Facebook

Rozpětí - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu rozpětí.

Význam: Rozpětí je rozmezí hodnot, mezi kterými se pohybuje nějaká veličina.

rozhraní

Rozhraní je mezistupeň mezi uživatelem a systémem, který umožňuje přenášet informace mezi oběma stranami.

předěl

Předěl je změna, úprava, vylepšení; může se jednat například o úpravy výrobku, změnu vzhledu nebo změnu postupu.

hranice

Hranice je čára, která odděluje jednu oblast od druhé. Může to být mezi státy, obcemi nebo vnitřními regiony.

rozmezí

Rozmezí je mezera mezi dvěma hodnotami nebo částmi, obvykle v čase nebo v prostoru.

vzdálenost

Vzdálenost je odstup mezi dvěma body, měří se v metrech nebo kilometrech.

délka

Délka je měření vzdálenosti mezi dvěma konci nebo body v ose. Délka může být měřena ve fyzickém prostoru nebo v čase.

rozdíl

Rozdíl je odlišnost mezi dvěma nebo více věcmi, lidmi nebo situacemi.

rozsah

Rozsah je rozmezí, ve kterém se pohybují nebo omezují nějaké údaje, činnosti nebo závazky.

rozmach

Rozmach je rychlý a intenzivní rozvoj, expanze nebo šíření něčeho.

vzlet

Vzlet je pohyb letadla od země do vzduchu při odstraňování tíže a přechodu na let ve výškovém profilu.

Podobná synonyma

vyznačit (hranice)

Vyznačit označuje stanovit hranice nebo obrysy něčeho, naznačit či zdůraznit.

rozdíl (hladin)

Rozdíl (hladin) je míra, o kterou se liší hladiny dvou řek, jezer nebo jiných vodních ploch.

vzlet (letadla)

Vzlet je proces startu letadla, kdy se vznáší nad zemí a získává výšku.

urazit (vzdálenost)

Urazit znamená fyzickým či psychickým způsobem ublížit nebo poškodit osobu, její majetek nebo její čest.

rozsah (pojmu)

Rozsah je míra, do jaké míry jsou veškeré prvky nebo činnosti zahrnuty.

zaplavat (vzdálenost)

Plavání, aby se dosáhlo určité vzdálenosti.

hranice (horní)

Hranice je ohraničená mez, která odděluje dva jevy, oblasti nebo stavy.

na rozdíl od

Na rozdíl od: znamená rozdíl mezi dvěma věcmi; porovnává vlastnosti, které je oddělují.

překročit (hranice)

Překročit znamená přestoupit nebo přesáhnout danou hranici nebo omezení.

vzdálenost (velká)

Vzdálenost je míra oddělení mezi dvěma místy, fyzickými nebo abstraktními objekty.

zřetelný (rozdíl)

Zřetelný znamená jasný a jednoznačný; nezaměnitelný; čitelný a rychle pochopitelný.

ujít (vzdálenost)

Ujít znamená překonat danou vzdálenost pěšky.

přejít (hranice)

Přejít znamená překročit hranice, mezi dvěma místy, situacemi nebo stavy.

značný (rozdíl)

Značný se vztahuje k velkým množstvím, rozdílům nebo významům, které jsou výrazné nebo výraznější než obvyklé.

délka (hlásky)

Délka se obecně používá k měření vzdálenosti, vzdálenosti mezi dvěma body nebo velikosti objektu.

rozdíl (jemný)

Rozdíl je mezi dvěma věcmi, situacemi nebo událostmi. Jedná se o odlišnosti mezi nimi.

odhadnout (vzdálenost)

Odhadnout znamená odhadnout přibližnou vzdálenost nebo délku, například váhu, počet, objem nebo rozměry.

horní hranice

Horní hranice je maximální hodnota nebo limit, kterému musí být výsledek nebo požadavek odpovídající.

převést přes (hranice)

Překročit hranice; přenést se z jedné strany na druhou.

délka filmu

Délka filmu je měřeno jako celkový počet minut, které film trvá.

dopravit (přes hranice)

Dopravit znamená přenést předměty nebo lidi z jednoho místa na druhé. V tomto kontextu to znamená přenést osoby nebo předměty přes hranice.

výškový rozdíl

Výškový rozdíl je rozdíl mezi dvěma výškami nebo nadmořskými výškami.

rozdíl (kursovní)

Rozdíl je odchylka nebo variace mezi dvěma nebo více věcmi.

tónový rozdíl

Tónový rozdíl je rozdíl mezi intenzitou, výškou nebo barvou zvuku.

rozdíl (hluboký)

Rozdíl je výraz pro významné rozdíly mezi dvěma nebo více věcmi, které jsou významné a zásadní.

jet přes (hranice)

Jet přes hranici znamená překročit pohraniční lini mezi dvěma státy.

významný (rozdíl)

Významný = důležitý, mající velký význam; rozdíl: významný má silnější závažnost a důležitost než prosté "důležité".

rozhraní (vzdušné)

Rozhraní vzdušné je oblast mezi dvěma vrstvami vzduchu, kde dochází ke změnám teploty, tlaku a vlhkosti.