Facebook

Tajný - synonyma

Celkem nalezeno 30 synonym ke slovu tajný.

Význam: Skrytý, ukrytý, nezjistitelný, utajený, neznámý.

tmavý

Tmavý je barva, která má převážně černou barvu, nebo barvu tmavé šedi nebo tmavě hnědé. Označuje také to, co je skryté, skryté nebo zakázané.

temný

Temný: tmavý, nejasný, zlověstný, zastrašující, tajemný, hrůzostrašný.

světlý

Světlý má význam: jasný, bílý, lehký, jiskřivý, zářivý, optimistický, slunečný, živý.

smutný

Smutný znamená truchlivý, nešťastný, melancholický, sklíčený, plačtivý, depresivní.

chmurný

Chmurný je stav, kdy je nálada smutná a depresivní, často je doprovázený pocitem úzkosti a beznaděje.

neblahý

Neblahý je synonymum pro škodlivý, zlého a katastrofálního charakteru, který má za následek špatné výsledky nebo činy.

nešťastný

Nešťastný je stav smutku, zklamání a neštěstí, když se něco v životě nedaří nebo člověk prožívá bolest.

špatný

Špatný je negativní zážitek, který je přinejmenším nepříjemný nebo zkažený.

zlý

Zlý je označení pro někoho, kdo je špatný, zlého charakteru a provede nezákonné nebo nemorální činy.

zakázaný

Nepovolený, zakazující se, zákonem zakázaný.

nelegální

Nelegální je činnost, která je protiprávní nebo není schválena zákonem.

pokoutní

Pokoutní je přívlastek, který se vztahuje k nelegálnímu, tajnému nebo podvodnému jednání.

černošský

Označení pro někoho, kdo pochází z Afriky nebo z afrického původu.

bělošský

Bělošský je adjektivum označující někoho nebo něco, co je spojeno s bílou rasou nebo kulturou.

klerikální

Klerikální se odkazuje na duchovní, kněze a křesťanskou církev. Označuje politiku, založenou na náboženských přesvědčeních.

fašistický

Fašismus je autoritativní a totalitní politický systém s důrazem na nacionální sjednocení, militarismus a nedemokratické principy.

smuteční

Smuteční: adj. související s pohřbem; určený k vyjadřování smutku; ponurý; truchlivý.

skrytý

Skrytý, nespatřený, nevyjevený; skrytý je to, co je utajené nebo neviditelné.

kradmý

Kradmý se vztahuje k jednání, které je provedeno v pozadí nebo tajně a je porušením zákona.

nevyslovený

Nevyslovený: Neřečeno, ale téměř cítit; naznačeno, ale nevyřčeno.

zjevný

Zjevný znamená patrný, jasný, zřetelný, viditelný, dobře pozorovatelný.

utajený

Skrytý, tajný, neznámý; jedná se o informace, které nejsou veřejně známé.

neveřejný

Neveřejný znamená, že není přístupný, zveřejněný nebo sdílený s jinými lidmi.

důvěrný

Důvěrný - úzké vztahy, založené na vzájemné důvěře, intimnosti a soukromí.

veřejný

Veřejný se vztahuje k něčemu, co je pro veřejnost přístupné, nebo k něčemu, co se týká veřejnosti.

ilegální

Nelegální, protiprávní nebo trestný čin.

podzemní

Podzemní znamená pod zemí nebo pod povrchem, týká se předmětů, struktur nebo prostorů, které jsou umístěny pod povrchem země.

nezákonný

Nezákonný: nesouhlasí s platnými právními předpisy nebo nařízeními.

protizákonný

Protizákonný: nezákonný, nezakládající se na právních předpisech.

legální

Legální je to, co je podle zákona nebo jiných právních předpisů přípustné nebo dovolené.

Podobná synonyma

špatný čin

Špatný čin je skutek, který je zločinný, nespravedlivý nebo nedovolený podle zákonů nebo morálky.

potlesk (veřejný)

Potlesk je veřejné projevování radosti a souhlasu; obvykle se vyjadřuje rukama tleskáním.

špatný (dojem)

Negativní dojem, hluboké zklamání, zhoršení reputace.

špatný (herec)

Špatný herec je herec s nedostatečnými schopnostmi, který hraje svou roli špatně.

člověk (špatný)

Člověk, označení pro individuum s negativními vlastnostmi, např. závist, lhostejnost, nespravedlnost.

podzemní podlaží

Podzemní podlaží je podzemní část budovy, může být obytná či technická. Může být také podzemní parkoviště či jiná další užitná místnost.

být zjevný

Být zjevný znamená být jasně pochopitelný a snadno viditelný.

velmi špatný

Velmi špatný = nejhorší možné hodnocení, které může být uděleno; naprostá neschopnost či zanedbání.

být smutný

Být smutný znamená cítit se osaměle, bezradně a truchlivě; prožívat hlubokou bolest a zklamání.

smuteční (akt)

Smuteční akt je obřad, jehož účelem je vyjádřit lítost nad odchodem milované osoby.

ilegální tiskovina

Ilegální tiskovina je jakákoli tiskovina, která je vydávána nelegálně a bez povolení státních orgánů.

důvěrný (sexuálně)

Důvěrný může znamenat intimní, soukromý vztah mezi dvěma lidmi, který zahrnuje intimní a sexuální aktivity.

pokoutní práce

Pokoutní práce je práce prováděná bez oficiálního povolení a bez zajištění pracovních práv.

zjevný (konflikt)

Zjevný konflikt je mezi dvěma stranami, které mají protichůdné názory, postoje nebo zájmy.

veřejný dům

Veřejný dům je místo, kde si můžete koupit a vychutnat alkoholické nápoje a obvykle i jídlo.

smuteční slavnost

Smuteční slavnost je událost, při které se vyjadřuje úcta a upřímný smutek v souvislosti s úmrtím.

špatný rádce

Špatný rádce je někdo, kdo dává špatné rady nebo vede druhé k nezdaru.

nevyslovený (cit)

Nevyslovený cit je myšlenka, pocit nebo představa, která je vyjádřena bez použití slov, například pomocí gest nebo výrazu obličeje.

nekvalitní špatný

Nekvalitní: špatný, nedostačující, substandardní, neuspokojivý.

dutina (podzemní)

Dutina je otvor, díra nebo jeskyně ve zdech, skalách nebo v zemi.

temný mrak

Temný mrak je obrazné vyjádření pro stav duševní tísně, utrpení či nedostatku naděje.

(pokoutní) překupník

Pokoutní překupník je obchodník, který se zabývá nedovoleným obchodem s výrobky, které jsou ilegální nebo nelegální.

pohřebiště (podzemní)

Pohřebiště je místo, kde jsou pohřbívány mrtvoly pod zemí.

neblahý (předtucha)

Negativní, nepříjemný pocit, který může znamenat přicházející nebezpečí nebo něco nepříjemného.

podzemní skřítek

Malé mytologické stvoření, podobné trpaslíkovi, které obývá podzemní prostory a chrání poklady.

fotbalista (špatný)

Fotbalista je sportovec, který hraje fotbal. Hraje s míčem a snaží se ho dostat do branky soupeře.

důvěrný přítel

Důvěrný přítel je někdo, kdo je vám blízký a můžete se na něj spolehnout. Je to někdo, koho můžete sdílet své nejintimnější myšlenky, pocity a tajemství.