Facebook

Připravit <koho o co> - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu připravit <koho o co>.

Význam: Připravit: předem udělat nebo dokončit vše potřebné pro úspěšný průběh něčeho.

ukrátit <co>

Zkrátit, omezit délku či množství.

zmenšit

Zmenšit znamená snížit velikost nebo množství čeho, co máme.

ubrat

Ubrat znamená snížit, odejmout množství nebo intenzitu.

omezit

Omezit znamená stanovit meze, určit hranice, omezit rozsah nebo množství něčeho.

prodloužit

Prodloužit znamená prodlužovat dobu trvání, délku či množství.

zestručnit <co>

Zestručnit: seskupit do kratšího a jasného vyjádření.

shrnout

Shrnout znamená shrnout a zjednodušit informace do jednoduššího a srozumitelnějšího formátu.

způsobit újmu <komu>

Uškodit někomu; způsobit mu škodu, újmu či strádat.

stít (hlavu)

Ohnout hlavu nebo se sklonit, aby se zabránilo úderu nebo zranění, nebo jen aby se uctil nebo se podřídil.

Podobná synonyma

polámat <komu> (kosti)

Polámat kosti (někomu) znamená přetrhat kostní tkáň a způsobit poranění.

udělit <komu> (cenu)

Udělit cenu znamená přiřknout někomu ocenění, vyznamenání, odměnu.

urážet <komu> (hlavy)

Urážet : používat slova nebo činy, které jsou zaměřeny na osobu k úmyslnému způsobení újmy na jejím důstojnosti.

povstat <proti komu>

Povstat je vystoupení proti něčemu nebo někomu, aby se dosáhlo požadovaných cílů.

dávat <komu> (rady)

Dávat rady je udělování porad nebo rad k něčemu konkrétnímu komu.

poradit <co komu> (tajně)

Poradit znamená poskytnout radu či návrh, jak postupovat v určité situaci.

přidělovat <co komu>

Přidělovat znamená rozdělovat například úkoly, úlohy nebo zdroje mezi lidi či skupiny.

tvrdit <co komu>

Tvrdit znamená vyjádřit něco s pevnou vírou, nebo jednostranně prohlásit.

shrnout se

Shrnout se znamená shrnout či sesumírovat informace, závěry nebo výsledky do jednoho souhrnného výstupu.

ztuhnout <komu> (noha)

Ztuhnout: znehybnět, nastat tuhost nebo napětí v svalu nebo končetině, jako je např. noha.

splnit <komu> (přání)

Splnit přání: uskutečnit jeho představy, dovést jeho cíl do zdárného konce.

darovat <co komu>

Darovat znamená věnovat nebo předat něco druhému člověku bez nároku na protihodnotu.

posílat <co komu>

Posílat: předávat informace nebo materiály někam, obvykle prostřednictvím pošty nebo internetu.

omezit (výrobu)

Omezit výrobu znamená snížit počet produkovaných výrobků na minimum.

dát výstrahu <komu>

Udělit varování člověku jako předzvěst potenciálního trestu za jeho jednání.

odplatit <komu čím>

Odplatit je vrátit stejnou měrou - poskytnout protihodnotu jako odměnu či trest.

způsobit (rozruch)

Vyvolat ohlas, bouři, vášně nebo emoce.

způsobit

Způsobit: vyvolat, udělat, provést nebo zařídit něco.

nestačit <komu>

Nestačit znamená nemít dostatek schopností, času nebo zdrojů, aby se vyhovělo něčemu.

nadávat <komu>

Nadávat znamená vykřikovat na někoho urážky nebo vulgární slova.

dopravovat zboží <komu>

Dopravovat zboží znamená převážet ho z jednoho místa na druhé, aby se dostalo ke koncovému spotřebiteli.

vtipně odpovědět <komu>

Vtipně odpovídat je schopnost reagovat spontánně a originálně na určité situace, aby člověk druhého pobavil.

závidět <komu>

Závidět znamená projevovat závist a touhu po čemkoliv, co někdo jiný má.

vymlouvat <co komu>

Vymlouvat se znamená udávat záminky nebo vyhýbat se odpovědnosti, aby člověk nemusel plnit to, co by měl.

vtisknout <co komu> (do ruky)

Vtisknout: dát něco do ruky druhé osobě.

poskytnout sluchu <komu>

Poskytnout sluchu = věnovat pozornost, naslouchat a vnímat jeho názor.

zabavit <komu> (majetek)

Zabavit majetek znamená postoupit tento majetek orgánům státní správy.

nabít <komu>

Nabít znamená poskytnout té osobě informace, pomoci nebo inspiraci.

odpustit <co komu>

Odpustit někomu je projevovat milosrdenství a nebýt na něho zlý, přestože udělal něco špatného.

odcizit <co komu>

Odcizit: způsobit, aby něco (např. majetek) nebo někdo (např. blízký člověk) zmizel, odešel, byl oddělen.