Facebook

Skupina - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu skupina.

Význam: Skupina je sdružení lidí nebo věcí, které mají něco společného.

oddělení

Oddělení je část organizace nebo systému, která má svá specifická pravidla a úkoly.

úsek

Úsek je část cesty, která je ohraničena dvěma body; může to být od křižovatky po křižovatku, nebo od mostu do mostu.

část

Část se označuje jako díl, část nebo část něčeho většího. Může to být část předmětu, část procesu nebo část vztahu.

sekce

Sekce je část nebo oddíl textu, dokumentu nebo webové stránky.

útvar

Útvar je soubor lidí nebo věcí, které jsou po určitou dobu organizovány a řízeny.

kategorie

Kategorie jsou skupiny podobných věcí, které jsou rozděleny do skupin podle jejich charakteristik.

třída

Třída je ve vzdělávání druh skupiny studentů, který je veden jedním učitelem.

soubor

Soubor je logická jednotka dat, která může obsahovat text, obrázky, zvuk, video nebo jiná data.

seskupení

Seskupení je sdružení lidí, které má stejné cíle a účely.

Podobná synonyma

soubor (vzorků)

Soubor je skupina dat, kterou lze jako celek uložit nebo přenést.

tvořit (část)

Vytvářet, stvořit, vyrábět; udělat něco nového z ničeho.

převážná část

Převážná část je největší část nebo podíl celku.

soubor ministrů

Soubor ministrů je skupina vládních úředníků, která se stará o politiku a provádění vládních rozhodnutí.

část parlamentu (menšinová)

Menšinová část parlamentu zahrnuje poslance, kteří nejsou součástí většiny, mají menší vliv a představují menšiny.

základní část

Základní část je nezbytný komponent, který tvoří základní strukturu jakéhokoliv systému.

časový úsek

Časový úsek je období s určitou trvání, vymezené začátkem a koncem.

část kruhu

Část kruhu je část obrazce, která je ohraničena dvěma body na kružnici a jedním bodem vnitřním kružnice.

úvodní část

Úvodní část je krátká sekce, která se obvykle nachází na začátku dokumentu, textu nebo prezentace a slouží jako krátké uvedení do hlavních myšlenek.

kategorie (mluvnická)

Kategorie je skupina podobných položek, které jsou uspořádány nebo klasifikovány podle jejich společných vlastností.

taneční soubor

Taneční soubor je skupina tanečníků, kteří společně předvádějí taneční vystoupení.

podstatná část

Podstatná část je hlavní část, která je nezbytná pro úplné pochopení celku.

soubor věcí

Soubor je skupina souvisejících věcí nebo informací.

dělnická třída

Dělnická třída označuje sociální skupinu lidí, kteří mají nízké příjmy z manuální práce a jsou závislí na práci ve výrobě.

první třída (gymnázia)

První třída je první ročník v gymnáziu, kde studenti začínají svůj vzdělávací program.

část (hry)

Část je částí celku, v případě her se jedná o části hry, např. úroveň, kolo apod.

soubor písemností

Soubor písemností je souhrn dokumentů, které jsou spojeny s určitou událostí nebo transakcí.

další část

Další část: část, která navazuje na předchozí.

soubor právních norem

Soubor právních norem je souhrn zákonů, nařízení a jiných právních aktů, které stanoví práva a povinnosti občanů a institucí.

část (značná)

Část je značná část celku nebo určitého objemu. Znamená to, že je to větší část než jen kousek.

soubor květů

Soubor květů je skupina květin ve stejném stylu, které jsou použity pro vytvoření dekorace.

část spisu

Část spisu představuje oddíl dokumentu s jednotným zaměřením.

část plochy (ozdoba)

Část plochy je ozdobný prvek, který se používá pro vytváření vzhledu a dekorace.

soubor (známek)

Soubor je souhrn dat, který lze uložit na pevný disk nebo na jiném médiu.

soubor genů (organismu)

Soubor genů je skupina genů, která definuje určité vlastnosti organismu, jako je například fyziologie, struktura a chování.

kamenouhelný útvar

Kamenouhelný útvar je geologická formace, která se skládá z kamene a uhlí. Je to druh sedimentárního horninového prostředí.

část (oddělená destilací)

Část je dílčí část celku, oddělená destilací.

rytmický úsek

Rytmický úsek je část hudebního díla, jehož rytmus se opakuje, aby vytvořil časovou strukturu.

souběžná třída

Souběžná třída je skupina studentů, kteří společně studují stejný předmět, ale mají odlišný tematický zaměření.

soubor jmen

Soubor jmen je skupina jmen, která se skládá ze jmen osob, věcí nebo míst.