Facebook

Upravit <co na co> - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu upravit <co na co>.

vést přes (hranici)

Přechod přes hranici, překonání překážky s cílem dostat se z jednoho místa do druhého.

přesunout (pracovníka)

Přesunout = posunout pracovníka na jinou pracovní pozici ve stejné firmě nebo na jiném místě.

přemístit

Přemístit: přesunout něco na jiné místo.

přeřadit

Přeřadit znamená změnit pořadí, uspořádání nebo pozici něčeho.

přepsat <na koho> (majetek)

Přepsat majetek: převést vlastnictví majetku na jinou osobu.

provést převod

Převod je proces převodu dat, informací nebo peněz z jednoho systému do jiného.

změnit

Změnit: změnit stav, postoj, podmínky nebo vzhled něčeho.

proměnit

Proměnit znamená změnit nebo transformovat něco v něco jiného.

transponovat

Transponovat znamená převést data do jiného formátu, často do jiného řádku, sloupce nebo jiného uspořádání.

Podobná synonyma

nalákat <koho kam>

Nalákat - přitáhnout někoho pomocí něčeho lákavého nebo atraktivního.

zneklidnit <co koho>

Zneklidnit: Vyvolat ve smyslu napětí a obavy u někoho.

mít ohled <na koho>

Mít ohled na někoho znamená respektovat jeho názor a přihlížet k jeho potřebám.

poškozovat <koho>

Ublížit nebo poškodit osobě nebo věce, tím jí či mu způsobit újmu.

přimět <koho> k zastavení

Vyvinout tlak, aby kdokoli zastavil.

ujmout se <koho>

Ujmout se někoho znamená převzít zodpovědnost za něj a starat se o něj, což může znamenat poskytnout pomoc nebo podporu.

utěšovat <koho>

Utěšovat znamená poskytovat útěchu, podporu a útěchu osobě, která je v nouzi.

oblbovat <koho>

Oblbovat : projevovat náklonnost a lásku, zvyšovat jeho oblíbenost.

vztahovat se <na koho>

Vztahovat se na někoho znamená udržovat s ním vzájemný vztah a přizpůsobit se jeho potřebám a přáním.

porazit <koho>

Zvítězit nad někým, zvládnout, zdolat něco, co vyžaduje vytrvalost, schopnosti nebo dovednosti.

odrazovat <koho od čeho>

Odrazovat znamená působit proti něčímu cíli či snaze, bránit jeho dosahování.

napadnout <koho co>

Napadnout znamená fyzicky nebo verbálně útočit na někoho nebo něco.

smířit <koho>

Smířit se znamená přijmout skutečnost, že něco se už nemůže změnit, a najít klid v urovnání vztahu s druhou stranou.

závodit <za koho>

Závodit za někoho znamená snažit se dosáhnout nejlepších výsledků ve jménu toho druhého.

majetek

Majetek je souhrn věcí, které jednotlivec nebo skupina lidí vlastní a jejichž užívání a kontrola je právně chráněno.

nalákat <koho>

Nalákat: přitáhnout (někoho) slibem čehosi, aby učinil to, co se po něm požaduje.

podpořit <koho>

Podpořit znamená pomoci mu, aby dosáhl jeho cílů a úspěchu.

vést (hospodářství)

Vést hospodářství znamená přijímat rozhodnutí a učinit kroky k jejich uskutečnění, aby se dosáhlo ekonomického růstu a prosperity.

změnit (převod)

Změnit znamená změnit stav nebo podobu něčího, co je jinak.

odměňovat <koho>

Odměňovat znamená poskytovat nějakou formu odměny za nějakou službu nebo činnost člověku.

zbít <koho>

Zbít koho znamená fyzicky napadnout a ublížit mu fyzicky nebo psychicky, často mluvíme o bití nebo bicí.

zamračit se <na koho>

Zamračit se znamená ukázat na někoho soucit nebo naštvání tváří nebo pohledem.

přemlouvat <koho>

Přemlouvat: vyjednávat s někým a přesvědčovat ho o něčem.

vydráždit <koho>

Vyvolat/rozvířit emoce, podráždění nebo hněv/zlost u někoho.

přimět <koho k čemu>

Přimět znamená donutit někoho k určitému činu nebo jednání.

předcházet si <koho>

Předcházet si někoho znamená přijímat opatření, která jsou zaměřena na ochranu tohoto člověka před možnou újmou nebo škodou.

zpodobovat <koho n. co>

Zpodobovat je vyjadřovat něčí nebo něčího vlastnosti nebo význam prostřednictvím obrazů, příběhů nebo symbolů.

zatracovat <koho>

Zatracovat znamená znevažovat, kritizovat nebo odsoudit někoho nebo něco.

zamilovat se <do koho>

Zamilovat se znamená zažít silné a intenzivní city k osobě, kterou milujete.