Facebook

Tvořit (část) - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu tvořit (část).

Význam: Vytvářet, stvořit, vyrábět; udělat něco nového z ničeho.

prezentovat (výsledky)

Prezentovat znamená ukázat, vystavit nebo vyjádřit výsledky veřejně.

předvádět

Předvádět znamená prezentovat, demonstrovat nebo ukazovat něco přítomným lidem.

reprezentovat (strukturu)

Reprezentovat označuje vytváření reprezentativního výrazu, často grafického, pro nějakou strukturu.

zastupovat

Zastupovat znamená hájit něčí zájmy, konat něčí jménem nebo zastávat určitou funkci.

znázorňovat

Znázorňovat znamená vyjádřit nějakou myšlenku, obraz nebo představu pomocí slov, obrazů nebo symbolů.

mít význam

Mít význam znamená mít smysl, být důležité, mít významný dopad.

znamenat

Znamenat znamená mít určité významy, být zdrojem informací nebo mít důležitost.

1

Význam slova: Shrnutí je stručné sesumírování informací.

odborové hnutí

Odborové hnutí je organizace založená zaměstnanci, kteří se snaží získat lepší podmínky zaměstnání, vyšší mzdy a nároky na pracovní bezpečnost.

odborové organizace

Odborové organizace jsou skupiny pracovníků sdružené k ochraně svých pracovních práv a zajištění lepšího pracovního prostředí.

Podobná synonyma

význam

Význam je ideální interpretace, znamení nebo známka něčeho, co je vyjádřeno slovy nebo symboly.

hnutí

Hnutí je veřejné sdružení lidí s podobnými ideály, které se snaží prosadit své názory a změnit svou společnost.

předvádět <co>

Ukázat, prezentovat, demonstrovat, představit.

organizace

Organizace je uspořádání, soustředění a uspořádání lidí, prostředků a činností s cílem dosáhnout stanovených cílů.

reprezentovat

Reprezentovat znamená jednat za někoho jiného nebo zastupovat jeho zájmy.

předvádět se

Předvádět se: ukazovat se, projevovat se, dávat najevo svoji přítomnost.

znamenat <co>

Znamenat: představovat, být symbolem či vyjadřovat, být závazným, mít význam, mít důsledky.

prezentovat (zprávu)

Prezentovat znamená prezentovat informace nebo myšlenky, obvykle ve formě projevu nebo prezentace.

prezentovat

Prezentovat znamená prezentovat něco před někým; ukázat, vysvětlit, zdůraznit nebo představit.

mezinárodní organizace

Mezinárodní organizace jsou celosvětové tělesa, která provádějí právní a politické akce, aby řešila problémy mezi jednotlivými státy a regiony.

demonstrovat (výsledky)

Ukázat, prokázat nebo předvést výsledky důkazem, příklady nebo ukázkou.

výsledky (práce) programu

Výsledky programu jsou všechny produkty či výstupy, které daný program generuje.

předvádět (skladbu)

Zobrazit a ukázat, např. hudební skladbu.

(emancipační) ženské hnutí

Emancipační ženské hnutí je hnutí, které usiluje o zlepšení postavení žen ve společnosti a prosazování jejich práv.

přezkoumat (výsledky)

Provést pečlivou kontrolu výsledků; zkoumat jejich správnost a shodu s očekáváními.

prezentovat (co lživě)

Představit, sdělit, předložit informace osobě nebo skupině.

zastupovat (firmu)

Zastupovat znamená reprezentovat, jednat za někoho nebo za něco jako zástupce. V obchodním prostředí to znamená jednat a mluvit jménem firmy.

váznout (organizace)

Váznout znamená selhat v plnění úkolů nebo se zdržet v provedení nějakého úkolu či činnosti.

zastupovat (herce)

Zastupovat herce znamená vystupovat jako jejich zástupce při jednání s producenty a jinými osobami.

organizace (politická)

Organizace je skupina lidí, kteří společně pracují na realizaci jednotného politického cíle.

teroristická organizace

Teroristická organizace je skupina lidí, kteří používají násilí a vydírání k dosahování politických cílů.

prezentovat se

Prezentovat se znamená sdělit ostatním osobám informace o sobě, svých vlastnostech a schopnostech.

přikládat (význam)

Přikládat znamená připojovat, připojit, připojovat či přidávat něco k něčemu jinému.