Facebook

Přemáhat (překážky) - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu přemáhat (překážky).

Význam: Přemáhat znamená překonávat překážky nebo překážky, které nás brání v dosažení našich cílů. Je to o odvaze a vytrvalosti v boji s překážkami, které nás mohou obklopovat.

zdolávat

Zdolávat znamená dosáhnout cíle, jít dál nebo se vypořádat s překážkami. Může to znamenat bojovat, vytrvávat nebo vítězit.

potlačovat

Potlačování je proces, který se používá k omezení výskytu jevů, jako je například agrese nebo strach. Cílem je pomoci lidem dosáhnout psychické rovnováhy a zvládnout své emoce.

porážet

Porážet znamená přivést něco nebo někoho do menšího nebo méněcenného stavu nebo stavu porážky. Může to zahrnovat bití, zastrašování nebo jiné druhy násilí.

předstihovat

Vystihnout, předpovědět nebo udělat něco předtím, než se to stane, aby se předešlo možným problémům nebo aby se dosáhlo výhod.

převyšovat

Vyšší než být, dosáhnout nebo dosáhnout vyššího stavu nebo úrovně než někdo jiný nebo něco jiného.

zastiňovat

Vyjadřuje se jím, že se něco brání být viděno nebo že se něco skrývá, nebo se před něčím ukrývá. Může to být skryté informace nebo věci, které by mohly být příčinou úzkosti.

vynikat <nad kým>

Vynikat je dosáhnout vyššího úspěchu než ostatní, vyčnívat mezi ostatními, dosahovat lepších výsledků než ostatní.

odbývat si (pubertu)

Odbývat si pubertu znamená projít období dospívání, kdy se člověk stává dospělým se všemi jeho fyzickými a psychickými změnami.

dostávat se <přes co>

Vymezovat, procházet nebo dosahovat něčeho skrze určitou obtížnou nebo těžkou situaci.

Podobná synonyma

vynikat

Vynikat znamená být výrazný, být vidět, být skvělý a vyčnívat z davu.

potlačovat (zájem)

Potlačovat znamená zamezit rozvoji, zastavit, zabránit a omezit nějaký zájem.

porážet (vepře)

Porážet vepře znamená uříznout mu hlavu, odstranit vnitřnosti a následně jej rozkrájet na kusy.

přes

Přes je spojovacím slovem pro označení překonání vzdálenosti nebo času, nebo pro označení odlišnosti mezi dvěma věcmi.

dostávat se (do stavu)

Dostávat se znamená dosahovat stavu, zvyšovat se nebo dosahovat jisté úrovně.

dostávat <co> (nad hlavu)

Dostávat nad hlavu: mít více problémů než může člověk zvládnout.

jít přes sebe

Překonat vlastní překážky a obavy, aby člověk dosáhl čeho chce.

jít <přes co>

Překonat fyzickou, psychickou nebo symbolickou bariéru.

zastiňovat <co>

Zastiňovat znamená obalit, zastínit či vést někoho nebo něco; zakrývat, skrývat nebo chránit.

potlačovat <koho>

Potlačovat znamená bránit něčímu nebo něčemu, aby se neprojevovalo, mluvilo nebo prosazovalo.

dostávat <co> na příděl

Dostávat na příděl znamená obdržet určitou část z něčeho.

přes (očekávání)

Přes (očekávání): znamená to překonat očekávání a dosáhnout více, než se čekalo.

potlačovat (odpor)

Potlačovat odpor znamená bránit nebo omezovat něčí schopnost odporovat, protestovat nebo se bránit.

let přes

Let je akce, při které osoba nebo věc cestuje skrz vzduch, za pomocí letadla nebo jiného letadla.

odbývat (práci)

Provádět rychle a spolehlivě, plnit požadavky a splňovat cíle.

přes míru

Přes míru znamená příliš mnoho, příliš silné nebo příliš dlouhé, což je mnohem víc než obvyklé množství, síla nebo délka.

dostávat příděl

Příděl je množství něčeho, co je někomu určeno ke spotřebě nebo využití.

dát přes hubu

Dát přes hubu znamená někomu dát silnou kritiku, obvykle s ostrými slovy.

dostávat (to nejhorší)

Dostávat znamená obdržet, přijmout nebo přijímat, obvykle něco, co je špatné nebo nežádoucí.

dostávat se (do transu)

Dostávat se do transu znamená uvolňovat se a ponořit se do hluboké relaxace a meditativního stavu.

zastiňovat <koho>

Zastiňovat znamená případně chránit, hájit nebo podporovat někoho.

dostávat (do vlastnictví)

Dostávat znamená získávat (majetek či jinou věc) do vlastnictví.

převyšovat <koho>

Převyšovat znamená být lepší nebo silnější než , být jeho nadřazeným.

něco přes půl aru

Něco přes půl aru je kolokvialismus pro množství, které není přesně určené, ale je vyšší než polovina aru.

potlačovat <co>

Potlačovat: tlumit nebo omezovat něčí jednání nebo vyjadřování.