Facebook

Zlý - synonyma

Celkem nalezeno 28 synonym ke slovu zlý.

Význam: Zlý je označení pro někoho, kdo je špatný, zlého charakteru a provede nezákonné nebo nemorální činy.

tmavý

Tmavý je barva, která má převážně černou barvu, nebo barvu tmavé šedi nebo tmavě hnědé. Označuje také to, co je skryté, skryté nebo zakázané.

temný

Temný: tmavý, nejasný, zlověstný, zastrašující, tajemný, hrůzostrašný.

světlý

Světlý má význam: jasný, bílý, lehký, jiskřivý, zářivý, optimistický, slunečný, živý.

smutný

Smutný znamená truchlivý, nešťastný, melancholický, sklíčený, plačtivý, depresivní.

chmurný

Chmurný je stav, kdy je nálada smutná a depresivní, často je doprovázený pocitem úzkosti a beznaděje.

neblahý

Neblahý je synonymum pro škodlivý, zlého a katastrofálního charakteru, který má za následek špatné výsledky nebo činy.

nešťastný

Nešťastný je stav smutku, zklamání a neštěstí, když se něco v životě nedaří nebo člověk prožívá bolest.

špatný

Špatný je negativní zážitek, který je přinejmenším nepříjemný nebo zkažený.

zakázaný

Nepovolený, zakazující se, zákonem zakázaný.

nelegální

Nelegální je činnost, která je protiprávní nebo není schválena zákonem.

pokoutní

Pokoutní je přívlastek, který se vztahuje k nelegálnímu, tajnému nebo podvodnému jednání.

tajný

Skrytý, ukrytý, nezjistitelný, utajený, neznámý.

černošský

Označení pro někoho, kdo pochází z Afriky nebo z afrického původu.

bělošský

Bělošský je adjektivum označující někoho nebo něco, co je spojeno s bílou rasou nebo kulturou.

klerikální

Klerikální se odkazuje na duchovní, kněze a křesťanskou církev. Označuje politiku, založenou na náboženských přesvědčeních.

fašistický

Fašismus je autoritativní a totalitní politický systém s důrazem na nacionální sjednocení, militarismus a nedemokratické principy.

smuteční

Smuteční: adj. související s pohřbem; určený k vyjadřování smutku; ponurý; truchlivý.

nedobrý

Nedobrý je označení pro něco, co není dobré, co je špatné nebo škodlivé.

nešlechetný

Neslušný, bezohledný, zbabělý, nezdvořilý, bezcitný a bezohledný.

hříšný

Hříšný se obvykle používá pro označení něčeho, co je nepravé nebo špatné; jedná se o činy, myšlenky nebo skutky, které jsou v rozporu se zákonem nebo s morálními principy.

dobrý

Dobrý je pozitivní hodnocení, které vyjadřuje vysokou úroveň kvality, úspěchu nebo jiného druhu dobrého výsledku.

hodný

Hodný je označení pro člověka, který je laskavý, ohleduplný a dobrosrdečný.

tvrdý

Tvrdý (adjektivum): odolný, pevný, silný; vyjadřuje pevnost, nebo odolnost vůči rozbití nebo změně.

přísný

Přísný: rigidní, tvrdý, příkré, neústupný, důsledný, přesný, striktní.

neúprosný

Neúprosný: bezohledný, neústupný, nelítostný, bez milosti.

nemilosrdný

Bezcitný, krutý, tvrdý a bezohledný; neschopný soucitu nebo slitování.

krutý

Krutý je synonymem pro nelítostný, bezcitný a bezohledný, označuje člověka, který je tvrdý a nesoucitný.

velký

Velký znamená obrovský, mohutný, nesmírný, ohromující, značný, nadprůměrný.

silný

Silný je odolný, má sílu udržet se při neúspěchu; má také schopnost vyhrát a překonat překážky.

