Facebook

Oddělení - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu oddělení.

Význam: Oddělení je část organizace nebo systému, která má svá specifická pravidla a úkoly.

oddíl

Oddíl je skupina lidí s podobnými cíli a zájmy, která se společně schází a společně se snaží dosáhnout svých cílů.

část

Část: částí, oddělená část, je součástí celku nebo objektu.

box

Krabice nebo bedna, obecně pro schovávání nebo přenos materiálů.

odpoutání

Odpoutání je proces uvolňování se od omezujících myšlenek, pocitů a vzpomínek, které nás drží zpět.

rozloučení

Rozloučení je proces, při kterém se dvě strany loučí, často s pocity smutku a vzpomínek.

separace

Separace je proces oddělení jedné věci od druhé, obvykle za účelem izolace nebo zvýšení bezpečnosti.

segregace

Segregace je odborný výraz pro oddělení skupin osob nebo věcí na základě rasy, pohlaví nebo sociálního postavení.

úsek

Úsek je část cesty, která je ohraničena dvěma body; může to být od křižovatky po křižovatku, nebo od mostu do mostu.

sekce

Sekce je část nebo oddíl textu, dokumentu nebo webové stránky.

útvar

Útvar je soubor lidí nebo věcí, které jsou po určitou dobu organizovány a řízeny.

skupina

Skupina je sdružení lidí nebo věcí, které mají něco společného.

Podobná synonyma

část kruhu

Část kruhu je část obrazce, která je ohraničena dvěma body na kružnici a jedním bodem vnitřním kružnice.

část (oddělená destilací)

Část je dílčí část celku, oddělená destilací.

první část, díl, oddíl

Část: část celku; část předmětu, činnosti nebo myšlenky; část jednotky.

(drobný) literární útvar

Drobný literární útvar je krátký text (nejčastěji jednorádkový) s výraznou myšlenkou, který je často využíván jako citát.

oddíl (knihy)

Oddíl je část knihy, jejíž obsah je odlišný od ostatních částí knihy a obvykle se týká jednoho nebo více témat.

část rozvodu

Část rozvodu je odlučování bývalých manželů a jejich majetku po soudním rozsudku.

Nový zákon (část)

Nový zákon je druhá část Bible, která zahrnuje výklad událostí po narození Ježíše až po jeho návrat. Obsahuje 27 knih, v nichž se zaznamenávají Ježíšovy nauky a zázraky.

skupina redaktorů

Skupina redaktorů je sestava osob zodpovědných za přípravu a úpravu mediálních materiálů pro publikování.

část koule

Část koule je fyzikální koncept, který označuje část koule se stejným poloměrem a centrálním úhlem.

kamenouhelný útvar

Kamenouhelný útvar je geologická formace, která se skládá z kamene a uhlí. Je to druh sedimentárního horninového prostředí.

skupina (umělců)

Skupina umělců je seskupení jednotlivců sdílejících společnou uměleckou vizi. Společně vytváří kolektivní projev, který zahrnuje soutěžení, kreativitu a invenci.

část právního předpisu

Část právního předpisu je část předpisu, která stanoví právní povinnosti a práva.

převážná část

Převážná část je největší část nebo podíl celku.

podstatná část

Podstatná část je hlavní část, která je nezbytná pro úplné pochopení celku.

oddíl (kulturní)

Skupina lidí sdružující se v určitém prostoru a čase, kteří se společně věnují kulturním aktivitám.

skupina (pracovní)

Skupina je shromáždění lidí, kteří společně pracují na dosahování určitých cílů.

část vysoké školy

Část vysoké školy je jednotka organizační, která se skládá z více fakult či jiných ústavů, jež mají společný cíl v oblasti vzdělávání.

skupina osob

Skupina osob je seskupení lidí, kteří sdílejí stejný cíl nebo mají podobné zájmy.

časový úsek

Časový úsek je období s určitou trvání, vymezené začátkem a koncem.

určující skupina znaků

Řetězec (anglicky string) je uspořádaná posloupnost znaků, číslic nebo symbolů, které mají společný význam.

zájmová skupina

Skupina lidí, kteří se sdružili kolem společného zájmu nebo cíle.

zachytit (pohyblivou část)

Zachytit znamená vystopovat, zastavit nebo uchopit pohyblivou část.

městská část

Městská část je oblast v rámci města nebo obce, která má svou vlastní samosprávu a občanskou infrastrukturu.

střední část (soutěže)

Střední část obvykle zahrnuje bodování nebo pokusy vyřešit úkoly konkrétního soutěže.

část parlamentu (menšinová)

Menšinová část parlamentu zahrnuje poslance, kteří nejsou součástí většiny, mají menší vliv a představují menšiny.

vlivná skupina lidí

Skupina lidí se silným vlivem na veřejné dění, kteří jsou schopni měnit společenské nebo politické myšlení.

vlivná skupina

Skupina lidí, která má vliv na společnost, a je schopna ovlivňovat veřejné názory, politiku a další oblasti.

zadní část

Zadní část je poslední nebo koncová část něčeho.

část hradu (obytná)

Část hradu obvykle označuje obytnou část hradu, tj. místnosti a prostory pro bydlení a pracovní prostory pro služebnictvo.

část (značná)

Část je značná část celku nebo určitého objemu. Znamená to, že je to větší část než jen kousek.