Facebook

Vynikat <nad kým> - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu vynikat <nad kým>.

Význam: Vynikat je dosáhnout vyššího úspěchu než ostatní, vyčnívat mezi ostatními, dosahovat lepších výsledků než ostatní.

přemáhat (překážky)

Přemáhat znamená překonávat překážky nebo překážky, které nás brání v dosažení našich cílů. Je to o odvaze a vytrvalosti v boji s překážkami, které nás mohou obklopovat.

zdolávat

Zdolávat znamená dosáhnout cíle, jít dál nebo se vypořádat s překážkami. Může to znamenat bojovat, vytrvávat nebo vítězit.

potlačovat

Potlačování je proces, který se používá k omezení výskytu jevů, jako je například agrese nebo strach. Cílem je pomoci lidem dosáhnout psychické rovnováhy a zvládnout své emoce.

porážet

Porážet znamená přivést něco nebo někoho do menšího nebo méněcenného stavu nebo stavu porážky. Může to zahrnovat bití, zastrašování nebo jiné druhy násilí.

předstihovat

Vystihnout, předpovědět nebo udělat něco předtím, než se to stane, aby se předešlo možným problémům nebo aby se dosáhlo výhod.

převyšovat

Vyšší než být, dosáhnout nebo dosáhnout vyššího stavu nebo úrovně než někdo jiný nebo něco jiného.

zastiňovat

Vyjadřuje se jím, že se něco brání být viděno nebo že se něco skrývá, nebo se před něčím ukrývá. Může to být skryté informace nebo věci, které by mohly být příčinou úzkosti.

odbývat si (pubertu)

Odbývat si pubertu znamená projít období dospívání, kdy se člověk stává dospělým se všemi jeho fyzickými a psychickými změnami.

dostávat se <přes co>

Vymezovat, procházet nebo dosahovat něčeho skrze určitou obtížnou nebo těžkou situaci.

Podobná synonyma

přes míru

Přes míru znamená příliš mnoho, příliš silné nebo příliš dlouhé, což je mnohem víc než obvyklé množství, síla nebo délka.

odbývat <koho>

Odbývat znamená odmítat jeho návrhy nebo žádosti, zpravidla s odůvodněním.

přes

Přes je předpona, která vyjadřuje pohyb skrz nebo přes něco, nebo procházení mezi dvěma body.

porážet (vepře)

Porážet vepře znamená uříznout mu hlavu, odstranit vnitřnosti a následně jej rozkrájet na kusy.

dostávat se <kam>

Dostávat se: procházet se, přibližovat se k určitému místu nebo stavu.

potlačovat (odpor)

Potlačovat odpor znamená bránit nebo omezovat něčí schopnost odporovat, protestovat nebo se bránit.

dostávat se (do stavu)

Dostávat se znamená dosahovat stavu, zvyšovat se nebo dosahovat jisté úrovně.

jet přes (hranice)

Jet přes hranici znamená překročit pohraniční lini mezi dvěma státy.

odbývat <co>

Odbývat znamená odmítat, odmítnout.

padnout přes (zábradlí)

Lehnout se přes zábradlí nebo se o něj opřít, aby se dostali na druhou stranu.

převést přes (hranice)

Překročit hranice; přenést se z jedné strany na druhou.

dostávat se dovnitř

Vniknout dovnitř, dostat se dovnitř.

dostávat příděl

Příděl je množství něčeho, co je někomu určeno ke spotřebě nebo využití.

odbývat (práci)

Provádět práci rychle, systematicky a účelně s cílem vyřešit úkol.

dostávat se (do transu)

Dostávat se do transu znamená uvolňovat se a ponořit se do hluboké relaxace a meditativního stavu.

dostávat se ven

Dostávat se ven znamená dosáhnout úspěchu a osvobodit se z omezení, která brání v napětí.

přetáhnout (přes oči)

Přetáhnout znamená uskutečnit něco rychle, bez námahy a úsilí.

přemáhat se

Přemáhat se znamená překonávat překážky a bojovat s přírodou či okolnostmi, aby se dosáhlo určitého cíle.

dostávat <koho z čeho>

Dostávat znamená obdržet něco, co je dáno někým jiným.

přemáhat (pláč)

Přemáhat pláč znamená potlačit emoce a nedovolit, aby se projevily.

dopravit (přes hranice)

Dopravit znamená přenést předměty nebo lidi z jednoho místa na druhé. V tomto kontextu to znamená přenést osoby nebo předměty přes hranice.

přemáhat <co>

Přemáhat: bojovat, snažit se překonat překážky, odolávat nebo porazit nepříznivé okolnosti.

zastiňovat <co>

Zastiňovat znamená obalit, zastínit či vést někoho nebo něco; zakrývat, skrývat nebo chránit.

předstihovat (protivníka)

Dělat něco dříve než protivník, aby se získala výhoda.

dostávat se (z dosahu nepřítele)

Ujíždět, unikat z dosahu nepřítele, aby se zabránilo jeho útoku.

přemáhat (nepřítele)

Přemáhat znamená bojovat s nepřítelem, aby byl porazen a podroben.

dostávat

Dostávat znamená obdržet nebo dostat něco.

potlačovat <co>

Potlačovat: tlumit nebo omezovat něčí jednání nebo vyjadřování.