Facebook

Předstihovat - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu předstihovat.

Význam: Vystihnout, předpovědět nebo udělat něco předtím, než se to stane, aby se předešlo možným problémům nebo aby se dosáhlo výhod.

přemáhat (překážky)

Přemáhat znamená překonávat překážky nebo překážky, které nás brání v dosažení našich cílů. Je to o odvaze a vytrvalosti v boji s překážkami, které nás mohou obklopovat.

zdolávat

Zdolávat znamená dosáhnout cíle, jít dál nebo se vypořádat s překážkami. Může to znamenat bojovat, vytrvávat nebo vítězit.

potlačovat

Potlačování je proces, který se používá k omezení výskytu jevů, jako je například agrese nebo strach. Cílem je pomoci lidem dosáhnout psychické rovnováhy a zvládnout své emoce.

porážet

Porážet znamená přivést něco nebo někoho do menšího nebo méněcenného stavu nebo stavu porážky. Může to zahrnovat bití, zastrašování nebo jiné druhy násilí.

převyšovat

Vyšší než být, dosáhnout nebo dosáhnout vyššího stavu nebo úrovně než někdo jiný nebo něco jiného.

zastiňovat

Vyjadřuje se jím, že se něco brání být viděno nebo že se něco skrývá, nebo se před něčím ukrývá. Může to být skryté informace nebo věci, které by mohly být příčinou úzkosti.

vynikat <nad kým>

Vynikat je dosáhnout vyššího úspěchu než ostatní, vyčnívat mezi ostatními, dosahovat lepších výsledků než ostatní.

odbývat si (pubertu)

Odbývat si pubertu znamená projít období dospívání, kdy se člověk stává dospělým se všemi jeho fyzickými a psychickými změnami.

dostávat se <přes co>

Vymezovat, procházet nebo dosahovat něčeho skrze určitou obtížnou nebo těžkou situaci.

Podobná synonyma

odbývat <co>

Odbývat znamená odmítat, odmítnout.

položit (přes cestu)

Položit přes cestu znamená postavit něco, co brání v přístupu nebo projíždění.

přemáhat se

Přemáhat se znamená bojovat se svými strachy a obtížemi a dělat to, co je třeba, aby se dosáhlo cílů.

přes (očekávání)

Přes (očekávání): znamená to překonat očekávání a dosáhnout více, než se čekalo.

přesahovat <co přes co>

Přesahovat znamená překročit hranice, přesáhnout omezení a vymanit se z předem stanovených mezí.

přetáhnout (přes oči)

Přetáhnout znamená uskutečnit něco rychle, bez námahy a úsilí.

odbývat se

Odbývat se znamená brát na vědomí něčí názor nebo postoj a respektovat jej.

vynikat

Vynikat znamená vynášet se nad ostatní, být výjimečným a zářit.

přemáhat

Přemáhat znamená vyvinout úsilí a sílu k dosažení něčeho, co je obtížné nebo odporuje překonáním překážek.

přes sebe

Přes sebe: činit něco rychle, neformálně, rutinně, bez důkladného základního výzkumu nebo zkoumání.

let přes

Let je akce, při které osoba nebo věc cestuje skrz vzduch, za pomocí letadla nebo jiného letadla.

potlačovat (zájem)

Potlačovat znamená zamezit rozvoji, zastavit, zabránit a omezit nějaký zájem.

potlačovat (cit)

Potlačovat znamená omezovat nebo zastavovat něčí pravomoci, slovo či názor.

dostávat

Dostávat znamená obdržet nebo dostat něco.

odbývat (práci)

Provádět rychle a spolehlivě, plnit požadavky a splňovat cíle.

porážet (stromy)

Řezání stromů, aby se získal dřevěný materiál nebo aby se uvolnil prostor.

zastiňovat <koho>

Zastiňovat znamená případně chránit, hájit nebo podporovat někoho.

dostávat se <kam>

Dostávat se: přibližovat se (k cíli, místu, situaci); postupovat do určeného místa.

dostávat se (z dosahu nepřítele)

Ujíždět, unikat z dosahu nepřítele, aby se zabránilo jeho útoku.

jít <přes co>

Překonat fyzickou, psychickou nebo symbolickou bariéru.

dostávat <co> na příděl

Dostávat na příděl znamená obdržet určitou část z něčeho.

jezdit přes (most)

Přejet most, překonat bariéru mezi dvěma místy.

převést přes (hranice)

Překročit hranice; přenést se z jedné strany na druhou.

potlačovat (odpor)

Potlačovat odpor znamená zamezit nebo omezit jeho projevy, aby se dosáhlo cílů nebo požadovaného výsledku.

porážet <koho>

Porážet znamená vyhrávat nad ním, čímž se dosáhne jeho úplného zničení.

přemáhat <co>

Přemáhat: překonat překážky, odolat odporu, potlačit nepříznivé okolnosti.

přemáhat (nepřítele)

Přemáhat znamená bojovat s nepřítelem, aby byl porazen a podroben.

dostávat se ven

Dostávat se ven znamená dosáhnout úspěchu a osvobodit se z omezení, která brání v napětí.