Facebook

Přemáhat (překážky) - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu přemáhat (překážky).

Význam: Přemáhat znamená překonávat překážky nebo překážky, které nás brání v dosažení našich cílů. Je to o odvaze a vytrvalosti v boji s překážkami, které nás mohou obklopovat.

zdolávat

Zdolávat znamená dosáhnout cíle, jít dál nebo se vypořádat s překážkami. Může to znamenat bojovat, vytrvávat nebo vítězit.

potlačovat

Potlačování je proces, který se používá k omezení výskytu jevů, jako je například agrese nebo strach. Cílem je pomoci lidem dosáhnout psychické rovnováhy a zvládnout své emoce.

porážet

Porážet znamená přivést něco nebo někoho do menšího nebo méněcenného stavu nebo stavu porážky. Může to zahrnovat bití, zastrašování nebo jiné druhy násilí.

předstihovat

Vystihnout, předpovědět nebo udělat něco předtím, než se to stane, aby se předešlo možným problémům nebo aby se dosáhlo výhod.

převyšovat

Vyšší než být, dosáhnout nebo dosáhnout vyššího stavu nebo úrovně než někdo jiný nebo něco jiného.

zastiňovat

Vyjadřuje se jím, že se něco brání být viděno nebo že se něco skrývá, nebo se před něčím ukrývá. Může to být skryté informace nebo věci, které by mohly být příčinou úzkosti.

vynikat <nad kým>

Vynikat je dosáhnout vyššího úspěchu než ostatní, vyčnívat mezi ostatními, dosahovat lepších výsledků než ostatní.

odbývat si (pubertu)

Odbývat si pubertu znamená projít období dospívání, kdy se člověk stává dospělým se všemi jeho fyzickými a psychickými změnami.

dostávat se <přes co>

Vymezovat, procházet nebo dosahovat něčeho skrze určitou obtížnou nebo těžkou situaci.

Podobná synonyma

padnout přes (zábradlí)

Lehnout se přes zábradlí nebo se o něj opřít, aby se dostali na druhou stranu.

vést přes (hranici)

Přechod přes hranici, překonání překážky s cílem dostat se z jednoho místa do druhého.

potlačovat <co>

Potlačovat: tlumit nebo omezovat něčí jednání nebo vyjadřování.

dostávat <koho z čeho>

Dostávat znamená obdržet něco, co je dáno někým jiným.

dostat se (přes most)

Překonat překážku a dostat se na druhou stranu.

dostávat (do vlastnictví)

Dostávat znamená získávat (majetek či jinou věc) do vlastnictví.

přes

Přes je spojovacím slovem pro označení překonání vzdálenosti nebo času, nebo pro označení odlišnosti mezi dvěma věcmi.

přes (očekávání)

Přes očekávání znamená překročení očekávaného nebo předpokládaného výsledku v situacích, kdy je očekáván nějaký úspěch.

zastiňovat <koho>

Zastiňovat znamená případně chránit, hájit nebo podporovat někoho.

zastiňovat <co>

Zastiňovat znamená obalit, zastínit či vést někoho nebo něco; zakrývat, skrývat nebo chránit.

potlačovat (odpor)

Potlačovat odpor znamená zamezit nebo omezit jeho projevy, aby se dosáhlo cílů nebo požadovaného výsledku.

dostávat se (do stavu)

Dostávat se znamená dosahovat stavu, zvyšovat se nebo dosahovat jisté úrovně.

dostávat <co> na příděl

Dostávat na příděl znamená obdržet určitou část z něčeho.

dostávat se <kam>

Dostávat se: procházet se, přibližovat se k určitému místu nebo stavu.

dostávat se

Dostávat se: získávat postupně cíl nebo úspěch; změna postavení, pozice, stavu nebo situace.

jít přes sebe

Překonat vlastní překážky a obavy, aby člověk dosáhl čeho chce.

přetáhnout (přes oči)

Přetáhnout znamená uskutečnit něco rychle, bez námahy a úsilí.

přes sebe

Přes sebe: činit něco rychle, neformálně, rutinně, bez důkladného základního výzkumu nebo zkoumání.

potlačovat (zájem)

Potlačovat znamená zamezit rozvoji, zastavit, zabránit a omezit nějaký zájem.

dostávat <z koho> (přiznání)

Dostávat znamená získávat nějakou formu přiznání od dané osoby.

zapnout přes sebe

Připojit, spojit, zapojit, propojit.

let přes

Let je akce, při které osoba nebo věc cestuje skrz vzduch, za pomocí letadla nebo jiného letadla.

předstihovat (protivníka)

Dělat něco dříve než protivník, aby se získala výhoda.

dostávat

Dostávat znamená obdržet nebo dostat něco.

dopravit (přes hranice)

Dopravit znamená přenést předměty nebo lidi z jednoho místa na druhé. V tomto kontextu to znamená přenést osoby nebo předměty přes hranice.

potlačovat (cit)

Potlačovat znamená omezovat nebo zastavovat něčí pravomoci, slovo či názor.

převyšovat <koho>

Převyšovat znamená být lepší nebo silnější než , být jeho nadřazeným.

vynikat

Vynikat znamená být výjimečný, být zřetelný a dosahovat vysokých výsledků ve srovnání s ostatními.