Facebook

Dotýkat se <čeho> - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu dotýkat se <čeho>.

Význam: Fyzický kontakt nebo dotek; přiblížení se k čemukoliv s úmyslem jej ovládat, zkoumat nebo vyjadřovat emoce.

vztahovat se <k čemu>

Vztahovat se k čemu znamená být související, spojený nebo provázaný s něčím.

platit <pro co>

Platit: vydat peníze za zboží nebo služby, aby se splnila finanční povinnost.

náležet <k čemu>

Náležet: být součástí, patřit, spadat do něčí vlastnictví, mít právo či povinnost.

příslušet

Příslušet znamená být součástí něčeho nebo někoho, být jim přidruženým, být k němu spojeným.

Podobná synonyma

nepřihlédnout <k čemu>

Nepřihlédnout znamená ignorovat, nevzít v úvahu, nezohlednit.

protivit se <komu n. čemu>

Bránit se, odporovat, postavit se proti něčemu/někomu.

schylovat se <k čemu>

Schylovat se je vyjadřovat se k něčemu nedobrovolně, neochotně, s odmítnutím.

přimět <koho k čemu>

Přimět znamená donutit někoho k určitému činu nebo jednání.

vyzvat <koho k čemu>

Vyzvat: požádat někoho o čin, často s naléhavostí.

sklon <k čemu>

Sklon je postoj nebo tendence k něčemu; je to záměrná přitažlivost k něčemu nebo odmítnutí něčeho jiného.

hodit se <co k čemu>

Hodit se znamená vyhovovat, pasovat, být vhodné.

klanět se <komu n. čemu>

Klanět se je projev uctívání a úcty k někomu nebo něčemu, obvykle skládáním poklon nebo oslavováním.

porozumět <čemu>

Porozumět čemu znamená vyvolat přesné pochopení toho, co je řečeno nebo uděláno.

vyhnout se <čemu>

Vyhnout se: uniknout, obejít, izolovat se, vyvarovat se.

podivit se <čemu>

Podivit se <čemu> znamená projevit překvapení nebo údiv nad něčím.

vázat se <k čemu>

Vázat se: uzavřít smlouvu, dohodu, slib či závazek, jejichž dodržování je povinné.

přiučovat se <čemu>

Učit se něčemu novému; získat praktické zkušenosti a informace o dané problematice.

uhnout <čemu>

Uhnout znamená vyhnout se něčemu, vymanit se z něčeho nebo uniknout něčemu.

vévodit <čemu>

Vévodit znamená být vedoucí, vést nebo vládnout nad něčím.

věnovat se <čemu>

Věnovat se znamená intenzivně se zaměřit na něco, trávit čas činností či myšlenek k danému tématu.

pohnout <koho k čemu>

Pohnout znamená změnit pozici, směr nebo postoj.

dojít <k čemu>

Dosáhnout cíle, získat pochopení či výsledek.

platit

Platit znamená vydávat peníze za nákupy, služby nebo za jiné výdaje.

mít sklon <k čemu>

Mít sklon znamená mít tendenci, sklon k něčemu, např. sklon ke zlobě, sklon k pomoci druhým apod.

odhodlat se <k čemu>

Odhodlat se k čemukoliv znamená odvážit se překonat strach, obavy a nejistotu a udělat to, co je třeba.

náležet kam

Náležet kam znamená být součástí nebo patřit do něčeho, být součástí skupiny nebo komunity.

dodat <co k čemu>

Dodat znamená přinést požadované nebo očekávané zboží nebo služby.

uvykat <čemu>

Uvykat: postupně si zvykat na něco, přizpůsobit se něčemu, adaptovat se; stát se obvyklým, běžným.

mít se <k čemu>

Mít se znamená být ve zdraví a mít dobrou fyzickou i duševní pohodu.

oddat se <čemu>

Oddat se čemu znamená upřít svou pozornost, energii a čas jedné činnosti nebo osobě.