Facebook

Obsáhnout - synonyma

Celkem nalezeno 16 synonym ke slovu obsáhnout.

Význam: Obsáhnout znamená zahrnout všechny aspekty nebo oblasti, analyzovat nebo přezkoumat co nejvíce informací.

postihnout (slovem)

Trestat, potrestat, udělit trest.

vystihnout

Vystihnout je popsat nebo uchopit podstatu něčeho ve stručnosti a jasnosti.

zahrnout

Zahrnout znamená zahrnout do něčeho, začlenit, začlenit něco do něčeho, zahrnout do plánu nebo do seznamu.

pojmout

Chápat, porozumět, uvědomit si, přijmout; získat informace, názor nebo zkušenost.

vzít (za ruku)

Vzít (za ruku) znamená chytit něčí ruku a držet ji, často se to dělá jako znak lásky, něžnosti nebo podpory.

uchopit

Fyzicky nebo metaforicky chytit něco, ovládnout situaci, převzít kontrolu.

zahrnout (do počtu)

Zahrnout znamená zahrát do počtu, včetně určitého počtu požadavků, osob nebo věcí ve skupině.

včlenit <co kam>

Včlenit znamená zahrnout něco do něčeho jiného. Je to proces, při kterém se něco přidává nebo začleňuje do již existující struktury.

pochopit <co>

Pochopit je porozumět, pochopit význam, příčinu nebo důsledky.

porozumět <čemu>

Porozumět čemu znamená vyvolat přesné pochopení toho, co je řečeno nebo uděláno.

postřehnout <co>

Postřehnout: pozorovat, všimnout si něčeho.

zmocnit se <koho> (strach)

Zmocnit se strachu: obávat se něčeho nebo někoho a vzít to do vlastních rukou.

zachvátit

Zachvátit: prožít silnou emoční reakci, například strach, vzrušení, nadšení nebo dokonce paniku.

proniknout

Proniknout znamená dostat se uvnitř čehosi, dosáhnout poznatků nebo vědět něco, co bylo zatajeno.

oženit se <s kým>

Oženit se je obřadní uzavření manželství mezi dvěma osobami.

provdat se <za koho>

Provdat se znamená vzít si toho druhého za manžela/manželku a oficiálně se provdat.

Podobná synonyma

přiléhat <co k čemu>

Přiléhat znamená být blízko nebo se dotýkat něčeho, být připojeno nebo přimknuté k čemukoliv.

zdravit <koho>

Zdravit znamená pozdravit člověka slůvky nebo gestem jako pozdrav.

ovládnout <koho> (vztek)

Udržet kontrolu nad emocemi a nedovolit, aby vztek ovládl situaci.

vzít zřetel <na co>

Vzít zřetel na znamená zohlednit, vzít v úvahu při rozhodování nebo jednání.

opatrovat <koho>

Starat se o někoho,dbát na jeho zdraví a pohodu, dbát na jeho potřeby, být jeho oporou a podporovat jeho rozvoj.

přijít <k čemu>

Přijít: přibližovat se k čemu nebo k někomu; dosáhnout konkrétního cíle nebo místa.

ovládnout <koho> (pýcha)

Ovládnout pýchu znamená odolávat přehnanému sebevědomí a namyšlenosti, abychom se mohli správně chovat k ostatním.

dobírat si <koho>

Dobírat si znamená přidávat, dotvářet nebo prohlubovat vztah k někomu s úmyslem získat jeho přízeň.

postihnout

Postihnout znamená udělit trest, sankci nebo trestní stíhání.

utloukat <koho>

Utloukat znamená tlačit, bít nebo donucovat někoho jednáním, které je nepříjemné nebo bolestivé.

strach (velký)

Strach je silný, negativní cit, který se vyskytuje při nejisté situaci nebo před neznámým nebezpečím.

navádět <koho k čemu>

Navádět znamená pomáhat někomu s orientací při činnosti nebo postupu, aby dosáhl požadovaného cíle.

ubránit se <čemu>

Ubránit se: odolat, zabránit účinkům, obránit se před útokem.

ztělesnit <koho>

Ztělesnit znamená představit něco ve fyzické podobě, předvést nebo vyjádřit skrze činy.

zhanobit <koho n. co>

Zhanobit = dehonestovat, ponížit, osočit.

zapracovat <koho>

"Zapracovat" znamená vložit něčí úsilí do činnosti nebo projektu, aby byl úspěšně dokončen.

plést si <koho s kým>

Plést si znamená, že se omylem pletou osoby, události nebo věci.

strach

Strach je emoce, která se projevuje jako nepříjemný pocit úzkosti, nedůvěry a obav z něčeho, co není jisté nebo známé.

uctívat <koho n. co>

Uctívat je vyjádřením úcty, obdivu nebo vážnosti k někomu či něčemu.

vypravit <koho n. co>

Vypravit znamená odeslat, dopravit nebo doručit něco nebo někoho na určené místo.

zmocnit se (vlády)

Zmocnit se vlády znamená oficiálně převzít kontrolu nad vládními funkcemi a procesy.

porozumět si

Porozumět si znamená vzájemně a jasně pochopit, co druhá osoba říká nebo myslí.

vyhubovat <koho>

Vyhubovat znamená vyhození někoho z práce, školy nebo jiného místa, kde byl pověřeným úkolem.

utlouci <koho>

Utlouci znamená fyzicky nebo psychicky donutit někoho k něčemu.

věnovat se <čemu>

Věnovat se něčemu znamená zaměřit se na to, usilovat o to a soustředit se na to.

připravit <koho o co>

Připravit: předem se připravit na něco, co má nastat, což zahrnuje přípravu materiálů, času, prostoru a očekávání.

proniknout do (krámu)

Dostat se dovnitř, prozkoumat.

lákat <koho>

Lákat znamená přitahovat něco/někoho příjemnými slovy nebo jinými prostředky, aby se přiblížilo určitému cíli.

strach z cizího

Strach z cizího je obava z neznámého, čehokoliv, co je nové a neznámé.

zmocnit

Zmocnit se něčeho znamená získat právo, schopnost nebo moc nad něčím.