Facebook

špatný (herec) - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu špatný (herec).

Význam: Špatný herec je herec s nedostatečnými schopnostmi, který hraje svou roli špatně.

nedobrý

Negativní, zlý, nepříznivý, nevhodný, nezdravý, neuspokojivý.

bezcharakterní (člověk)

Bezcharakterní člověk je někdo, kdo má nedostatek morálních hodnot a jeho jednání je bez váhy a míry.

darebácký

Darebácký: nespravedlivý, podvodný, zbabělý, zločinný nebo neslušný.

ničemný

Ničemný je vyjadřováním zla, zlého, bezohledného, hanebného, zvráceného, bezcitného a nespravedlivého jednání.

hanebný

Hanebný se vztahuje k činům, které jsou podlé, ohavné, nedůstojné a odporné.

nepatrný (plat)

Nepatrný: velmi malý, nízký, skromný; zanedbatelný, mizivý.

bezvýznamný

Bezvýznamný je něco, co nemá žádnou hodnotu nebo důležitost. Může to být činnost, informace nebo člověk, který je považován za nedůležitý.

nicotný

Nicotný je synonymum pro zanedbatelný, malý, nepatrný, nedůležitý a nezávažný.

ubohý

Ubohý je synonymum pro chudý, hluboce postižený, nevýznamný nebo bídný. Vyjadřuje slabost a nedostatek.

zbědovaný

Zbědovaný je přídavné jméno, které znamená neuctivý, nezdvořilý, nevhodný, bezohledný.

Podobná synonyma

plat

Plat je finanční částka, kterou zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci za práci, kterou vykonává.

bezcharakterní

Bezcharakterní: nedostatečný nebo chybějící charakter; nedostatečně odvážný, nezodpovědný nebo bezcílný.

kolísavý (člověk)

Kolísavý člověk je někdo, kdo je náladový, s častými změnami nálad, a jeho chování se často mění.

nepatrný kousek

Nepatrný kousek je malé množství nebo drobná část něčeho.

nepatrný

Nepatrný je malý, skoro neznatelný, minimální, drobný až nevýznamný.

člověk v podřadné pozici

Člověk je obecný termín pro součást lidského druhu, který se vyznačuje inteligencí, schopností učit se a vytvářet kulturu.

všední člověk

Všední člověk je termín odkazující na běžného člověka, který nezaujímá významnější postavení ve společnosti.

nekonvenční člověk

Člověk, který se nebojí být odlišný a přijímá netradiční názory nebo postupy.

svobodný člověk

Svobodný člověk je někdo, kdo je nezávislý a volný od vnějšího omezení, má právo vybrat si životní styl a jednat bez cizího dohledu.

nevhodně oblečený člověk

Člověk oblečený nevhodně, tzn. v rozporu s očekávaným oblékáním, situací nebo okolnostmi.

člověk (jen v mn.č.)

Lidé jsou bytosti schopné inteligence, lásky, cítění a sebeuvědomování, kteří jsou schopni vytvářet a udržovat kulturu, společnost a civilizaci.

nevkusně oblečený člověk

Člověk oblečený nevkusně, špatným stylem a neslučujícími barvami.

starý člověk

Starý člověk je člověk ve vyšším věku, který je ve srovnání s mladšími lidmi více zkušený a má vyšší zodpovědnost.

ochrnutý člověk

Ochrnutý člověk je člověk, který trpí úplnou nebo částečnou ztrátou pohybu nebo citlivosti ze zdravotních důvodů.

plát

Plát je tenký, rovný materiál, který může být vyroben z kovu, textilu, papíru nebo jiných materiálů.

šikovný člověk

Člověk s dovedností, inteligencí, schopností a zkušenostmi pro úspěšné zvládání úkolů.

bezvýznamný (úředník)

Bezvýznamný úředník je někdo, kdo nemá významnou roli, nevykonává žádnou důležitou práci a jeho přítomnost nemá žádný vliv.

ironický člověk

Člověk s ironickým smyslem pro humor, který využívá jemné paradoxy k vyjádření svého názoru.

bezohledný člověk

Bezohledný člověk je osoba, která ignoruje pocity či potřeby druhých a jedná bez zábran nebo lítosti.

přísný člověk

Člověk, který je přísný, je ten, který je přísný ve svých postojích, zásadách a ve výchově. Je striktní a požaduje dodržování pravidel.