Facebook

úsek - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu úsek.

Význam: Úsek je část cesty, která je ohraničena dvěma body; může to být od křižovatky po křižovatku, nebo od mostu do mostu.

oddělení

Oddělení je část organizace nebo systému, která má svá specifická pravidla a úkoly.

část

Část se označuje jako díl, část nebo část něčeho většího. Může to být část předmětu, část procesu nebo část vztahu.

sekce

Sekce je část nebo oddíl textu, dokumentu nebo webové stránky.

útvar

Útvar je soubor lidí nebo věcí, které jsou po určitou dobu organizovány a řízeny.

skupina

Skupina je sdružení lidí nebo věcí, které mají něco společného.

oddíl

Oddíl je skupina lidí, která je spojena společnou činností nebo zájmem.

pasáž

Pasáž je část textu, která se vyznačuje jednotným tématem nebo myšlenkou a je obecně oddělena od zbytku textu.

sektor

Sektor je část trhu nebo jiné oblasti, která je oddělena od ostatních oblastí.

Podobná synonyma

část formy (slévárenské)

Část formy je část slévárenské formy, tvořící rámec nebo kostru pro tvarování materiálu.

část směrové antény

Část směrové antény je součástí, která se používá k zaměření signálu na daný směr.

část chrámu (podélná)

Část chrámu je prostor mezi podpůrnými sloupy, který podporuje střechu a je obvykle vybaven schodištěm.

část rozvodu

Část rozvodu je odlučování bývalých manželů a jejich majetku po soudním rozsudku.

část řazení

Část řazení je postup, který se používá k uspořádání informací do určitého pořadí.

(drobný) literární útvar

Drobný literární útvar je krátký text (nejčastěji jednorádkový) s výraznou myšlenkou, který je často využíván jako citát.

zadní část hlavy

Zadní část hlavy je oblast za ušima a kolem krku; tato oblast je obvykle měkčí a citlivější než čelo.

skupina (umělců)

Skupina umělců je seskupení jednotlivců sdílejících společnou uměleckou vizi. Společně vytváří kolektivní projev, který zahrnuje soutěžení, kreativitu a invenci.

část (celku)

Část je část celku, která je jeho součástí. Je to část něčeho většího, která může být samostatná nebo součástí celku.

zájmová skupina

Skupina lidí, kteří se sdružili kolem společného zájmu nebo cíle.

skupina osob

Skupina osob je seskupení lidí, kteří sdílejí stejný cíl nebo mají podobné zájmy.

část kruhu

Část kruhu je část obrazce, která je ohraničena dvěma body na kružnici a jedním bodem vnitřním kružnice.

skupina (pracovní)

Skupina je skupina lidí spolupracujících na jednom projektu, cíli nebo úkolu. Jejich společná práce je nutná pro dosažení úspěchu.

část tlamy

Část tlamy je oblast úst a spodní čelisti, kde se nachází jazyk, dásně a dásně.

část plochy (ozdoba)

Část plochy je ozdobný prvek, který se používá pro vytváření vzhledu a dekorace.

Nový zákon (část)

Nový zákon je druhá část Bible, která zahrnuje výklad událostí po narození Ježíše až po jeho návrat. Obsahuje 27 knih, v nichž se zaznamenávají Ježíšovy nauky a zázraky.

nátlaková skupina

Nátlaková skupina je skupina lidí, kteří se spojují, aby dosáhli svých politických a ekonomických cílů pomocí veřejného tlaku na vládu nebo instituce.

oddíl (lodí n. letadel)

Oddíl je skupina lodí či letadel, které jsou společně organizovány a provozovány.

skupina (uvnitř strany)

Skupina je skupina lidí sdílejících stejné zájmy nebo cíle, kteří se sdružují a spolupracují ve vzájemném prospěchu.

další část

Další část: část, která navazuje na předchozí.

vlivná skupina lidí

Skupina lidí se silným vlivem na veřejné dění, kteří jsou schopni měnit společenské nebo politické myšlení.

oddíl (vojenský)

Oddíl je vojenská jednotka menší než brigáda, skládající se obvykle z několika štábů a rot.

tvořit (část)

Vytvářet, stvořit, vyrábět; udělat něco nového z ničeho.

skupina redaktorů

Skupina redaktorů je sestava osob zodpovědných za přípravu a úpravu mediálních materiálů pro publikování.

skupina (osob)

Skupina (osob) je skupina lidí sdružených za účelem dosažení společných cílů.

kamenouhelný útvar

Kamenouhelný útvar je geologická formace, která se skládá z kamene a uhlí. Je to druh sedimentárního horninového prostředí.

část (oddělená destilací)

Část je dílčí část celku, oddělená destilací.

zadní část

Zadní část je poslední nebo koncová část něčeho.

část spisu

Část spisu představuje oddíl dokumentu s jednotným zaměřením.

část koule

Část koule je fyzikální koncept, který označuje část koule se stejným poloměrem a centrálním úhlem.