Facebook

Provdat se <za koho> - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu provdat se <za koho>.

Význam: Provdat se znamená vzít si toho druhého za manžela/manželku a oficiálně se provdat.

vzít (za ruku)

Vzít (za ruku) znamená chytit něčí ruku a držet ji, často se to dělá jako znak lásky, něžnosti nebo podpory.

uchopit

Fyzicky nebo metaforicky chytit něco, ovládnout situaci, převzít kontrolu.

zahrnout (do počtu)

Zahrnout znamená zahrát do počtu, včetně určitého počtu požadavků, osob nebo věcí ve skupině.

obsáhnout

Obsáhnout znamená zahrnout všechny aspekty nebo oblasti, analyzovat nebo přezkoumat co nejvíce informací.

včlenit <co kam>

Včlenit znamená zahrnout něco do něčeho jiného. Je to proces, při kterém se něco přidává nebo začleňuje do již existující struktury.

pochopit <co>

Pochopit je porozumět, pochopit význam, příčinu nebo důsledky.

porozumět <čemu>

Porozumět čemu znamená vyvolat přesné pochopení toho, co je řečeno nebo uděláno.

postřehnout <co>

Postřehnout: pozorovat, všimnout si něčeho.

zmocnit se <koho> (strach)

Zmocnit se strachu: obávat se něčeho nebo někoho a vzít to do vlastních rukou.

zachvátit

Zachvátit: prožít silnou emoční reakci, například strach, vzrušení, nadšení nebo dokonce paniku.

proniknout

Proniknout znamená dostat se uvnitř čehosi, dosáhnout poznatků nebo vědět něco, co bylo zatajeno.

oženit se <s kým>

Oženit se je obřadní uzavření manželství mezi dvěma osobami.

Podobná synonyma

upoutat <koho čím>

Upoutat: přitahovat pozornost; získat si přízeň; zaujmout.

korespondovat <čemu>

Korespondovat = psát dopisy nebo jiné dokumenty, sdílet myšlenky a zkušenosti, komunikovat.

strach ze všeho

Strach ze všeho je stav obav, úzkosti a úzkostlivosti, kdy se člověk bojí všeho okolo.

zahrnout

Zahrnout znamená včlenit, zařadit něco do něčeho, co již existuje.

soužit <koho>

Soužití je forma harmonického spolužití dvou nebo více osob, které si navzájem vyhovují a respektují se.

zmocnit se

Zmocnit se: získat kontrolu nad něčím, získat pravomoc nad čím/kým.

šťourat <do koho>

Šťourat se rozumí prozkoumávání či zkoumání něčeho nebo někoho.

vzít <co komu>

Vzít: převzít do svého vlastnictví, uchopit, odebrat, převzít do své kontroly.

pozdravovat <koho>

Pozdravovat znamená vyjádřit úctu a vlídnost někomu, koho znáte.

zmocnit se (místa)

Zmocnit se místa znamená fyzicky i právně jeho ovládat a využívat.

rozumět <čemu>

Pochopit, porozumět čemu, uchopit význam a smysl daného tématu.

kárat <koho>

Kárat je trestat někoho za jeho nezákonné jednání, které má vést k jeho lepšímu chování.

pošoustat <koho>

Pošoustat je slangový výraz pro okrádání nebo podvádění někoho.

vykrást <koho n. co>

Vykrást někoho nebo něco znamená ukrást věci nebo peníze silou nebo násilím.

namlouvat si <koho>

Domlouvat si společné jednání či činnosti s někým.

mrzet <koho>

Mrzet znamená projevovat hlubokou lítost, smutek nebo zklamání nad něčím nebo někým.

usmrtit <koho>

Usmrtit je spáchat vraždu, způsobit zabití jiného člověka.

pomlouvat <koho>

Pomlouvat znamená šířit o někom zlé drby nebo nepravdivé informace.

uklidnit <koho>

Uklidnit znamená snížit napětí a stres, který trápí, a pomoci mu dosáhnout klidu a pohody.

zastat se <koho>

Bránit, hájit, stát se přítelem, podporovat a zastávat názory nebo jednání někoho.

líbat <koho>

Líbat je fyzická a obvykle romantická činnost, kdy se dva lidé dotýkají rty.

naučit se <čemu>

Učit se čemukoliv, abychom získali vědomosti, schopnosti nebo dovednosti.

porozumět si

Porozumět si znamená vzájemně a jasně pochopit, co druhá osoba říká nebo myslí.

vycvičit <koho> (přísně)

Vycvičit (přísně) znamená naučit člověka či zvíře vykonávat určité činnosti a chovat se podle předem stanovených pravidel.

zřídit <koho> (nemoc)

Zřídit koho: přiřadit diagnózu a přijmout opatření k léčbě nemoci.

dát ráz <čemu>

Dát ráz čemu je dát tomu silnou osobní energii a rozhodnost, obnovit či vyřešit problém.

nazvat <koho jak>

Nazvat člověka jménem: přidělit mu jméno, jakým je označován.

věnovat se <čemu>

Věnovat se znamená intenzivně se zaměřit na něco, trávit čas činností či myšlenek k danému tématu.

zprostit <koho>

Odstranit něčí závazky nebo vinu.

odvracet se <od koho>

Vyhýbat se člověku nebo situaci; vytvářet si odstup.