Facebook

Zmocnit se <koho> (strach) - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu zmocnit se <koho> (strach).

Význam: Zmocnit se strachu: obávat se něčeho nebo někoho a vzít to do vlastních rukou.

vzít (za ruku)

Vzít (za ruku) znamená chytit něčí ruku a držet ji, často se to dělá jako znak lásky, něžnosti nebo podpory.

uchopit

Fyzicky nebo metaforicky chytit něco, ovládnout situaci, převzít kontrolu.

zahrnout (do počtu)

Zahrnout znamená zahrát do počtu, včetně určitého počtu požadavků, osob nebo věcí ve skupině.

obsáhnout

Obsáhnout znamená zahrnout všechny aspekty nebo oblasti, analyzovat nebo přezkoumat co nejvíce informací.

včlenit <co kam>

Včlenit znamená zahrnout něco do něčeho jiného. Je to proces, při kterém se něco přidává nebo začleňuje do již existující struktury.

pochopit <co>

Pochopit je porozumět, pochopit význam, příčinu nebo důsledky.

porozumět <čemu>

Porozumět čemu znamená vyvolat přesné pochopení toho, co je řečeno nebo uděláno.

postřehnout <co>

Postřehnout: pozorovat, všimnout si něčeho.

zachvátit

Zachvátit: prožít silnou emoční reakci, například strach, vzrušení, nadšení nebo dokonce paniku.

proniknout

Proniknout znamená dostat se uvnitř čehosi, dosáhnout poznatků nebo vědět něco, co bylo zatajeno.

oženit se <s kým>

Oženit se je obřadní uzavření manželství mezi dvěma osobami.

provdat se <za koho>

Provdat se znamená vzít si toho druhého za manžela/manželku a oficiálně se provdat.

Podobná synonyma

oslavovat <koho>

Projevovat úctu k někomu, veřejně ho chválit a oslavovat.

pochopit <co jak>

Pochopit: porozumět, uvědomit si význam, prožít a vnímat.

nabodávat <koho n. co>

Nabodávat znamená zasouvat či vhánět něco do něčeho, případně i do někoho.

oklamat <koho>

Oklamat znamená uvést ho v omyl, zmást ho lží nebo podvodem.

upozorňovat <koho>

Upozorňovat znamená vyjadřovat varování nebo upozornění druhé osobě na něco, co by mohlo mít nežádoucí důsledky.

kárat <koho>

Kárat je trestat člověka nebo jeho jednání za nějakou vinu, provinění nebo nesprávné chování.

poskvrnit <koho>

Poskvrnit znamená zneuctit reputaci, zničit čest nebo morálku a způsobit skandalizaci.

porazit <koho> (autem)

Porazit někoho autem znamená srazit ho autem, než jej dostihne.

zradit <koho od čeho>

Zradit znamená udělat něco, co je v rozporu s příslibem, který je daný osobě či skupině, a poškodit je tím.

vydráždit <koho>

Vyvolat/rozvířit emoce, podráždění nebo hněv/zlost u někoho.

osvobodit <koho>

Osvobodit: uvolnit někoho z vězení, z otroctví, z nějakého omezujícího prostředí nebo postavení.

šperk (na ruku)

Šperk je ozdobný klenot, který se nosí na ruce, obvykle jako náhrdelník, náramek nebo prsten.

usadit <koho>

Usadit znamená ustálit jeho pozici, případně zajistit jeho trvalé bydlení.

kvůli čemu

Kvůli čemu je výraz, který se používá pro označení jedné nebo více záměrných činností, činů nebo událostí.

zaujmout <koho>

Zaujmout: získat pozornost, získat větší pozornost než ostatní.

obávat se <koho>

Projevovat strach a obavu o něco nebo někoho; bát se neúspěchu, nebezpečí nebo následků.

přibližovat se <komu n. čemu>

Přibližovat se znamená blížit se k něčemu.

uniknout <čemu>

Ujít nebo se zbavit čeho, co je obtížné nebo nemožné zvládnout.

protestovat <proti čemu>

Protestovat znamená vyjádřit nesouhlas nebo nespokojenost s něčím. To může být uplatněno prostřednictvím jednotlivců nebo skupin s cílem změnit situaci nebo politiky.

zmučit <koho>

Zmučit znamená fyzicky či psychicky týrat osobu, aby trpěla fyzicky či psychicky.

posuzovat <koho n. co>

Posuzovat znamená analyzovat, zkoumat nebo hodnotit něco nebo někoho.

zabít <koho>

Zabít znamená fyzicky zabránit v životě člověka nebo jiného živého tvora.

vyloudit <co z koho>

Vyloudit z někoho něco: vyžadovat nebo donutit někoho, aby něco udělal nebo něco odevzdal.

naléhat <na koho>

Naléhat znamená vyvíjet na něj silný tlak, aby splnil něco, co se od něj vyžaduje.

vyučovat <koho>

Vyučovat znamená učit, instruovat a poskytovat informace konkrétní osobě.

porozumět <čemu jak>

Porozumět čemu jak znamená chápat, pochopit, pojmout myšlenku nebo situaci.

zdržet <koho n. co>

Zdržet se znamená odložit nebo zabránit něčemu, odmítnout, odložit nebo odříci něco nebo někoho.

zlehčit <koho n. co>

Zlehčit znamená snížit intenzitu nebo závažnost něčeho. Zlehčit můžeme například tíhu, únavu nebo stres.

oddat se <čemu>

Oddat se čemukoli: věnovat se tomu s plným srdcem, úsilím a oddaností.