Facebook

Přimykat se <ke komu> - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu přimykat se <ke komu>.

Význam: Přimykat se k něčemu znamená dělat všechno pro dosáhnutí toho cíle, ale zároveň se plně podřídit tomu, kdo má větší moc.

chytat se <koho>

Chytat se někoho znamená držet se ho, být v jeho blízkosti a případně se na něj spoléhat.

zachycovat se

Zachycovat se znamená zaznamenat či změřit něco, jako například čas, počet, data atd.

nabízet se <komu>

Nabízet se znamená nabídnout něco, co se dotyčnému může hodit nebo získat.

sebevraždit se

Uvést dobrovolně koncívou smrt svou vlastní rukou.

pokoušet se (o sebevraždu)

Pokoušet se o sebevraždu znamená usilovat o provedení sebevražedných činů.

Podobná synonyma

povstávat <proti komu>

Povstávat proti někomu znamená vzdorovat mu, vzbouřit se a bojovat proti němu.

zavřít <komu> hubu

Umlčet kohokoliv, něco nebo někoho zastavit v jejich nebo jeho mluvení.

označit <koho>

Označit znamená označit nebo identifikovat někoho nebo něco jako určitou osobu, věc nebo místo.

pobíjet <koho>

Pobíjet znamená fyzicky zabíjet, usmrcovat, likvidovat lidi nebo zvířata.

mít důvěru <ke komu>

Mít důvěru ke komu znamená věřit v jeho schopnosti, čestnost a štěstí. Znamená podporovat a být věrný.

kývat <komu>

Kývat na něco/někoho (například souhlasit) - přijmout, schválit návrh/žádost/výzvu.

podpořit <koho>

Podpořit znamená pomoci někomu, aby dosáhl cíle, případně mu poskytnout podporu, aby byl úspěšný.

líbat <koho>

Líbat se označuje pro dotek rtů, obvykle ve výrazu lásky nebo náklonnosti.

přistihnout <koho>

Uvidět někoho při něčem nepovoleném nebo protizákonném a mít toto pozorování potvrzené.

vybavit <koho čím>

Vybavit: pamatovat si; dodat někomu informace nebo předměty potřebné pro jeho činnost.

vychvalovat <koho n. co>

Vychvalovat znamená hodnotit něco nebo někoho pozitivně, oslavovat a chválit.

poučovat <koho>

Poučovat znamená vést druhého k novému poznání a dávat jim znalosti a dovednosti.

hledat <koho>

Hledat: vyhledávat, snažit se najít nebo objevit něco.

zasáhnout <koho> (infekce)

Ohrozit infekcí, infikovat, napadnout, napadajícím způsobem postihnout.

utvrdit <koho v čem>

Utvrdit = potvrdit, upevnit; získat jistotu nebo pevnost.

podněcovat <koho k čemu>

Podněcovat - stimulovat, motivovat, vybízet k činnosti.

okouzlit <koho>

Uhranout koho čím příjemným, nebo něčím, co je obdivuhodné.

pochválit <koho> (velmi)

Pochválit znamená ocenit jeho činy či výkon velmi slovy chvály.

žehnat <komu>

Žehnat je projevovat někomu štěstí, požehnání, lásku a dobro.

uznávat <komu> (zkoušku)

Uznávat zkoušku znamená potvrdit jeho schopnosti a dovednosti a přiznat mu odpovídající způsob ocenění pro úspěšné dokončení.

připravit <koho o co>

Připravit: předem udělat nebo dokončit vše potřebné pro úspěšný průběh něčeho.

šťourat <do koho>

Šťourat se rozumí prozkoumávání či zkoumání něčeho nebo někoho.

omrzet <koho co>

Omrzet: znechutit; přestat bavit, unavovat; nudit, otrávit.

napomínat <koho>

Napomínat znamená připomínat někomu, aby dodržoval nějaké pravidlo nebo aby udělal něco, co má udělat.

předběhnout <koho>

Předběhnout je vyřešit nebo dokončit něco dříve než někdo jiný.

prohlásit <koho čím>

Prohlásit někoho čímsi znamená vyjádřit veřejně jeho postoj, myšlenky nebo názor.

hanobit <koho n. co>

Hanobit znamená kritizovat a urážet někoho nebo něco.

proklínat <koho n. co>

Proklínat je vyjadřovat nenávist a odpor k někomu nebo něčemu. Jde o silné znevažující prohlášení, které může být za určitých okolností neslušné.

postihovat <koho>

Postihovat znamená trestat, udílet sankce a vynucovat dodržování pravidel.

probudit <koho>

Probudit znamená vzbudit někoho z jeho spánku nebo ospalosti.