Facebook

Vzít (za ruku) - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu vzít (za ruku).

Význam: Vzít (za ruku) znamená chytit něčí ruku a držet ji, často se to dělá jako znak lásky, něžnosti nebo podpory.

uchopit

Fyzicky nebo metaforicky chytit něco, ovládnout situaci, převzít kontrolu.

zahrnout (do počtu)

Zahrnout znamená zahrát do počtu, včetně určitého počtu požadavků, osob nebo věcí ve skupině.

obsáhnout

Obsáhnout znamená zahrnout všechny aspekty nebo oblasti, analyzovat nebo přezkoumat co nejvíce informací.

včlenit <co kam>

Včlenit znamená zahrnout něco do něčeho jiného. Je to proces, při kterém se něco přidává nebo začleňuje do již existující struktury.

pochopit <co>

Pochopit je porozumět, pochopit význam, příčinu nebo důsledky.

porozumět <čemu>

Porozumět čemu znamená vyvolat přesné pochopení toho, co je řečeno nebo uděláno.

postřehnout <co>

Postřehnout: pozorovat, všimnout si něčeho.

zmocnit se <koho> (strach)

Zmocnit se strachu: obávat se něčeho nebo někoho a vzít to do vlastních rukou.

zachvátit

Zachvátit: prožít silnou emoční reakci, například strach, vzrušení, nadšení nebo dokonce paniku.

proniknout

Proniknout znamená dostat se uvnitř čehosi, dosáhnout poznatků nebo vědět něco, co bylo zatajeno.

oženit se <s kým>

Oženit se je obřadní uzavření manželství mezi dvěma osobami.

provdat se <za koho>

Provdat se znamená vzít si toho druhého za manžela/manželku a oficiálně se provdat.

Podobná synonyma

pustit se <do koho>

Začít se něčím zabývat, pustit se do činnosti, kterou provádí dotyčný.

kousnout <koho>

Kousnout znamená udeřit zuby na někoho nebo něco jako útok nebo reakci na něčí chování.

spasit <koho>

Zachránit koho od nebezpečí nebo nouze.

vázat se <na koho n. co>

Vázat se znamená poutat se k něčemu nebo někomu: uzavírat smlouvu, zavazovat se k činům nebo jen být pevně spojeni.

ovlivňovat <koho n. co> (ideově)

Ovlivňovat je tvořit, měnit nebo formovat něco nebo někoho.

napadnout <koho>

Napadnout znamená fyzicky nebo psychicky zaútočit na někoho.

pokořovat <koho>

Pokořovat znamená uznávat nadřazenost/autoritu koho/čeho a respektovat jeho/jeho vůli.

zahrnout

Obsahovat, včetně, zahrnovat; zahrnout je synonymem pro zahrnout do něčeho.

zrazovat <koho od čeho>

Zrazovat znamená přesvědčovat někoho, aby se vyhnul či zdržel určitého jednání.

pomlouvat <koho> (v tisku)

Pomlouvat znamená šířit nepravdivé nebo neúplné informace o druhých, které jim mohou uškodit.

napomínat <koho>

Napomínat znamená připomínat někomu, aby dodržoval nějaké pravidlo nebo aby udělal něco, co má udělat.

ironizovat <koho>

Ironizovat znamená činit si legraci z někoho nebo něčeho a ukazovat na jeho nedostatky s humorem.

přesvědčit <koho>

Uvést někoho do přesvědčení, že něco je pravda nebo správné.

podněcovat <koho>

Podněcovat znamená vyvolávat či stimulovat jistou činnost, názor či zájem.

strach

Strach je emoce nebo pocit, který se objevuje při představě nebo předpokladu nebezpečí, újmy nebo bolesti.

rozumět <čemu>

Pochopit, porozumět čemu, uchopit význam a smysl daného tématu.

náchylný <k čemu>

Náchylný se vztahuje k citlivosti, ochotě nebo sklonu k něčemu. Může se týkat všeho, od počasí až po zdraví, chování, myšlení a dalších věcí.

zastrašovat <koho>

Zastrašovat znamená nutit někoho něčím dělat nebo nedělat, vyhrožováním nebo vyvíjením nátlaku.

propouštět <koho>

Propouštět znamená ukončit pracovní poměr a odvolat někoho z práce.

představovat <koho>

Představovat znamená prezentovat, ukazovat nebo vystihovat někoho nebo něco.

přemluvit <koho k čemu>

Přemluvit - přesvědčit někoho, aby učinil něco, co původně nechtěl.

vykrádat <koho n. co>

Vykrádat znamená krást něčí majetek nebo peníze silou nebo podvodem.

přimět <koho k čemu>

Přimět: donutit někoho k činnosti nebo k akci.

zmýlit <koho>

Zmýlit - odradit někoho od správného jednání, zavádět ho v omyl.

uznávat <koho n. co>

Přiznat existenci či vážnost čeho či koho; uznat její hodnotu či důležitost.

hlasovat <pro koho>

Hlasovat znamená vybrat kandidáta a dát mu svůj hlas ve volbách.

strčit <koho kam>

Strčit znamená fyzicky nebo symbolicky přikládat něco do jiného. Když se řekne "strčit někoho kam", znamená to, že se dotyčný násilím nebo úmyslně přikládá do něčeho jiného.

pomlouvat <koho>

Pomlouvat znamená šířit o někom nepravdivé, často záměrně nepříjemné informace, které mohou poškodit jeho dobré jméno.