Facebook

Tmavý - synonyma

Celkem nalezeno 26 synonym ke slovu tmavý.

Význam: Tmavý je barva, která má převážně černou barvu, nebo barvu tmavé šedi nebo tmavě hnědé. Označuje také to, co je skryté, skryté nebo zakázané.

temný

Temný: tmavý, nejasný, zlověstný, zastrašující, tajemný, hrůzostrašný.

světlý

Světlý má význam: jasný, bílý, lehký, jiskřivý, zářivý, optimistický, slunečný, živý.

smutný

Smutný znamená truchlivý, nešťastný, melancholický, sklíčený, plačtivý, depresivní.

chmurný

Chmurný je stav, kdy je nálada smutná a depresivní, často je doprovázený pocitem úzkosti a beznaděje.

neblahý

Neblahý je synonymum pro škodlivý, zlého a katastrofálního charakteru, který má za následek špatné výsledky nebo činy.

nešťastný

Nešťastný je stav smutku, zklamání a neštěstí, když se něco v životě nedaří nebo člověk prožívá bolest.

špatný

Špatný je negativní zážitek, který je přinejmenším nepříjemný nebo zkažený.

zlý

Zlý je označení pro někoho, kdo je špatný, zlého charakteru a provede nezákonné nebo nemorální činy.

zakázaný

Nepovolený, zakazující se, zákonem zakázaný.

nelegální

Nelegální je činnost, která je protiprávní nebo není schválena zákonem.

pokoutní

Pokoutní je přívlastek, který se vztahuje k nelegálnímu, tajnému nebo podvodnému jednání.

tajný

Skrytý, ukrytý, nezjistitelný, utajený, neznámý.

černošský

Označení pro někoho, kdo pochází z Afriky nebo z afrického původu.

bělošský

Bělošský je adjektivum označující někoho nebo něco, co je spojeno s bílou rasou nebo kulturou.

klerikální

Klerikální se odkazuje na duchovní, kněze a křesťanskou církev. Označuje politiku, založenou na náboženských přesvědčeních.

fašistický

Fašismus je autoritativní a totalitní politický systém s důrazem na nacionální sjednocení, militarismus a nedemokratické principy.

smuteční

Smuteční: adj. související s pohřbem; určený k vyjadřování smutku; ponurý; truchlivý.

pochmurný

Pochmurný je přídavné jméno, které se vztahuje k věcem nebo situacím, které jsou smutné, depresivní, neveselé nebo bez naděje.

ponurý

Smutný, depresivní, bez naděje; plný truchlivosti nebo apatie.

bezútěšný

Bezútěšný: smutný, depresivní, bez naděje, beznadějný.

nevlídný

Nevlídný znamená chladný, lhostejný, surový a nelaskavý.

nezřetelný

Nezřetelný se vztahuje k něčemu, co není jasné nebo snadno rozpoznatelné; co je rozmazané nebo nejasné.

neurčitý

Neurčitý je stav nebo vlastnost, která není jasně definovaná nebo odlišená.

nejasný

Nejasný: nejasný je slovo, které označuje něco, co není jasné nebo srozumitelné; může to být pojem, myšlenka, čin nebo situace.

záhadný

Záhadný označuje něco neznámého, nevysvětlitelného či tajemného, často bez logického vysvětlení.

tajemný

Tajemný: zahalený v tajemství; neznámý a neodhalitelný; plný záhad a záhadek.

Podobná synonyma

smuteční slavnost

Smuteční slavnost je událost, při které se vyjadřuje úcta a upřímný smutek v souvislosti s úmrtím.

smuteční (akt)

Smuteční akt je obřad, jehož účelem je vyjádřit lítost nad odchodem milované osoby.

špatný čin

Špatný čin je skutek, který je zločinný, nespravedlivý nebo nedovolený podle zákonů nebo morálky.

špatný (dojem)

Negativní dojem, hluboké zklamání, zhoršení reputace.

tajný (vědy)

Skrytý, není na veřejnosti známý, neprozkoumaný, uzavřený pro výzkumníky.

neblahý (předtucha)

Negativní, nepříjemný pocit, který může znamenat přicházející nebezpečí nebo něco nepříjemného.

vyšetřovatel (tajný)

Vyšetřovatel (tajný) je policista nebo agent, který provádí sběr důkazů a vyšetřování trestných činů.

velmi špatný

Velmi špatný = nejhorší možné hodnocení, které může být uděleno; naprostá neschopnost či zanedbání.

špatný (herec)

Špatný herec je herec s nedostatečnými schopnostmi, který hraje svou roli špatně.

temný mrak

Temný mrak je obrazné vyjádření pro stav duševní tísně, utrpení či nedostatku naděje.

informátor (tajný)

Informátor je osoba, která je zapojena do tajného vyšetřování a poskytuje informace o ostatních lidí nebo organizacích.

pokoutní práce

Pokoutní práce je práce prováděná bez oficiálního povolení a bez zajištění pracovních práv.

tajný policista

Tajný policista je policista, který pracuje v utajení k objasnění zločinů a násilných trestných činů.

špatný rádce

Špatný rádce je někdo, kdo dává špatné rady nebo vede druhé k nezdaru.

fotbalista (špatný)

Fotbalista je sportovec, který hraje fotbal. Hraje s míčem a snaží se ho dostat do branky soupeře.

nekvalitní špatný

Nekvalitní: špatný, nedostačující, substandardní, neuspokojivý.

tajemný (člověk)

Tajemný člověk je záhadný a tajuplný, plný tajných myšlenek a tajných úmyslů.

nejasný (obraz)

Nejasný: nejasný obraz, nejasný, nejasný, neurčitý, nejasný, rozmazaný, mlhavý.

neurčitý způsob

Neurčitý způsob je způsob, při kterém určitá činnost či metoda není úplně specifikována.

člověk (špatný)

Člověk, označení pro individuum s negativními vlastnostmi, např. závist, lhostejnost, nespravedlnost.

být smutný

Být smutný znamená cítit se osaměle, bezradně a truchlivě; prožívat hlubokou bolest a zklamání.

(pokoutní) překupník

Pokoutní překupník je obchodník, který se zabývá nedovoleným obchodem s výrobky, které jsou ilegální nebo nelegální.

vyslanec (tajný)

Vyslanec (tajný) je osoba poslaná jako poselství nebo zástupce jiného státu nebo organizace.

neurčitý (krok)

Neurčitý: nespecifický, nejasný, nedefinovaný; znamená to bez stanoveného rozsahu, závazku nebo limitu.

(tajný) informátor

Osoba, která poskytuje informace o nezveřejněných událostech a činnostech neoficiálně a na tajných základnách.

tajemný (pohled)

Mystičtí, záhadní, nejistí a přitahující.