Facebook

Interval - synonyma

Celkem nalezeno 14 synonym ke slovu interval.

Význam: Interval je časový úsek mezi dvěma body. Je to období mezi dvěma událostmi, jako je například mezi dvěma daty, dvěma časy nebo dvěma body na grafu.

časový úsek

Časový úsek je období s určitou trvání, vymezené začátkem a koncem.

přestávka

Přestávka je časový úsek, během kterého se přeruší práce nebo činnost, aby se odpočinulo.

doba

Doba je časové období, ve kterém se dějiny vyvíjejí; může to být dlouhá doba, jako například doba ledová, nebo krátká doba, jako například pandemie.

období

Období je časový úsek, ve kterém se odehrává nějaká událost, činnost nebo stav.

mezidobí

Mezidobí je období mezi dvěma hlavními obdobími, které je charakterizováno změnami a vývojem.

tónový rozdíl

Tónový rozdíl je rozdíl mezi intenzitou, výškou nebo barvou zvuku.

řada čísel

Souvislá posloupnost čísel, která je pravidelně uspořádaná, často ve stejném intervalu.

distance

Vzdálenost; fyzický nebo časový odstup mezi dvěma objekty nebo místy.

dálka

Dálka je vzdálenost mezi dvěma body nebo objekty, může být vyjádřena v metrech nebo jiné jednotce.

odlehlost

Odlehlost je stav, kdy se člověk nachází od ostatních ve velké vzdálenosti, fyzické či psychické.

blízkost

Blízkost je stav citového propojení mezi lidmi, které má za následek silné pouto, porozumění a důvěru.

zapadlost

Zapadlost je stav, kdy se člověk cítí osamělý a zapomenutý, často na okraji společnosti.

zastrčenost

Zastrčenost je stav být skrytý nebo skrytý; něco, co je skryté nebo je potlačeno.

odcizení

Odcizení je stav, ve kterém se člověk cítí vyloučený, cizí a odmítnutý, často ztrácí smysluplné vztahy a společenskou blízkost.

Podobná synonyma

úsek

Úsek je část trasy, která je označena značkami, čárou nebo jiným způsobem. Je to část cesty, která je určena k určitým účelům.

řada

Řada je pořadí nebo série, která může zahrnovat souvislé nebo nepřerušené položky.

uplynout (doba)

Uplynout znamená projít časem, dojít ke konci nebo vypršet.

období (opakující se)

Období je časový úsek, který se opakuje, obvykle v pravidelných intervalech.

doba vzniku

Doba vzniku je období, kdy se něco vyvinulo, vzniklo nebo se objevilo.

značný (rozdíl)

Značný se vztahuje k velkým množstvím, rozdílům nebo významům, které jsou výrazné nebo výraznější než obvyklé.

rozdíl

Rozdíl je mezi dvěma nebo více pojmy nebo věcmi, které jsou odlišné v nějakém ohledu.

období (životní)

Období je doba, během které se něco děje a existuje. Může to být období v životě člověka, ve kterém se změní jeho myšlení a chování.

pracovní doba

Pracovní doba je doba, během které musí zaměstnanec být na pracovišti a vykonávat svou práci.

časový

Časový význam je míra určená pro určení času trvání nebo času vymezeného na dokončení nějakého úkolu.

bouřlivý (doba)

Bouřlivý se obvykle používá pro popis turbulentního období s dramatickými událostmi a změnami.

období vrcholného provozu (řepná)

Období vrcholného provozu je období, kdy je zásobování řepou nejvyšší.

tónový průběh

Tónový průběh je sekvence tónů, které tvoří hudební melodii nebo akordy.

na rozdíl od

Na rozdíl od: znamená rozdíl mezi dvěma věcmi; porovnává vlastnosti, které je oddělují.

rozdíl (kursovní)

Rozdíl je odchylka nebo variace mezi dvěma nebo více věcmi.

rozdíl (hladin)

Rozdíl (hladin) je míra, o kterou se liší hladiny dvou řek, jezer nebo jiných vodních ploch.

minulá doba

Minulá doba je období, které již není současnou realitou, ale jejíž vliv na současnost je stále patrný.

významný (rozdíl)

Významný = důležitý, mající velký význam; rozdíl: významný má silnější závažnost a důležitost než prosté "důležité".

časový plán

Časový plán je plán činností, jehož cílem je dosáhnout požadovaných výsledků v předem stanoveném čase.