Facebook

Temný - synonyma

Celkem nalezeno 28 synonym ke slovu temný.

Význam: Temný: tmavý, nejasný, zlověstný, zastrašující, tajemný, hrůzostrašný.

tmavý

Tmavý je barva, která má převážně černou barvu, nebo barvu tmavé šedi nebo tmavě hnědé. Označuje také to, co je skryté, skryté nebo zakázané.

světlý

Světlý má význam: jasný, bílý, lehký, jiskřivý, zářivý, optimistický, slunečný, živý.

smutný

Smutný znamená truchlivý, nešťastný, melancholický, sklíčený, plačtivý, depresivní.

chmurný

Chmurný je stav, kdy je nálada smutná a depresivní, často je doprovázený pocitem úzkosti a beznaděje.

neblahý

Neblahý je synonymum pro škodlivý, zlého a katastrofálního charakteru, který má za následek špatné výsledky nebo činy.

nešťastný

Nešťastný je stav smutku, zklamání a neštěstí, když se něco v životě nedaří nebo člověk prožívá bolest.

špatný

Špatný je negativní zážitek, který je přinejmenším nepříjemný nebo zkažený.

zlý

Zlý je označení pro někoho, kdo je špatný, zlého charakteru a provede nezákonné nebo nemorální činy.

zakázaný

Nepovolený, zakazující se, zákonem zakázaný.

nelegální

Nelegální je činnost, která je protiprávní nebo není schválena zákonem.

pokoutní

Pokoutní je přívlastek, který se vztahuje k nelegálnímu, tajnému nebo podvodnému jednání.

tajný

Skrytý, ukrytý, nezjistitelný, utajený, neznámý.

černošský

Označení pro někoho, kdo pochází z Afriky nebo z afrického původu.

bělošský

Bělošský je adjektivum označující někoho nebo něco, co je spojeno s bílou rasou nebo kulturou.

klerikální

Klerikální se odkazuje na duchovní, kněze a křesťanskou církev. Označuje politiku, založenou na náboženských přesvědčeních.

fašistický

Fašismus je autoritativní a totalitní politický systém s důrazem na nacionální sjednocení, militarismus a nedemokratické principy.

smuteční

Smuteční: adj. související s pohřbem; určený k vyjadřování smutku; ponurý; truchlivý.

pochmurný

Pochmurný je synonymum pro smutný, melanž, depresivní, chmurný či trudomyslný.

ponurý

Ponurý = melancholický, smutný, bez naděje; lidé, situace nebo dokonce celá atmosféra.

bezútěšný

Bezútěšný: bez naděje, smutný a depresivní; bez nádechu pozitivního řešení nebo radosti.

nevlídný

Nevlídný znamená nelaskavý, chladný a bezcitný.

nezřetelný

Nezřetelný: nejasný, rozmazaný, nečitelný, nejasný, neurčitý, mlhavý, nerozlišitelný.

neurčitý

Neurčitý je pojem, který charakterizuje něco, co není jasně definováno nebo vymezeno.

nejasný

Nejasný - nezřetelný, nejistý, matný, neurčitý, tajuplný, neuchopitelný, záhadný.

záhadný

Nejasný, tajemný, neznámý; slovo "záhadný" označuje něco, co nelze snadno pochopit, vysvětlit nebo vysvětlit.

tajemný

Tajemný znamená neproniknutelný, skrytý, záhadný, tajuplný, nejasný či tajný.

zakalený

Zakalený = nejasný, neprůzračný; nečitelný, nejasný, vybledlý nebo zamlžený.

Podobná synonyma

informátor (tajný)

Informátor je osoba, která je zapojena do tajného vyšetřování a poskytuje informace o ostatních lidí nebo organizacích.

neblahý (předtucha)

Negativní, nepříjemný pocit, který může znamenat přicházející nebezpečí nebo něco nepříjemného.

neurčitý způsob

Neurčitý způsob je způsob, při kterém určitá činnost či metoda není úplně specifikována.

vyšetřovatel (tajný)

Vyšetřovatel (tajný) je policista nebo agent, který provádí sběr důkazů a vyšetřování trestných činů.

nejasný (obraz)

Nejasný: nejasný obraz, nejasný, nejasný, neurčitý, nejasný, rozmazaný, mlhavý.

tajemný (člověk)

Tajemný člověk je záhadný a tajuplný, plný tajných myšlenek a tajných úmyslů.

špatný (herec)

Špatný herec je herec s nedostatečnými schopnostmi, který hraje svou roli špatně.

tajemný (pohled)

Mystičtí, záhadní, nejistí a přitahující.

fotbalista (špatný)

Fotbalista je sportovec, který hraje fotbal. Hraje s míčem a snaží se ho dostat do branky soupeře.

smuteční slavnost

Smuteční slavnost je událost, při které se vyjadřuje úcta a upřímný smutek v souvislosti s úmrtím.

smuteční (akt)

Smuteční akt je obřad, jehož účelem je vyjádřit lítost nad odchodem milované osoby.

špatný (dojem)

Negativní dojem, hluboké zklamání, zhoršení reputace.

velmi špatný

Velmi špatný = nejhorší možné hodnocení, které může být uděleno; naprostá neschopnost či zanedbání.

tajný policista

Tajný policista je policista, který pracuje v utajení k objasnění zločinů a násilných trestných činů.

pokoutní práce

Pokoutní práce je práce prováděná bez oficiálního povolení a bez zajištění pracovních práv.

špatný čin

Špatný čin je skutek, který je zločinný, nespravedlivý nebo nedovolený podle zákonů nebo morálky.

nekvalitní špatný

Nekvalitní: špatný, nedostačující, substandardní, neuspokojivý.

špatný rádce

Špatný rádce je někdo, kdo dává špatné rady nebo vede druhé k nezdaru.

neurčitý (krok)

Neurčitý: nespecifický, nejasný, nedefinovaný; znamená to bez stanoveného rozsahu, závazku nebo limitu.

zakalený (proud)

Zakalený proud je proud, který je znečištěním vody nečistotami nebo částicemi, což může snížit jeho průzračnost.

vyslanec (tajný)

Vyslanec (tajný) je osoba poslaná jako poselství nebo zástupce jiného státu nebo organizace.

být smutný

Být smutný znamená cítit se osaměle, bezradně a truchlivě; prožívat hlubokou bolest a zklamání.

(tajný) informátor

Osoba, která poskytuje informace o nezveřejněných událostech a činnostech neoficiálně a na tajných základnách.

člověk (špatný)

Člověk, označení pro individuum s negativními vlastnostmi, např. závist, lhostejnost, nespravedlnost.

tajný (vědy)

Skrytý, není na veřejnosti známý, neprozkoumaný, uzavřený pro výzkumníky.

(pokoutní) překupník

Pokoutní překupník je obchodník, který se zabývá nedovoleným obchodem s výrobky, které jsou ilegální nebo nelegální.