Facebook

Rozhraní - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu rozhraní.

Význam: Rozhraní je mezistupeň mezi uživatelem a systémem, který umožňuje přenášet informace mezi oběma stranami.

rozmezí

Rozmezí je mezera mezi dvěma hodnotami, která může být definována jako určitý rozdíl.

předěl

Předěl je změna nebo zásah do něčeho, co již existuje, aby se dosáhlo lepšího výsledku.

interface

Rozhraní je prostředek k propojení počítače nebo jiného zařízení s hardwarovým nebo softwarovým systémem.

hranice

Hranice je čára, která odděluje jednu oblast od druhé. Může to být mezi státy, obcemi nebo vnitřními regiony.

rozpětí

Rozpětí je rozmezí hodnot, mezi kterými se pohybuje nějaká veličina.

Podobná synonyma

rozpětí (cenové)

Rozpětí cenové je rozdíl mezi nejnižší a nejvyšší cenou produktu nebo služby.

horní hranice

Horní hranice je maximální hodnota nebo limit, kterému musí být výsledek nebo požadavek odpovídající.

jet přes (hranice)

Jet přes hranici znamená překročit pohraniční lini mezi dvěma státy.

vyznačit (hranice)

Vyznačit označuje stanovit hranice nebo obrysy něčeho, naznačit či zdůraznit.

hranice (horní)

Hranice je ohraničená mez, která odděluje dva jevy, oblasti nebo stavy.

překročit (hranice)

Překročit znamená přestoupit nebo přesáhnout danou hranici nebo omezení.

přejít (hranice)

Přejít znamená překročit hranice, mezi dvěma místy, situacemi nebo stavy.

dopravit (přes hranice)

Dopravit znamená přenést předměty nebo lidi z jednoho místa na druhé. V tomto kontextu to znamená přenést osoby nebo předměty přes hranice.

převést přes (hranice)

Překročit hranice; přenést se z jedné strany na druhou.