Facebook

Proniknout - synonyma

Celkem nalezeno 23 synonym ke slovu proniknout.

Význam: Proniknout znamená dostat se uvnitř čehosi, dosáhnout poznatků nebo vědět něco, co bylo zatajeno.

vzít (za ruku)

Vzít (za ruku) znamená chytit něčí ruku a držet ji, často se to dělá jako znak lásky, něžnosti nebo podpory.

uchopit

Fyzicky nebo metaforicky chytit něco, ovládnout situaci, převzít kontrolu.

zahrnout (do počtu)

Zahrnout znamená zahrát do počtu, včetně určitého počtu požadavků, osob nebo věcí ve skupině.

obsáhnout

Obsáhnout znamená zahrnout všechny aspekty nebo oblasti, analyzovat nebo přezkoumat co nejvíce informací.

včlenit <co kam>

Včlenit znamená zahrnout něco do něčeho jiného. Je to proces, při kterém se něco přidává nebo začleňuje do již existující struktury.

pochopit <co>

Pochopit je porozumět, pochopit význam, příčinu nebo důsledky.

porozumět <čemu>

Porozumět čemu znamená vyvolat přesné pochopení toho, co je řečeno nebo uděláno.

postřehnout <co>

Postřehnout: pozorovat, všimnout si něčeho.

zmocnit se <koho> (strach)

Zmocnit se strachu: obávat se něčeho nebo někoho a vzít to do vlastních rukou.

zachvátit

Zachvátit: prožít silnou emoční reakci, například strach, vzrušení, nadšení nebo dokonce paniku.

oženit se <s kým>

Oženit se je obřadní uzavření manželství mezi dvěma osobami.

provdat se <za koho>

Provdat se znamená vzít si toho druhého za manžela/manželku a oficiálně se provdat.

vniknout <kam>

Vniknout je pohyb dovnitř nějaké části, místa nebo objektu.

vstoupit

Vstoupit znamená fyzicky nebo symbolicky vstoupit dovnitř, do něčeho, do něčího území nebo do něčí společnosti.

dostat se

Dostat se znamená dosáhnout cíle nebo místa; překonat překážky a dosáhnout cíle či cílového místa.

prostoupit

Prostoupit znamená proniknout dovnitř něčeho nebo překonat nějakou bariéru.

prolnout

Prolnout je spojit jednu část s druhou, např. dva kusy látky, aby byly pevně spojené.

prosáknout

Prosáknout znamená projít skrz něco, nebo se něčeho dotknout tak, že se části přesunou jinam.

pochopit

Pochopit znamená porozumět něčemu; chápat, co to znamená; vyvodit z toho důsledky a poučit se z toho.

postihnout

Postihnout znamená potrestat, uložit trest, odsoudit nebo uvalit sankci.

dobrat se podstaty

Dojití podstaty znamená analyzovat údaje a informace a odkrýt pravdu o problému nebo situaci.

prodrat se (davem)

Prodrat se davem znamená projít se skrze množství lidí.

prorazit

Prorazit znamená projít něčím nebo překonat něčí odpor či bariéru; dosáhnout cíle přes nebo kolem překážek.

Podobná synonyma

uctívat <koho n. co>

Uctívat znamená vyznávat úctu, oslavovat, věnovat pozornost nebo chválit.

vzít <co>

Vzít: převzít, získat nebo uchvátit něco.

vstoupit (do vlaku)

Vstoupit znamená vstoupit dovnitř, v tomto případě do vlaku.

považovat se <za koho n. co>

Považovat se za někoho nebo za něco znamená přijímat, že se naše identity nebo postavení odpovídá této osobě nebo věci.

pustit se <do koho>

Pustit se do někoho/čeho znamená začít pracovat na tomto někom/čem, věnovat mu svou pozornost a úsilí.

zmocnit se

Zmocnit se znamená převzít kontrolu nad něčím, co náleží někomu jinému.

obsáhnout (pohledem)

Obsáhnout znamená prohlédnout, prozkoumat, pochopit a zahrnout celou danou problematiku.

zaujímat <co koho>

Zaujímat je vyjadřovat názor nebo stanovisko k něčemu, zaujmout postoj, vyvolat pozornost.

vyhýbat se <čemu>

Vyhýbat se: unikat, vyvarovat se, vyhnout se, vystříhat se.

přimět <koho k čemu>

Přimět (někoho) k něčemu: vybídnout, donutit, nutit (někoho) k činu nebo jednání.

uniknout <čemu>

Uniknout <čemu> znamená uprchnout, vyhnout se něčemu, vyváznout z něčeho.

balamutit <koho>

Balamutit znamená obviňovat někoho z bezdůvodných obvinění nebo vyvolávat nesmyslné konflikty.

dobrat

Dobrat znamená dosáhnout cíle nebo výsledku, který se očekával.

zmocnit se <čeho>

Zmocnit se čeho: uchopit, obdržet a převzít moc nad něčím.

zlobit <koho>

Zlobit znamená být protivný a vyvolávat konflikt; tím člověka těžce urážet a případně i vyvolávat agrese.

vítat <koho>

Vítat znamená přivítat někoho laskavě a srdečně.

přitahovat <co koho>

Přitahovat je vyvíjet přitažlivost směrem k někomu nebo něčemu; znamená vyvolávat silnou touhu nebo chuť.

dostát <čemu>

Splnit povinnost, zodpovídat za něco, dodržovat předem stanovené podmínky.

včlenit

Včlenit znamená začlenit něco do něčeho jiného, například do systému, organizace nebo dohody.

tisknout <koho> (k sobě)

Tisknout (k sobě): přitáhnout k sobě, aby byl blíž.

vyhnout se <čemu>

Vyhnout se: uniknout, obejít, izolovat se, vyvarovat se.

sklon <k čemu>

Sklon je postoj nebo tendence k něčemu; je to záměrná přitažlivost k něčemu nebo odmítnutí něčeho jiného.

podpořit <koho>

Podpořit znamená pomoci někomu, aby dosáhl cíle, případně mu poskytnout podporu, aby byl úspěšný.

zlákat <koho>

Zlákat znamená přitáhnout, přimět někoho jít někam nebo dělat něco.

promluvit <na koho>

Promluvit znamená mluvit s tím kým osobou, vysvětlovat a vyjadřovat své myšlenky nebo názory.

připlést se <k čemu>

Připlést se k něčemu znamená se k něčemu připojit, do něčeho se zapojit či se něčemu přidat.

zprdnout <koho>

Zprdnout se dá použít k popisu toho, když se někdo ztrapní, zesměšní nebo se stane předmětem posměchu.

přestat dbát <o koho n. co>

Přestat dbát o někoho/něco znamená nepřikládat tomu žádnou váhu, přestat o to pečovat a obecně se o to nezajímat.

obořit se <na koho>

Zaútočit na někoho nebo se na někoho vrhnout s úmyslem způsobit mu újmu nebo ho napadnout.

nevražit <na koho>

Nevražit na někoho znamená vést k němu neutrální, nebo přátelský vztah, bez jakýchkoli negativních pocitů.