Facebook

Potlačovat - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu potlačovat.

Význam: Potlačování je proces, který se používá k omezení výskytu jevů, jako je například agrese nebo strach. Cílem je pomoci lidem dosáhnout psychické rovnováhy a zvládnout své emoce.

přemáhat (překážky)

Přemáhat znamená překonávat překážky nebo překážky, které nás brání v dosažení našich cílů. Je to o odvaze a vytrvalosti v boji s překážkami, které nás mohou obklopovat.

zdolávat

Zdolávat znamená dosáhnout cíle, jít dál nebo se vypořádat s překážkami. Může to znamenat bojovat, vytrvávat nebo vítězit.

porážet

Porážet znamená přivést něco nebo někoho do menšího nebo méněcenného stavu nebo stavu porážky. Může to zahrnovat bití, zastrašování nebo jiné druhy násilí.

předstihovat

Vystihnout, předpovědět nebo udělat něco předtím, než se to stane, aby se předešlo možným problémům nebo aby se dosáhlo výhod.

převyšovat

Vyšší než být, dosáhnout nebo dosáhnout vyššího stavu nebo úrovně než někdo jiný nebo něco jiného.

zastiňovat

Vyjadřuje se jím, že se něco brání být viděno nebo že se něco skrývá, nebo se před něčím ukrývá. Může to být skryté informace nebo věci, které by mohly být příčinou úzkosti.

vynikat <nad kým>

Vynikat je dosáhnout vyššího úspěchu než ostatní, vyčnívat mezi ostatními, dosahovat lepších výsledků než ostatní.

odbývat si (pubertu)

Odbývat si pubertu znamená projít období dospívání, kdy se člověk stává dospělým se všemi jeho fyzickými a psychickými změnami.

dostávat se <přes co>

Vymezovat, procházet nebo dosahovat něčeho skrze určitou obtížnou nebo těžkou situaci.

Podobná synonyma

dopravit (přes hranice)

Dopravit znamená přenést předměty nebo lidi z jednoho místa na druhé. V tomto kontextu to znamená přenést osoby nebo předměty přes hranice.

vynikat

Vynikat znamená být výrazný, být vidět, být skvělý a vyčnívat z davu.

přes

Přes je spojovacím slovem pro označení překonání vzdálenosti nebo času, nebo pro označení odlišnosti mezi dvěma věcmi.

přes (očekávání)

Přes očekávání znamená překročení očekávaného nebo předpokládaného výsledku v situacích, kdy je očekáván nějaký úspěch.

přemáhat (osud)

Bořit překážky a přemáhat osud; bojovat, abych dosáhl lepšího osudu.

dostávat se ven

Dostávat se ven znamená dosáhnout úspěchu a osvobodit se z omezení, která brání v napětí.

dostávat se <komu čeho>

Dostávat se znamená úspěšně dosahovat cíle nebo postupovat směrem k něčemu.

přemáhat <co>

Přemáhat: bojovat, snažit se překonat překážky, odolávat nebo porazit nepříznivé okolnosti.

odbývat <co>

Odbývat znamená odmítat, odmítnout.

dostávat

Dostávat znamená obdržet nebo dostat něco.

páté přes deváté

Páté přes deváté znamená vyhnout se konvenčním způsobům zajištění výsledků a přijmout neobvyklé, inovativní metody.

položit (přes cestu)

Položit přes cestu znamená postavit něco, co brání v přístupu nebo projíždění.

dostávat <co> na příděl

Dostávat na příděl znamená obdržet určitou část z něčeho.

jít <přes co>

Překonat fyzickou, psychickou nebo symbolickou bariéru.

zastiňovat <koho>

Zastiňovat znamená případně chránit, hájit nebo podporovat někoho.

odbývat <koho>

Odbývat znamená odmítat jeho návrhy nebo žádosti, zpravidla s odůvodněním.

let přes

Let je akce, při které osoba nebo věc cestuje skrz vzduch, za pomocí letadla nebo jiného letadla.

odbývat se

Odbývat se znamená brát na vědomí něčí názor nebo postoj a respektovat jej.

dostávat se (do stavu)

Dostávat se znamená dosahovat stavu, zvyšovat se nebo dosahovat jisté úrovně.

zastiňovat <co>

Zastiňovat znamená obalit, zastínit či vést někoho nebo něco; zakrývat, skrývat nebo chránit.

přes sebe

Přes sebe: činit něco rychle, neformálně, rutinně, bez důkladného základního výzkumu nebo zkoumání.

zapnout přes sebe

Připojit, spojit, zapojit, propojit.

přemáhat (pláč)

Přemáhat pláč znamená potlačit emoce a nedovolit, aby se projevily.

dostávat se (do transu)

Dostávat se do transu znamená uvolňovat se a ponořit se do hluboké relaxace a meditativního stavu.

dostávat <koho z čeho>

Dostávat znamená obdržet něco, co je dáno někým jiným.

dostávat se na řadu

Dostávat se na řadu znamená být připravený a schopný přijmout činnosti nebo úkoly, které jsou nezbytné pro úspěšné dokončení úkolu.

jezdit přes (most)

Přejet most, překonat bariéru mezi dvěma místy.