Facebook

Zastiňovat - synonyma

Celkem nalezeno 13 synonym ke slovu zastiňovat.

Význam: Vyjadřuje se jím, že se něco brání být viděno nebo že se něco skrývá, nebo se před něčím ukrývá. Může to být skryté informace nebo věci, které by mohly být příčinou úzkosti.

přemáhat (překážky)

Přemáhat znamená překonávat překážky nebo překážky, které nás brání v dosažení našich cílů. Je to o odvaze a vytrvalosti v boji s překážkami, které nás mohou obklopovat.

zdolávat

Zdolávat znamená dosáhnout cíle, jít dál nebo se vypořádat s překážkami. Může to znamenat bojovat, vytrvávat nebo vítězit.

potlačovat

Potlačování je proces, který se používá k omezení výskytu jevů, jako je například agrese nebo strach. Cílem je pomoci lidem dosáhnout psychické rovnováhy a zvládnout své emoce.

porážet

Porážet znamená přivést něco nebo někoho do menšího nebo méněcenného stavu nebo stavu porážky. Může to zahrnovat bití, zastrašování nebo jiné druhy násilí.

předstihovat

Vystihnout, předpovědět nebo udělat něco předtím, než se to stane, aby se předešlo možným problémům nebo aby se dosáhlo výhod.

převyšovat

Vyšší než být, dosáhnout nebo dosáhnout vyššího stavu nebo úrovně než někdo jiný nebo něco jiného.

vynikat <nad kým>

Vynikat je dosáhnout vyššího úspěchu než ostatní, vyčnívat mezi ostatními, dosahovat lepších výsledků než ostatní.

odbývat si (pubertu)

Odbývat si pubertu znamená projít období dospívání, kdy se člověk stává dospělým se všemi jeho fyzickými a psychickými změnami.

dostávat se <přes co>

Vymezovat, procházet nebo dosahovat něčeho skrze určitou obtížnou nebo těžkou situaci.

stínit

Chránit před nepříznivými vlivy; poskytovat úkryt před něčím; zabraňovat poškození nebo ublížení.

zaclánět

Začlenět je proces přidání části do většího celku, jako je například začlenění části programu do většího programu.

zakrývat (výhled)

Zakrývat znamená přikrýt nebo zastínit něco, co by jinak bylo viditelné.

překonávat <koho>

Překonávat znamená dosahovat lepších výsledků než někdo jiný nebo sebe samého předtím.

Podobná synonyma

porážet (stromy)

Řezání stromů, aby se získal dřevěný materiál nebo aby se uvolnil prostor.

zasypat <koho>

Zasypat znamená obklopit někoho (nebo něco) velkým množstvím něčeho, nejčastěji písku, sněhu nebo prachu.

pečovat <o koho>

Starat se o někoho s láskou a péčí; dbát na jeho potřeby a potěšit jej.

napadnout <koho co>

Napadnout znamená fyzicky nebo verbálně útočit na někoho nebo něco.

vrhnout se <na koho>

Vrhnout se na někoho znamená okamžitě se ho zhostit, například práce či úkol.

obmyslit <koho čím>

Obmyslet znamená vymyslet, vymýšlet či vymyšlenou záležitost uskutečnit.

obětovat <koho> (Bohu)

Přinést/oddat Božímu kultu něco, co má pro nás osobní hodnotu.

sočit <na koho>

Sočit na někoho znamená vyjadřovat nespokojenost nebo nesouhlas s jeho činy nebo postoji.

vycvičit <koho> (přísně)

Vycvičit (přísně) znamená naučit člověka či zvíře vykonávat určité činnosti a chovat se podle předem stanovených pravidel.

dostávat se

Dostávat se: získávat postupně cíl nebo úspěch; změna postavení, pozice, stavu nebo situace.

vyjebat <koho>

Vyjebat znamená agresivně se vyjadřovat k někomu, odmítnout ho, vyhazovat ho, porušit jeho práva.

vybízet <koho k čemu>

Vybízet znamená povzbuzovat někoho k činu či činnosti.

otřít se <o koho>

Setkat se (konfliktně), narazit, mít nějaký kontakt s někým nebo s něčím.

umístit <koho> (v řadě)

Umístit znamená uložit jej na požadované místo nebo pořadí.

dostat se (přes most)

Překonat překážku a dostat se na druhou stranu.

pozdravovat <koho>

Pozdravovat znamená vyjádřit úctu a vlídnost někomu, koho znáte.

odsoudit <koho>

Odsoudit znamená udělit jim trest nebo potrestat za jejich činy nebo chování.

překonávat (rekordy)

Překonávat znamená dosahovat vyšší výkon než dříve, dosáhnout lepšího výsledku než byl dosud zaznamenán.

zašpinit <koho n. co>

Zašpinit: udělat něco, co poškodí čest, dobré jméno nebo reputaci někoho nebo něčeho.

připravit <koho o co>

Připravit: předem přizpůsobit nebo předem připravit něco pro budoucí použití.

dostat <co z koho>

Dostat: obdržet něco (zboží, peníze, informace apod.) od někoho.

vrážet <do koho>

Vrážet do někoho znamená intenzivní fyzickou agresi, kdy se snažíte někomu ublížit.

vystát <koho>

Vystát někoho znamená trpělivě trvat na jeho straně, podporovat ho a být s ním v dobrém i zlém.

kárat <koho>

Kárat je trestat člověka nebo jeho jednání za nějakou vinu, provinění nebo nesprávné chování.

dostávat <koho z čeho>

Dostávat znamená obdržet něco, co je dáno někým jiným.

dopravit (přes hranice)

Dopravit znamená přenést předměty nebo lidi z jednoho místa na druhé. V tomto kontextu to znamená přenést osoby nebo předměty přes hranice.

upozorňovat <koho>

Upozorňovat znamená vyjadřovat varování nebo upozornění druhé osobě na něco, co by mohlo mít nežádoucí důsledky.

porazit <koho> (autem)

Porazit někoho autem znamená srazit ho autem, než jej dostihne.

podělit <koho>

Rozdělit něco (čas, peníze, úkoly, povinnosti) mezi dvě nebo více osob.

hledat <koho>

Hledat: vyhledávat, snažit se najít nebo objevit něco.