Facebook

Provdat se <za koho> - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu provdat se <za koho>.

Význam: Provdat se znamená vzít si toho druhého za manžela/manželku a oficiálně se provdat.

vzít (za ruku)

Vzít (za ruku) znamená chytit něčí ruku a držet ji, často se to dělá jako znak lásky, něžnosti nebo podpory.

uchopit

Fyzicky nebo metaforicky chytit něco, ovládnout situaci, převzít kontrolu.

zahrnout (do počtu)

Zahrnout znamená zahrát do počtu, včetně určitého počtu požadavků, osob nebo věcí ve skupině.

obsáhnout

Obsáhnout znamená zahrnout všechny aspekty nebo oblasti, analyzovat nebo přezkoumat co nejvíce informací.

včlenit <co kam>

Včlenit znamená zahrnout něco do něčeho jiného. Je to proces, při kterém se něco přidává nebo začleňuje do již existující struktury.

pochopit <co>

Pochopit je porozumět, pochopit význam, příčinu nebo důsledky.

porozumět <čemu>

Porozumět čemu znamená vyvolat přesné pochopení toho, co je řečeno nebo uděláno.

postřehnout <co>

Postřehnout: pozorovat, všimnout si něčeho.

zmocnit se <koho> (strach)

Zmocnit se strachu: obávat se něčeho nebo někoho a vzít to do vlastních rukou.

zachvátit

Zachvátit: prožít silnou emoční reakci, například strach, vzrušení, nadšení nebo dokonce paniku.

proniknout

Proniknout znamená dostat se uvnitř čehosi, dosáhnout poznatků nebo vědět něco, co bylo zatajeno.

oženit se <s kým>

Oženit se je obřadní uzavření manželství mezi dvěma osobami.

Podobná synonyma

dostihnout <koho>

Dostihnout znamená dosáhnout stejné úrovně nebo výkonu jako ten, koho se snažíme dostihnout.

nalákat <koho kam>

Nalákat - přitáhnout někoho pomocí něčeho lákavého nebo atraktivního.

vyrozumět <koho>

Pochopit, porozumět, uvědomit si, co dotyčná osoba říká nebo myslí.

vzít se <za koho>

"Vzít se za koho" znamená spojit se s někým, slíbit věrnost a stát se partnerem.

kultivovat <koho>

Kultivovat znamená vychovávat, vzdělávat a vyvíjet určitou osobu, aby se stala lepším člověkem.

vztahovat (ruku)

Přiřazovat něco (nebo někoho) k něčemu jinému; dotýkat se; držet či přidržovat ruky a další objekty.

ukrýt <koho n. co>

Ukrýt znamená skrýt, odkrýt nebo zamaskovat, aby se neukázalo, co skrývá.

pobízet <koho>

Pobízet: vyzývat někoho, aby vykonal určitou činnost; podněcovat k činu.

obléci <koho>

Obléci znamená obléci osobu do oblečení, aby mohla vyjít ven.

postřehnout

Postřehnout znamená pozorovat a vnímat, často i v malých detailech.

strach

Strach je emoce nebo pocit, který se objevuje při představě nebo předpokladu nebezpečí, újmy nebo bolesti.

zbavit <koho> (funkce)

Zbavit člověka něčeho: odstranit něčí právo, titul, postavení, odpovědnost nebo vlastnictví.

zpucovat <koho>

Zpucovat znamená nadměrně kritizovat a upozorňovat na chyby druhého.

pominout (strach)

Pominout znamená vyhnout se nebo se zbavit strachu, ignorovat jej a přestat být jeho obětí.

přejet <koho>

Přejet znamená vyjádřit někomu přání štěstí a úspěchu. Je to jedna z nejstarších form lidského přátelství a dobré vůle.

odradit <koho od čeho>

Odradit - vyvolat odpor, odehnat od činnosti, odvrátit pozornost.

cenit si <koho n. čeho>

Cenit si: připisovat hodnotu, vážit si a uznávat pozitivní vlastnosti někoho nebo něčeho.

mít strach

Mít strach je pocit úzkosti nebo obav z nečekaného nebezpečí nebo ohrožení.

podřezat <koho>

Podřezat je fyzické usmrcení osoby, prováděné naříznutím krku.

parodovat <koho n. co>

Parodovat znamená vytvářet humornou imitaci něčeho či někoho.

odbýt <koho> (vtipně)

Odbýt = odepřít někomu pozornost a respekt a předstírat, že nejsi doma.

lokalizovat <koho n. co>

Lokalizovat znamená určit polohu něčeho nebo určit, kde se něco nachází.

vyhýbat se <čemu>

Vyhýbat se znamená upřednostňovat cestu, která je jiná než ta, která by byla použita jinak.

brzdit <koho n. co>

Brzdit znamená omezovat, zpomalovat či držet někoho nebo něco v úzkých mezích.

tíhnutí <k čemu>

Tíhnutí je přirozená fyzikální síla, která způsobuje, že tělesa přitahují jeden druhého.

zbít <koho>

Zbít znamená fyzicky napadnout člověka, který je úmyslně a silou zraněn.

dostát <čemu>

Splnit povinnost, zodpovídat za něco, dodržovat předem stanovené podmínky.

ohrožovat <koho>

Ohrožovat znamená ublížit, nebo poškodit někoho nebo něco.

chlácholit <koho>

Chlácholit znamená pomáhat někomu v těžké situaci, povzbuzovat, uklidňovat a podporovat ho.

upozorňovat <koho na co>

Upozorňovat znamená varovat, připomínat nebo informovat někoho o něčem.