Facebook

Vyciťovat - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu vyciťovat.

Význam: Vyčítovat je činit někomu výtky nebo vyčítavě upozorňovat na něčí chyby.

pociťovat

Pociťovat je vnímat a prožívat pozitivní nebo negativní emoce, pocity a myšlenky.

mít pocit

Mít pocit znamená cítit se nějak ve svém nitru; vnitřní pocity, které jsou vyvolány prožitými zkušenostmi a emocemi.

tušit

Tušit znamená tušit či odhadovat, mít podezření, že něco je pravda, aniž by to bylo zcela jisté.

smýšlet (vlastenecky)

Smýšlet vlastenecky znamená myslet na dobro státu a jednat v jeho prospěch.

cítit <co> (napětí)

Cítit napětí znamená pociťovat napjatou atmosféru nebo úzkost, která je přítomna v situaci.

Podobná synonyma

cítit se dotčen

Vyjádřit pocit uražení, zranění či smutku kvůli něčím slovům či činům.

cítit bolest

Cítit bolest znamená pociťovat bolestivou reakci těla, která je obvykle vyvolána fyzickou nebo psychickou újmou. Může to být vyjádřeno jako fyzická bolest, kterou pociťujeme, nebo jako psychická boles

cítění

Cítění je proces vnímání vnějšího prostředí s pomocí smyslů, jako je sluch, chuť, hmat, čich a zrak.

zmírnit (napětí)

Zmírnit znamená snížit nebo oslabit intenzitu, napětí nebo sílu.

vlastenecký

Vlastenecký je vyjadřováním lásky a úcty k vlastní zemi a jejím obyvatelům; je to vyjadřování příslušnosti k národu a národním hodnotám.

pocit

Pocit je intuitivní, emocionální nebo subjektivní reakce na nějakou událost, situaci nebo myšlenku.

cítit

Cítit znamená vnímat vůně, chutě a doteky, ale také intuitivně vnímat atmosféru, emoce a situace.

napětí

Napětí je síla, která se vytváří, když je přenášena energie mezi dvěma nebo více bodů.

tušit <co>

Tušit znamená předpokládat, že je něco pravda aniž bychom to měli jisté.

pocit viny

Pocit viny je emoce způsobená vědomím, že jsme něco udělali špatně nebo selhali v něčem.

povznášející pocit

Povznášející pocit: pocit radosti a optimismu, který zvyšuje sebedůvěru a dodává odvahu.

cítit <co>

Cítit znamená vnímat a prožívat přítomnost něčeho, co má fyzickou, emoční nebo psychickou povahu.

mučivý pocit

Mučivý pocit je silná fyzická nebo psychická bolest, která může být spojena s úzkostí a strachem.

měnit (napětí)

Měnit (napětí) znamená změnit sílu nebo intenzitu napětí, aby se dosáhlo požadovaného výsledku.

odstranit (napětí)

Uvolnit, odstranit, snížit.

mít mrazivý pocit

Mít mrazivý pocit znamená cítit silné napětí, obavy, úzkost nebo strach.