Facebook

Pochopit <co> - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu pochopit <co>.

Význam: Pochopit je porozumět, pochopit význam, příčinu nebo důsledky.

vzít (za ruku)

Vzít (za ruku) znamená chytit něčí ruku a držet ji, často se to dělá jako znak lásky, něžnosti nebo podpory.

uchopit

Fyzicky nebo metaforicky chytit něco, ovládnout situaci, převzít kontrolu.

zahrnout (do počtu)

Zahrnout znamená zahrát do počtu, včetně určitého počtu požadavků, osob nebo věcí ve skupině.

obsáhnout

Obsáhnout znamená zahrnout všechny aspekty nebo oblasti, analyzovat nebo přezkoumat co nejvíce informací.

včlenit <co kam>

Včlenit znamená zahrnout něco do něčeho jiného. Je to proces, při kterém se něco přidává nebo začleňuje do již existující struktury.

porozumět <čemu>

Porozumět čemu znamená vyvolat přesné pochopení toho, co je řečeno nebo uděláno.

postřehnout <co>

Postřehnout: pozorovat, všimnout si něčeho.

zmocnit se <koho> (strach)

Zmocnit se strachu: obávat se něčeho nebo někoho a vzít to do vlastních rukou.

zachvátit

Zachvátit: prožít silnou emoční reakci, například strach, vzrušení, nadšení nebo dokonce paniku.

proniknout

Proniknout znamená dostat se uvnitř čehosi, dosáhnout poznatků nebo vědět něco, co bylo zatajeno.

oženit se <s kým>

Oženit se je obřadní uzavření manželství mezi dvěma osobami.

provdat se <za koho>

Provdat se znamená vzít si toho druhého za manžela/manželku a oficiálně se provdat.

Podobná synonyma

přemluvit <koho>

Přesvědčit někoho, aby udělal něco, co by jinak neudělal.

pokazit si to <u koho>

Pokazit si to znamená provést něco, co se nepovede a následně způsobit škodu nebo ostudu dotyčné osobě.

dostat <co z koho>

Dostat: obdržet něco (zboží, peníze, informace apod.) od někoho.

uštvat <koho>

Uštvat někoho znamená podráždit nebo vyprovokovat k něčemu špatnému.

vzít <komu> (papíry)

Vzít (papíry) znamená převzít do vlastnictví papíry, které byly původně vlastněné jinou osobou.

zneklidňovat <koho>

Zneklidňovat znamená vyvolávat u druhé osoby pocity strachu nebo úzkosti.

hostit <koho>

Hostit znamená udělat něčím hostě pohodlným a řídit jejich návštěvu. To může zahrnovat pohostit je, udělat pro ně příjemný prostor, pomoci jim s jakýmikoli potřebami a ujistit se, že jsou v pohodě.

vynutit <co z koho>

Vynutit: donutit někoho k činu nebo akci, kterou by jinak neučinil.

připlést se <k čemu>

Připlést se k něčemu znamená přidat se jako dodatečná součást, napojit se nebo být součástí.

obviňovat <koho z čeho>

Obvinovat znamená obžalovat někoho z provedení deliktu či protiprávního jednání.

patřit <pod koho>

Patřit znamená být pod něčím vlivu, autoritou, kontrolou nebo správou.

vzít do vazby

Vzít do vazby znamená uvěznit osobu na základě zákonného předpisu a zabránit jí v pohybu.

přikročit <k čemu>

Přikročit: začít konat kroky k dosahování cíle.

zjednat <koho na co>

Zjednat znamená přimět někoho k akci či k dosažení něčeho. Např. zjednat na někom shovívavost, přimět ho k ústupkům, získat jeho souhlas či prosadit svůj názor.

přenést <na koho> (vinu)

Převést odpovědnost za něco na osobu/organizaci.

působit <na koho> (sugescí)

Působit znamená vytvářet vliv na někoho, ovlivňovat jeho myšlení, činy nebo rozhodnutí.

zmocňovat se <koho>

Využívat bez oprávnění právní moci nebo autority k ovládnutí a vykořisťování někoho nebo něčeho.

naléhat <na koho>

Naléhat znamená vyžadovat okamžité jednání od konkrétní osoby; trvat na tom, aby se udělalo něco i přes odpor.

nevražit <na koho>

Nevražit na někoho znamená nemít k němu zvláštní náklonnost ani odpor, být neutrální.

srazit <koho>

Srazit: snížit hodnotu, množství nebo velikost čeho (člověka, cenu, náklady, úroveň atd.).

vyhnat <koho>

Vyhnat: odstranit násilím/silou, vyžadovat odchod, vyvést z nějakého místa.

přinucovat <koho k čemu>

Přinucování je nucení k něčemu, co se musí provést, aby se dosáhlo cíle.

zničit <koho>

Zničit znamená fyzicky nebo psychicky poškodit, způsobit značnou škodu, znehodnotit, ztratit nebo odstranit.

připravit <koho o co>

Připravit: předem se připravit na něco, co má nastat, což zahrnuje přípravu materiálů, času, prostoru a očekávání.

pustit se <do koho>

Pustit se do něčeho znamená začít s něčím pracovat nebo s něčím začít.

ovládat <koho n. co>

Ovládat znamená mít kontrolu nad někým nebo něčím, aby se dosáhly požadované výsledky.

vzdorovat <čemu>

Vzdorovat znamená odolávat čemukoli, čemu se snažíte čelit, být odolný a nedávat se.

klasifikovat <koho n. co>

Klasifikovat je proces rozdělení do skupin dle určitých charakteristik.

oblažovat <koho>

Oblažovat znamená povzbuzovat, uklidňovat, utěšovat nebo přinášet útěchu.

postřehnout

Postřehnout znamená vnímat a pozorovat něco soustředěně a rychle.