Facebook

Reakce - synonyma

Celkem nalezeno 15 synonym ke slovu reakce.

Význam: Reakce je rychlá a spontánní odpověď na podnět.

replika

Replika je odpověď na výtku, argument nebo dotaz. Je to odpověď stejného druhu jako byla otázka.

otázka

Význam slova otázka je vyjádření požadující odpověď, které se ptá, uvažuje a analyzuje.

odezva

Reakce na podnět, pozitivní nebo negativní.

responze

Odpověď je reakce na nějakou otázku či akci. Je to reakce na něco, co se děje nebo se zmíní.

odezva (na podnět)

Reakce (na podnět); zpětná vazba, reakční doba.

odpověď

Odpověď je vyjádření informací nebo názoru na otázku nebo problém.

pochod

Pochod je organizovaná veřejná vycházka, která se obvykle pořádá jako protest nebo pro oslavu.

proces

Proces je soubor činností, kroků nebo konkrétních akcí, které jsou součástí řízení nebo výroby.

děj (chemický)

Děj je proces chemické reakce, ke kterému dochází, když se molekuly organických sloučenin změní na jiné sloučeniny.

čin

Čin je činnost, akce nebo výkon, který je proveden jednou nebo opakovaně.

činnost

Činnost je čerpání energie nebo práce pro dosažení specifického cíle nebo účelu.

zvrat

Zvrat je změna ve směru příběhu, která se často stane neočekávaně, a často má vliv na to, jak se příběh vyvíjí.

obrat^1

Obrat je změna směru, tendence nebo zaměření. Je to rychlá a dramatická změna.

odpor

Odpor je odmítavý postoj k něčemu, čemu se někdo vyhýbá, bojí nebo se proti tomu staví.

zpátečnictví

Zpátečnictví je proces obnovy starých technologií, postupů nebo myšlenek z minulosti.

Podobná synonyma

obrat (náhlý)

Obrat je náhlá změna ve směru, rychlosti nebo stavu.

podnět

Podnět je pobídka, stimul nebo impulz k něčemu.

obrat

Obrat je změna směru, způsobu myšlení nebo postoje.

reagovat (chemicky)

Reagovat (chemicky) znamená přidání chemické látky k jiné látce, která má za následek vytvoření nové sloučeniny.

činnost vlád n. států

Činnost vlád n. států je souhrnem politik, které stát používá k řízení společnosti a uskutečňování veřejného zájmu.

stavět se na odpor

Bránit se, obhajovat se, postavit se na odpor proti něčemu, odporovat nebo se postavit proti něčemu.

pracovní činnost

Pracovní činnost je činnost, kterou člověk vykonává, aby vydělal peníze. Může to být práce v kanceláři nebo zaměstnání ve výrobě.

činnost (horlivá)

Horlivá činnost je aktivita, která je prováděna s odhodláním a intenzitou.

potlačovat (odpor)

Potlačovat odpor znamená zamezit nebo omezit jeho projevy, aby se dosáhlo cílů nebo požadovaného výsledku.

umlčet (odpor)

Umlčet znamená odmítnout sdílet své myšlenky nebo názory a vzdát se svého práva mluvit.

překonat (odpor)

Překonat odpor znamená bojovat proti němu a porazit ho.

sporná otázka

Sporná otázka je otázka, na kterou neexistuje jednoznačná odpověď, protože se váže na odlišné názory a pohledy.

nekalá činnost

Nekalá činnost je jednání, které je nespravedlivé, neetické nebo nedovolené.

odpor (hněvivý)

Odpor je opozice nebo vzdor při vyjádření hněvu nebo nesouhlasu s něčím.

ukončit (činnost parlamentu)

Ukončit = zastavit činnost; parlament = zastavit debaty a schválit přijaté zákony.

varný proces

Varný proces je technologie používaná k zesílení roztoků, kondenzaci páry nebo k odstranění tekutiny ze směsi.

zpětný pochod

Zpětný pochod je vojenský pojem označující ústup jednotek vojska před nepřítelem.

odpor vůči cizincům

Odpor vůči cizincům je postoj, který se projevuje nedůvěrou, obavou nebo otevřenou nenávistí vůči těm, kteří náleží jinému národu nebo etniku.