Facebook

Včlenit <co kam> - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu včlenit <co kam>.

Význam: Včlenit znamená zahrnout něco do něčeho jiného. Je to proces, při kterém se něco přidává nebo začleňuje do již existující struktury.

vzít (za ruku)

Vzít (za ruku) znamená chytit něčí ruku a držet ji, často se to dělá jako znak lásky, něžnosti nebo podpory.

uchopit

Fyzicky nebo metaforicky chytit něco, ovládnout situaci, převzít kontrolu.

zahrnout (do počtu)

Zahrnout znamená zahrát do počtu, včetně určitého počtu požadavků, osob nebo věcí ve skupině.

obsáhnout

Obsáhnout znamená zahrnout všechny aspekty nebo oblasti, analyzovat nebo přezkoumat co nejvíce informací.

pochopit <co>

Pochopit je porozumět, pochopit význam, příčinu nebo důsledky.

porozumět <čemu>

Porozumět čemu znamená vyvolat přesné pochopení toho, co je řečeno nebo uděláno.

postřehnout <co>

Postřehnout: pozorovat, všimnout si něčeho.

zmocnit se <koho> (strach)

Zmocnit se strachu: obávat se něčeho nebo někoho a vzít to do vlastních rukou.

zachvátit

Zachvátit: prožít silnou emoční reakci, například strach, vzrušení, nadšení nebo dokonce paniku.

proniknout

Proniknout znamená dostat se uvnitř čehosi, dosáhnout poznatků nebo vědět něco, co bylo zatajeno.

oženit se <s kým>

Oženit se je obřadní uzavření manželství mezi dvěma osobami.

provdat se <za koho>

Provdat se znamená vzít si toho druhého za manžela/manželku a oficiálně se provdat.

Podobná synonyma

ztrestat <koho>

Ztrestat: udělit někomu trest za provedenou nezákonnou činnost, nebo za porušení pravidel.

věnovat se <čemu>

Věnovat se čemu znamená zaměřit svou pozornost a úsilí na danou věc.

zneužít <koho n. co>

Zneužít znamená použít někoho nebo něco k vlastnímu prospěchu bez souhlasu druhé strany.

poučovat <koho>

Poučovat znamená vysvětlovat nebo vykládat informace nebo vědomosti jiné osobě.

uvést <koho> (k řediteli)

Uvést (k řediteli) znamená doprovodit někoho, aby se dostal do kanceláře ředitele.

zavazovat se <k čemu>

Slovo zavazovat se znamená slíbit něco a držet se toho.

zatáhnout <koho do čeho>

Zatáhnout znamená fyzicky či metaforicky přitáhnout nebo přivést někoho do něčeho.

přesvědčovat <koho o čem>

Přesvědčovat znamená přesvědčit ostatní o něčem prostřednictvím argumentů a důkazů.

pustit se <do koho>

Pustit se do něčeho znamená začít se něčím zabývat nebo se do toho zapojit.

sklon <k čemu>

Sklon k čemu je příklon k činnosti, názoru, postoje nebo čemukoli jinému. Je to tendence myslet, cítit nebo jednat v určitý způsob.

upozornit <koho nač>

Upozornit: zdůraznit důležitost něčeho, aby se na to zaměřila pozornost člověka či skupiny.

doběhnout <koho>

Doběhnout znamená dostihnout jej a dosáhnout stejného místa jako on.

přivítat <koho n. co>

Přivítat znamená přijmout někoho či něco s laskavostí a vřelostí.

vzít za základ

Brát za základ znamená použít něco jako základ pro budoucí úspěch či akci.

přesvědčit <koho>

Uvést někoho do přesvědčení, že něco je pravda nebo správné.

sledovat <koho>

Sledovat : pozorovat, vyhodnocovat činnost a změny v určitém časovém období.

vytrénovat <koho>

Vytrénovat: získat, rozvíjet a zdokonalovat určité dovednosti, schopnosti nebo znalosti cvičením a tréninkem.

proniknout <do čeho>

Proniknout: projít nebo se dostat dovnitř, dovnitř prozkoumat.

jmenovat <koho>

Jmenovat znamená určit někoho určitou funkcí, úřadem nebo místem.

vyvolat <koho> (ve škole)

Vyvolat znamená vyžádat si přítomnost někoho ve škole, obvykle na požádání ředitele.

vykázat <koho odkud>

Vykázat znamená donutit někoho odejít z určitého místa.

vyplavit <koho n. co>

Vyplavit: osvobodit od čeho, dostat se z něčeho.

nalákat <koho na co>

Přesvědčit někoho, aby se zúčastnil či aby se zajímal o něco.

parádit <koho>

Parádit se znamená chovat se sebevědomě, přehnaně se chlubit a zdůrazňovat svou pozici a schopnosti.

zmocnit se

Zmocnit se: získat kontrolu nad něčím, získat pravomoc nad čím/kým.

vyléčit <koho>

Vyléčit znamená uzdravit člověka nebo zvíře z nemoci či jiného onemocnění.

proniknout (vůně)

Proniknout je dostat se dovnitř a prožít intenzivní zkušenost s předmětem, jako je vůně.

poškodit <koho>

Poškodit : učinit škodu, zranit, ublížit, naškodit.

demoralizovat <koho>

Zničit morálku, oslabit důvěru nebo sebevědomí člověka.

povolat <koho>

Povolat znamená najmout někoho na určitou práci, případně k něčemu pozvat.