Facebook

Zlý - synonyma

Celkem nalezeno 28 synonym ke slovu zlý.

Význam: Zlý je označení pro někoho, kdo je špatný, zlého charakteru a provede nezákonné nebo nemorální činy.

tmavý

Tmavý je barva, která má převážně černou barvu, nebo barvu tmavé šedi nebo tmavě hnědé. Označuje také to, co je skryté, skryté nebo zakázané.

temný

Temný: tmavý, nejasný, zlověstný, zastrašující, tajemný, hrůzostrašný.

světlý

Světlý má význam: jasný, bílý, lehký, jiskřivý, zářivý, optimistický, slunečný, živý.

smutný

Smutný znamená truchlivý, nešťastný, melancholický, sklíčený, plačtivý, depresivní.

chmurný

Chmurný je stav, kdy je nálada smutná a depresivní, často je doprovázený pocitem úzkosti a beznaděje.

neblahý

Neblahý je synonymum pro škodlivý, zlého a katastrofálního charakteru, který má za následek špatné výsledky nebo činy.

nešťastný

Nešťastný je stav smutku, zklamání a neštěstí, když se něco v životě nedaří nebo člověk prožívá bolest.

špatný

Špatný je negativní zážitek, který je přinejmenším nepříjemný nebo zkažený.

zakázaný

Nepovolený, zakazující se, zákonem zakázaný.

nelegální

Nelegální je činnost, která je protiprávní nebo není schválena zákonem.

pokoutní

Pokoutní je přívlastek, který se vztahuje k nelegálnímu, tajnému nebo podvodnému jednání.

tajný

Skrytý, ukrytý, nezjistitelný, utajený, neznámý.

černošský

Označení pro někoho, kdo pochází z Afriky nebo z afrického původu.

bělošský

Bělošský je adjektivum označující někoho nebo něco, co je spojeno s bílou rasou nebo kulturou.

klerikální

Klerikální se odkazuje na duchovní, kněze a křesťanskou církev. Označuje politiku, založenou na náboženských přesvědčeních.

fašistický

Fašismus je autoritativní a totalitní politický systém s důrazem na nacionální sjednocení, militarismus a nedemokratické principy.

smuteční

Smuteční: adj. související s pohřbem; určený k vyjadřování smutku; ponurý; truchlivý.

nedobrý

Nedobrý je označení pro něco, co není dobré, co je špatné nebo škodlivé.

nešlechetný

Neslušný, bezohledný, zbabělý, nezdvořilý, bezcitný a bezohledný.

hříšný

Hříšný se obvykle používá pro označení něčeho, co je nepravé nebo špatné; jedná se o činy, myšlenky nebo skutky, které jsou v rozporu se zákonem nebo s morálními principy.

dobrý

Dobrý je pozitivní hodnocení, které vyjadřuje vysokou úroveň kvality, úspěchu nebo jiného druhu dobrého výsledku.

hodný

Hodný je označení pro člověka, který je laskavý, ohleduplný a dobrosrdečný.

tvrdý

Tvrdý (adjektivum): odolný, pevný, silný; vyjadřuje pevnost, nebo odolnost vůči rozbití nebo změně.

přísný

Přísný: rigidní, tvrdý, příkré, neústupný, důsledný, přesný, striktní.

neúprosný

Neúprosný: bezohledný, neústupný, nelítostný, bez milosti.

nemilosrdný

Bezcitný, krutý, tvrdý a bezohledný; neschopný soucitu nebo slitování.

krutý

Krutý je synonymem pro nelítostný, bezcitný a bezohledný, označuje člověka, který je tvrdý a nesoucitný.

velký

Velký znamená obrovský, mohutný, nesmírný, ohromující, značný, nadprůměrný.

silný

Silný je odolný, má sílu udržet se při neúspěchu; má také schopnost vyhrát a překonat překážky.

