Facebook

Skutečný (svět) - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu skutečný (svět).

Význam: Skutečný svět je realita, ve které žijeme, věci, které existují a které jsou reálné.

pravý

Pravý znamená opravdový, skutečný, autentický a správný. Označuje něco, co je skutečné, bez záměny či imitace.

pravdivý

Pravdivý = skutečný, správný, autentický, přesný; odpovídající pravdě.

upřímný (cit)

Upřímný je příznačný pro osobu, která je otevřeně pravdivá, ukazuje skutečné emoce a činy s úctou a ohleduplností.

hluboký

Hluboký je přídavné jméno označující hluboké hloubky, myšlenky, prožitky nebo vztahy.

věrný

Věrný znamená odhodlaný a oddaný, dbát na své závazky a sliby. Člověk věrný je ochotný obětovat svůj čas a energii pro ostatní.

ryzí

Ryzí znamená čistý, nezkažený, nedotčený nebo nezáměněný.

vážný (člověk)

Člověk vážný je zralý, odpovědný a zodpovědný, jehož chování je seriózní, vážené a respektované.

seriózní

Seriózní se obvykle vztahuje k chování, jednání nebo vystupování, které je odpovědné, vážné a profesionální.

povrchní

Povrchní označuje něco, co je pouze vnější a bez hlubšího porozumění.

Podobná synonyma

světský člověk

Člověk, který je zaměřen na materiální a světské věci, nezávislý na náboženských hodnotách a filozofii.

bezcharakterní (člověk)

Bezcharakterní člověk je někdo, kdo má nedostatek morálních hodnot a jeho jednání je bez váhy a míry.

pravdivý názor

Názor, který je založen na faktech a je pravdivý.

nemocný člověk

Osoba trpící nemocí nebo zdravotním postižením.

přívětivý člověk

Přívětivý člověk je osoba, která je milá, příjemná, laskavá a otevřená.

nepružný člověk

Nepružný člověk je neschopný ustoupit, změnit názor nebo adaptovat se změnám. Je zarytý a neochotný ke změně.

hluboký (tón)

Hluboký (tón) je hlasitý, nízkofrekvenční zvuk, který má mohutnou intenzitu a hloubku.

nepříčetný (člověk)

Člověk nepříčetný je ve stavu silného psychického napětí, který mu brání racionálně uvažovat.

smyslný člověk

Člověk, který se vyznačuje pozitivními emocemi a vnímáním svého okolí prostřednictvím citů a smyslů.

upřímný

Upřímnost je kvalita, při které člověk mluví a jedná otevřeně a pravdivě bez skrytých motivů.

pravdivý poznatek

Pravdivý poznatek je prohlášení nebo závěr, který je správný a důvěryhodný, protože je podložený důkazy a dalšími informacemi.

protivný člověk

Nepříjemná osoba, která je agresivní, nesnášenlivá a konfliktní.

zchátralý člověk

Člověk vyčerpaný životem, bez naděje, s fyzickým i psychickým úpadkem.

dokonalý člověk

Člověk s dokonalou duší, tělem a myslí, který jedná s vysokou morálkou a sebekontrolou.

poznat pravý stav

Poznat pravý stav znamená zjistit skutečnou pravdu o situaci, kterou se zabýváte.

člověk

Člověk je vyspělá živočišná bytost, která je schopna komunikace, racionálního myšlení a empatie.

bezcharakterní člověk

Člověk bezcharakterní je ten, který nemá vlastní vůli, nerozhodnost, slabost, odhodlanost nebo morální hodnoty.

vlivný člověk

Vlivný člověk je osoba s vysokým vlivem a autoritou na určité lidi nebo oblasti.

neurozený (člověk)

Člověk neurozený je někdo, kdo trpí nějakou formou psychické nebo duševní poruchy.

jakýsi (člověk)

Někdo nebo něco nezávislého či neutrálního, co nemá jasnou identitu.

vážný

Vážný: seriózní, závažný, důležitý, zodpovědný, významný, vyžadující pozornost.

vznešený člověk

Noblesní, ušlechtilý člověk; člověk s vyššími morálními a estetickými hodnotami.

bezzásadový člověk

Člověk bezzásadový je bezohledný, nezodpovědný a občas nezodpovědný. Jeho jednání je často chaotické a bez jakéhokoli záměru.

nevhodně oblečený člověk

Člověk oblečený nevhodně, tzn. v rozporu s očekávaným oblékáním, situací nebo okolnostmi.

člověk (odporný)

Lidská bytost, kterou lze charakterizovat jako odpudivou, zlou, neuctivou nebo odpornou.

pánovitý člověk

Člověk s autoritativními vlastnostmi; respektováno a váženo jako vůdce.

člověk (vůbec)

Člověk je vysoce inteligentní druh hominidů, kterým se často připisuje velké schopnosti komunikace, používání zbraní a schopnost vytvářet civilizace.

klidný člověk

Člověk s klidnou myslí, který snáší stres a nepříjemnosti s vyrovnaností a sebeovládáním.

bezohledný člověk

Bezohledný člověk je osoba, která ignoruje pocity či potřeby druhých a jedná bez zábran nebo lítosti.