Facebook

Prokázat <komu> (službu) - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu prokázat <komu> (službu).

Význam: Prokázat službu znamená poskytnout mu výhody, pomoc či podporu.

prospět

Prospět znamená přinést výhodu, úspěch nebo dobré výsledky.

být použit (jako příklad)

"Být" je základní sloveso v angličtině, označující stav nebo vlastnost. Označuje také existenci nebo vztahy mezi lidmi a věcmi.

Podobná synonyma

jako kdyby

Jako kdyby znamená "stejně jako", má význam přirovnávat něco k něčemu jinému, co se již stalo nebo se očekává.

jako

Jako: spojka, která přirovnává dvě věci, činy nebo stavy. Označuje srovnání, podobnost nebo rovnost.

přidat (jako doklad)

Přidat znamená připojit nějakou informaci, doklad nebo jiný materiál k existujícímu souboru.

posloužit <jako co>

Posloužit: pomoci, sloužit k něčemu, být užitečný.

nazývat jako

Nazývat jako je vyjádření naznačující shodu, srovnání nebo připodobnění.

použít <co n. čeho>

Použít : využít něco k něčemu; umístit něco do něčeho; využít konkrétní věc k nějakému účelu.

chovající se jako pasák

Chování pasáka: člověk, který obchoduje s nelegálními zbožími nebo službami nebo vykonává činnosti, které jsou protizákonné.

příklad

Příklad je ukázka či příklad, který ilustruje pojem nebo princip. Slouží jako konkrétní důkaz nebo ilustrace.

dělat jako mistr

Dělat jako mistr znamená plnit práci s profesionální přesností a kvalitou.

ukázat se jako (spolehlivý)

Být spolehlivý, důvěryhodný a dodržovat své sliby.

použít peněz (rozmařile)

Použít peníze rozmařile znamená vynakládat je na zbytečnosti, s nadměrnou bezstarostností a bez úmyslu se jich zbavit.

ukázat se jako (odborník)

Ukázat se jako odborník: dokázat svou odbornou způsobilost a schopnosti v dané oblasti.

fungovat jako (nástroj)

Fungovat jako nástroj znamená být efektivní a užitečný ve splnění cíle.

použít

Použít znamená využít nebo aplikovat něco určitého k dosažení cíle.

příklad (názorný)

Příklad: Ukázka praktické aplikace popsaného postupu.

mít jako povinnost

Mít povinnost znamená být povinen plnit něco, co je předepsáno nebo něčím zavazováno.

stanovit si <co> (jako cíl)

Stanovit si znamená určit si cíl, který chceme dosáhnout.

hodnotit <jako co>

Posuzovat, zhodnocovat nebo vyhodnocovat; formulovat názor, stanovit hodnotu nebo přiznat hodnotu.

příklad (početní)

Příklad (početní) je ukázka nebo situace sloužící k vysvětlení nějakého matematického konceptu nebo principu.

připojit (příklad)

Připojit se znamená spojit, přidat nebo přiřadit se k něčemu, např. ke síti, souboru nebo dokumentu.

projevit se jako (hrdina)

Vykonat hrdinský čin a ukázat odvahu.

tak jako tak

Bez ohledu na okolnosti, vždy se jedná o ukončení situace.

rozřešit (příklad)

Vyřešit, dokončit, vyřídit, zvládnout.

použít citát

"Používání citátů je cesta k poznání myšlenek velkých myslitelů a může pomoci při hledání pravdy." -Aristoteles