Facebook

Vlastní - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu vlastní.

Význam: Vlastní: vlastnit, být vlastníkem, být vlastníkem čeho (osobního nebo majetkového).

privátní

Privátní jsou věci, vztahy nebo informace, které jsou určeny pouze pro osobu nebo skupinu lidí, které jeho provozovatel nechce sdílet s jinými.

veřejný

Veřejný je označení pro věci nebo události, které jsou dostupné veřejnosti nebo se s nimi mohou lidé veřejně ztotožňovat.

osobní

Příslušné k jednotlivci, související s ním a jeho charakterem, postojem nebo zájmy.

svůj

Vlastní, osobní, soukromý, specifický.

cizí

Cizí znamená odlišné nebo neznámé, týkající se jiného národa, země nebo kultury.

pokrevní

Pokrevní vztah označuje příbuzenskou vazbu mezi lidmi, například rodiče a děti, sourozenci, prarodiče a vnoučata.

nevlastní

Nevlastní označuje člověka, který je příbuzný jinému člověku, ale ne jako přímý příbuzný (jako je matka, otec, sourozenci).

skutečný

Skutečný znamená skutečný, pravý nebo skutečný; skutečný popisem je opravdový, skutečný nebo skutečný.

pravý

Pravý znamená skutečný, správný nebo autentický; to, co je pravdivé, spravedlivé nebo přesné.

opravdový

Skutečný, autentický, upřímný, pravdivý; nefalšovaný, přirozený, reálný.

původní

Původní: Pradávný, nezměněný, pocházející z prvotního zdroje.

Podobná synonyma

osobní data

Osobní data jsou údaje o jedinci, jako je jeho jméno, adresa, rodné číslo, bankovní údaje, atd.

původní (smysl)

Původní: vznik, počátek.

osobní (poměry)

Osobní poměry jsou vztahy mezi lidmi, které jsou založeny na důvěře, soucitu a otevřené komunikaci.

uplatňovat svůj názor

Vyjadřovat a prosazovat své názory, předkládat je a argumentovat pro jejich realizaci.

v pravý čas

V pravý čas znamená včas, nebo vhodný čas; činění něčeho správně a vhodně ve správnou dobu.

veřejný dům

Veřejný dům je místo, kde si můžete koupit a vychutnat alkoholické nápoje a obvykle i jídlo.

vlastnost (osobní)

Vlastnost je charakteristika osoby, která ji odlišuje od ostatních. Jsou to její schopnosti, vlastnosti, myšlenky, názory, postoje a chování.

původní dílo (výtvarné)

Původní dílo je originální umělecké dílo vytvořené autorem bez použití cizích prvků.

uvědomovat si (svůj stav)

Uvědomovat si (svůj stav) znamená cíleně se soustředit na to, co se děje, a porovnávat to s vlastními pocity a myšlenkami.

kouzlo (osobní)

Kouzlo je zvláštní přitažlivost, která nasává lidi do svých kouzelných vírů. Přitahuje je k sobě a dává jim pocit magie a dobrodružství.

osobní doklady

Osobní doklady jsou dokumenty oficiálně uznávané jako důkaz totožnosti a občanství osoby.

osobní chyba (v košíkové)

Osobní chyba je chyba, kterou hráč udělá, když se dotkne míče vlastním tělem během hry.

nepřítomnost (osobní)

Absence; stav, kdy člověk není fyzicky přítomný v určitém místě nebo situaci.

skutečný (výkon)

Skutečný výkon je úroveň výkonu, kterou je schopen člověk dosáhnout, a je založen na jeho schopnostech, zkušenostech a odhodlání.

přisvojit si (cizí majetek)

Přijmout cizí majetek jako svůj vlastní.

měna (cizí)

Měna je oficiální oběživo používané v určité zemi, která je obyčejně uznávána jako platební prostředek.

brát (cizí věc)

Brát: převzít, získat nebo vzít do své moci něco, co patří někomu jinému.

osobní údaje

Osobní údaje jsou informace o konkrétní osobě, jako je její jméno, adresa, datum narození atd.

ve svůj prospěch

Shrnout znamená shrnout informace do jednoduchého a srozumitelného souhrnu.

na svůj vrub

Význam slova shrnout je zahrnout všechny nezbytné informace do jednoho krátkého a jasného souhrnu.

nevlastní (syn)

Nevlastní - odkazuje na vztahy přesahující biologickou rodinu; zahrnuje např. adopce, pěstouny i příbuzné po matce nebo otci.

původní typ

Původní typ je prvotní nebo základní forma nebo typ, který má být napodoben nebo zlepšen.

osobní počítač

Osobní počítač je výpočetní zařízení pro individuální použití, které je určeno pro práci s daty a aplikacemi.

poznat pravý stav

Poznat pravý stav znamená zjistit skutečnou pravdu o situaci, kterou se zabýváte.

původní znění

Původní znění: Původní stav nebo podoba něčeho. Shrnutí: Původní stav, nebo podoba něčeho před změnou.

skutečný (svět)

Skutečný svět je realita, ve které žijeme, věci, které existují a které jsou reálné.

opravdový (přítel)

Autentický, upřímný, oddaný a loajální přítel, který vám bude vždy věrný.

potlesk (veřejný)

Potlesk je veřejné projevování radosti a souhlasu; obvykle se vyjadřuje rukama tleskáním.

původní dílo (slovesné)

Původní dílo je jedinečný kus umění, který byl vytvořen autorem jako originální výtvor.

(osobní) věci

Osobní věci jsou věci, které jsou vlastnictvím jednotlivce a mají pro něj osobní hodnotu.