Podobná synonyma

velký svět

Velký svět je metafora pro složitost, rozmanitost a různorodost lidského života.

velký pán

Velký pán je titul udělený někomu s vysokou autoritou a mocí. Často se používá jako označení pro vládce, vysokého úředníka nebo aristokrata.

penis (velký)

Penis je pohlavní orgán mužů, který je důležitý pro pohlavní styk a reprodukci. Je to také označení pro penis ve velkém rozměru.

strach (velký)

Strach je silný, negativní cit, který se vyskytuje při nejisté situaci nebo před neznámým nebezpečím.

statek (velký)

Statek je velká pozemková usedlost, která se většinou skládá z budov, hospodářských budov, polí a dalších pozemků.

dost velký

Dost velký znamená dostatečně velký, dostatečně obsáhlý nebo dostatečně důležitý.

špatný (dojem)

Negativní dojem, hluboké zklamání, zhoršení reputace.

velký hlupák

Velký hlupák je osoba, která je nezodpovědná, nevzdělaná a nezkušená a často dělá hloupá rozhodnutí.

špatný (herec)

Špatný herec je herec s nedostatečnými schopnostmi, který hraje svou roli špatně.

být smutný

Být smutný znamená cítit se osaměle, bezradně a truchlivě; prožívat hlubokou bolest a zklamání.

(tajný) informátor

Osoba, která poskytuje informace o nezveřejněných událostech a činnostech neoficiálně a na tajných základnách.

tvrdý (spánek)

Tvrdý spánek je stav, kdy je člověk spící, ale jeho tělo i mysl jsou úplně uvolněné a nereagují na okolní podněty.

hrát (dobrý hokej)

Hrát znamená soutěživě propojit pohyb, taktiku a techniku, aby se dosáhlo dobrých výsledků v hokeji.

hodně velký

Obrovský, skutečně velký, mnohem větší než obvyklé.

tvrdý (člověk)

Člověk tvrdý je osoba, která je odolná vůči překážkám, nebojí se přijmout riziko a je schopná obstát v náročných situacích.

tajný policista

Tajný policista je policista, který pracuje v utajení k objasnění zločinů a násilných trestných činů.

smuteční slavnost

Smuteční slavnost je událost, při které se vyjadřuje úcta a upřímný smutek v souvislosti s úmrtím.

individualita (silný)

Individualita je vlastnost, která se vyznačuje odlišností, jedinečností a schopností jednotlivce dělat věci svým vlastním způsobem.

hodný (člověk)

Člověk s dobrými mravy, spravedlivý a laskavý, který se chová slušně a je oblíbený.

špatný rádce

Špatný rádce je někdo, kdo dává špatné rady nebo vede druhé k nezdaru.

hodný (chlapec)

Hodný je chlapec, který se chová slušně, je laskavý, milý, nápomocný a starostlivý.

zápor (silný)

Zápor (silný) označuje odmítnutí nebo odpor k něčemu, je to silné a trvalé odmítnutí nebo odpor.

silný (náraz)

Silný náraz je intenzivní, rychlý a mohutný dopad nebo zásah, který může být destruktivní nebo škodlivý.

hřebík (velký)

Hřebík (velký) je dlouhé, kovové předmět, který se používá k uchopení a ukotvení jiných předmětů.

velký (chyba)

Velký má mnoho významů, závisí na kontextu. Může to znamenat objem, rozsah, význam, významnost nebo mohou velké věci být také cenné.

špatný čin

Špatný čin je skutek, který je zločinný, nespravedlivý nebo nedovolený podle zákonů nebo morálky.

silný (pohlavek)

Silný je silný díky své síle, odvaze, odhodlání a schopnosti přemáhat překážky. Jeho vůdčí vlastnosti jsou vysoce ceněny a jeho energie může pomoci druhým dosáhnout cílů.

dobrý skutek

Dobrý skutek je čin, který pomáhá druhým a který má pozitivní dopad na lidi, zvířata nebo životní prostředí.

velmi dobrý

Velmi dobré = vynikající, excelentní, skvělý, úžasný, perfektní.

hodný ocenění

Velmi uznávaný, vysoko ceněný; důstojný pozornosti a uznání.