelný; lze to pozorovat prostřednictvím smyslů nebo skrze druhé lidi.

pocit méněcennosti

Cit přesvědčení o své nedostatečnosti a nízké hodnotě.

mít mrazivý pocit

Mít mrazivý pocit znamená cítit silné napětí, obavy, úzkost nebo strach.

měnit (napětí)

Měnit (napětí) znamená změnit sílu nebo intenzitu napětí, aby se dosáhlo požadovaného výsledku.

cítit soustrast

Cítit soustrast je projevovat soucit a lítost nad něčím, co se stalo.