Facebook

Všímat si <čeho> - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu všímat si <čeho>.

Význam: Všímat si: věnovat pozornost, zaměřit se, sledovat.

obírat se <čím>

Obírat se čímsi znamená vyhnout se něčemu, získat něco nebo se vyhnout nějaké situaci.

zaměstnávat se

Zaměstnávat se znamená pracovat pro někoho a získávat za to odměnu.

zabývat se

Zabývat se znamená intenzivně se věnovat něčemu, zkoumat, analyzovat, studovat nebo se o tom bavit.

věnovat <čemu> pozornost

Věnovat pozornost: pečlivě se věnovat čemukoliv, zaměřit se na to a poskytnout pozornost, která je potřeba.

Podobná synonyma

pozornost

Pozornost je věnování pozorování, přemýšlení a soustředění se na určitou věc.

připojit <co k čemu>

Připojit znamená spojit nebo přidat něco k něčemu jinému.

povzbuzovat <k čemu>

Povzbuzovat znamená podporovat a inspirovat někoho k něčemu.

donutit <koho k čemu>

Donutit: násilím, vynucením nebo tlakem vyžadovat od někoho, aby učinil něco, co nechce.

přidat <co k čemu>

Přidat: připojit něco k něčemu, přičemž to k něčemu již existuje.

vybídnout <koho k čemu>

Pozvat, aby se daná osoba zapojila do něčeho, co jí je nabídnuto.

zavazovat se <k čemu>

Slovo zavazovat se znamená slíbit něco a držet se toho.

věnovat

Věnovat znamená dát něčemu čas, energii nebo lásku, obětovat část sebe sama pro něčí potěšení nebo prospěch.

ponoukat <koho k čemu>

Vybízet k úkonu, motivovat.

tíhnutí <k čemu>

Tíhnutí je nedobrovolný pocit přitahování nebo touhy po něčem nebo někom.

klást odpor <komu n. čemu>

Oponovat, odporovat, namítat; odmítat, stavět se proti čemu/komu.

přivést <k čemu>

Přivést: přenést někoho nebo něco na určené místo.

mít vztah <k čemu>

Mít vztah k něčemu znamená být propojený s něčím, být spojený s něčím prostřednictvím citů, přátelství, vzájemného respektu nebo lásky.

vztahovat se <k čemu n. na co>

Vztahovat se znamená být propojen, sdílet vzájemnou závislost a příslušnost k něčemu.

sklon <k čemu>

Sklon je postoj nebo tendence k něčemu; je to záměrná přitažlivost k něčemu nebo odmítnutí něčeho jiného.

rozumět <čemu>

Pochopit čemu, udělat si jasno o smyslu a významu věci/situace.

odporovat <co čemu>

Odporovat znamená namítat či se postavit proti něčemu.

naslouchat <čemu>

Vnímat, poslouchat a porozumět tomu, co druhý říká, a reagovat na to.

navést <koho k čemu>

Navést znamená pomoci někomu směřovat k určitému cíli.

připočítávat <co k čemu>

Připočítávat znamená přidávat (čísla) k jiným číslům.

zabránit <čemu>

Zabránit: předcházet, zamezit, zapobít, odvrátit.

přiléhat <co k čemu>

Přiléhat znamená být blízko nebo se dotýkat něčeho, být připojeno nebo přimknuté k čemukoliv.

porozumět <čemu>

Porozumět čemu znamená pochopit myšlenku, smysl nebo význam toho, co se říká nebo co se děje.

odvést (pozornost)

Odvést znamená odvádět pozornost od jedné věci k něčemu jinému.

zmocnit <koho k čemu>

Zmocnit se čeho/koho: udělit někomu oprávnění k činům nebo získat právo na něco.

divit se <čemu>

Divit se <čemu> znamená být překvapen a udiven nad něčím, co se stalo, nebo co se řeklo.

věnovat se

Věnovat se znamená soustředit se na činnost nebo zájem a přidělit mu pozornost a čas.

podněcovat <koho k čemu>

Podněcovat znamená vzbuzovat zájem, motivovat nebo vybízet k činnosti.