Facebook

Veřejný - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu veřejný.

Význam: Veřejný je označení pro věci nebo události, které jsou dostupné veřejnosti nebo se s nimi mohou lidé veřejně ztotožňovat.

privátní

Privátní jsou věci, vztahy nebo informace, které jsou určeny pouze pro osobu nebo skupinu lidí, které jeho provozovatel nechce sdílet s jinými.

osobní

Příslušné k jednotlivci, související s ním a jeho charakterem, postojem nebo zájmy.

vlastní

Vlastní: vlastnit, být vlastníkem, být vlastníkem čeho (osobního nebo majetkového).

otevřený

Otevřený znamená, že něco je přístupné, volně přístupné a přizpůsobitelné. Může být použito k popisu softwaru, informací nebo komunikace.

přístupný všem

Přístupný všem znamená, že je snadno dostupný pro každého, bez ohledu na postavení nebo věk.

tajný

Skrytý, nezveřejněný, neznámý; odhalován pouze určitým osobám.

sloužící všem

Sloužící všem znamená, že veškeré služby, produkty nebo informace jsou poskytovány všem bez zásahů nebo diskriminace.

jsoucí majetkem všech

Všeobecný majetek je vlastnictvím všech, ve kterém se sdílí společné zdroje a zdroje, které jsou veřejně vlastněné.

soukromý

Příslušné k soukromému vlastnictví; osobní a utajené; mezi dvěma nebo více stranami; nezveřejněné.

Podobná synonyma

jsoucí

Současný, běžící; stav, situace.

vyslanec (tajný)

Vyslanec (tajný) je osoba poslaná jako poselství nebo zástupce jiného státu nebo organizace.

na všech stranách

Shrnutí: Slovo shrnout znamená shrnout nebo zkrátit informace, myšlenky nebo zprávy do stručného přehledu.

jsoucí vně

Vnější: nacházející se mimo, vzdálený od něčeho.

vzít za vlastní

Převzít odpovědnost za něco a být zodpovědný za výsledek.

jsoucí v chodu

Běžící, probíhající, aktivní, funkční, provozní.

přijmout (za vlastní)

Přijmout znamená uznat a akceptovat něco jako vlastní.

vlastnost (osobní)

Vlastnost je charakteristika osoby, která ji odlišuje od ostatních. Jsou to její schopnosti, vlastnosti, myšlenky, názory, postoje a chování.

přístupný

Přístupný znamená přístupný ke kontrole, použití nebo prohlížení. Označuje to, co je veřejně nebo osobně dostupné.

na všech místech

Význam shrň: Shrnutí je stručné, srozumitelné shrnutí informací, argumentů nebo závěrů. Je to významné pro pochopení celkového sdělení.

osobní (poměry)

Osobní poměry jsou vztahy mezi lidmi, které jsou založeny na důvěře, soucitu a otevřené komunikaci.

osobní počítač

Osobní počítač je výpočetní zařízení pro individuální použití, které je určeno pro práci s daty a aplikacemi.

nepřítomnost (osobní)

Absence; stav, kdy člověk není fyzicky přítomný v určitém místě nebo situaci.

jsoucí vpředu

Přední: První, nejdříve se objevující; jako první v pořadí.

informátor (tajný)

Informátor je osoba, která je zapojena do tajného vyšetřování a poskytuje informace o ostatních lidí nebo organizacích.

vlastní životopis

Vlastní životopis je sebevědomé shrnutí osobních a profesních úspěchů, které se týkají vaší kariéry.

tajný policista

Tajný policista je policista, který pracuje v utajení k objasnění zločinů a násilných trestných činů.

vyšetřovatel (tajný)

Vyšetřovatel (tajný) je policista nebo agent, který provádí sběr důkazů a vyšetřování trestných činů.

sloužící

Sloužící je osoba, která poskytuje služby jiným, například v domácnosti, obchodě nebo veřejném sektoru.

pro vlastní osobu

Pro mne je význam slova osobní jít za svým snem, být sám sebou a nenechat se omezovat okolními faktory.

(osobní) věci

Osobní věci jsou věci, které jsou vlastnictvím jednotlivce a mají pro něj osobní hodnotu.

za všech okolností

Všeobecný význam: Odkazovat k něčemu; shrnout do podstaty; zkrátit.

osobní údaje

Osobní údaje jsou informace o konkrétní osobě, jako je její jméno, adresa, datum narození atd.

vlastní jméno

Vlastní jméno je jméno, které dostalo osobě, která se narodila, a je unikátní pro každou osobu.

využít všech možností

Využít všech možností znamená využít veškerých dostupných zdrojů pro dosažení požadovaných cílů.