Podobná synonyma

mimořádně dobrý

Vynikající, skvělý, nadstandardní, excelentní.

smuteční slavnost

Smuteční slavnost je událost, při které se vyjadřuje úcta a upřímný smutek v souvislosti s úmrtím.

hodný (člověk)

Člověk s dobrými mravy, spravedlivý a laskavý, který se chová slušně a je oblíbený.

hodně velký

Obrovský, skutečně velký, mnohem větší než obvyklé.

silný (řev)

Silný řev je intenzivní zvuk, který vyjadřuje sílu a hlasitost.

velký kámen

Velký kámen je obecný výraz pro kameny, které jsou větší než obyčejné kameny a které jsou často používány pro zdobení nebo stavbu.

počet (velký)

Počet je číslo, které udává konkrétní množství nebo počet jednotek.

velký náklad

Velký náklad je pojem popisující objem velkého množství materiálu, zboží nebo cenností.

velký kapr

Velký kapr je druh ryby, který se vyskytuje ve většině světových vod, jehož tělo dosahuje délky až dva metry.

přísný člověk

Člověk, který je přísný, je ten, který je přísný ve svých postojích, zásadách a ve výchově. Je striktní a požaduje dodržování pravidel.

velký dobrák

Velký dobrák je člověk, který se chová k lidem s láskou a úctou; jeho činy jsou ochotou pomoci druhým a vyzařuje přátelskou energii.

tvrdý (trest)

Tvrdý trest je typ trestu, který je přísný a vyžaduje vysokou úroveň odpovědnosti. Cílem je vymýtit nežádoucí chování a přinutit osobu k tomu, aby se v budoucnosti chovala správně.

špatný rádce

Špatný rádce je někdo, kdo dává špatné rady nebo vede druhé k nezdaru.

tvrdý (spánek)

Tvrdý spánek je stav, kdy je člověk spící, ale jeho tělo i mysl jsou úplně uvolněné a nereagují na okolní podněty.

hodný ocenění

Velmi uznávaný, vysoko ceněný; důstojný pozornosti a uznání.

tvrdý (člověk)

Člověk tvrdý je osoba, která je odolná vůči překážkám, nebojí se přijmout riziko a je schopná obstát v náročných situacích.

neblahý (předtucha)

Negativní, nepříjemný pocit, který může znamenat přicházející nebezpečí nebo něco nepříjemného.

špatný (herec)

Špatný herec je herec s nedostatečnými schopnostmi, který hraje svou roli špatně.

statek (velký)

Statek je velká pozemková usedlost, která se většinou skládá z budov, hospodářských budov, polí a dalších pozemků.

velký tvor

Velký tvor je obecně termín pro živočicha, jenž je velkého rozměru nebo má obří sílu.

dosti velký

Dosti velký znamená "velmi velký", "velmi rozsáhlý" nebo "velmi zřetelný".

(pokoutní) překupník

Pokoutní překupník je obchodník, který se zabývá nedovoleným obchodem s výrobky, které jsou ilegální nebo nelegální.

silný (pohlavek)

Silný je silný díky své síle, odvaze, odhodlání a schopnosti přemáhat překážky. Jeho vůdčí vlastnosti jsou vysoce ceněny a jeho energie může pomoci druhým dosáhnout cílů.

rozmar (dobrý)

Rozmar je stav radosti, blahobytu a štěstí. Je to pozitivní emoce plná optimismu a lásky.

penis (velký)

Penis je pohlavní orgán mužů, který je důležitý pro pohlavní styk a reprodukci. Je to také označení pro penis ve velkém rozměru.

nekvalitní špatný

Nekvalitní: špatný, nedostačující, substandardní, neuspokojivý.

velmi špatný

Velmi špatný = nejhorší možné hodnocení, které může být uděleno; naprostá neschopnost či zanedbání.

vyslanec (tajný)

Vyslanec (tajný) je osoba poslaná jako poselství nebo zástupce jiného státu nebo organizace.

velký dům

Velký dům je označení pro budovu o velkých rozměrech, která má často několik pater a slouží jako obytná nebo obchodní jednotka.

pokoutní práce

Pokoutní práce je práce prováděná bez oficiálního povolení a bez zajištění pracovních práv.