Facebook

Vynikat <nad kým> - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu vynikat <nad kým>.

Význam: Vynikat je dosáhnout vyššího úspěchu než ostatní, vyčnívat mezi ostatními, dosahovat lepších výsledků než ostatní.

přemáhat (překážky)

Přemáhat znamená překonávat překážky nebo překážky, které nás brání v dosažení našich cílů. Je to o odvaze a vytrvalosti v boji s překážkami, které nás mohou obklopovat.

zdolávat

Zdolávat znamená dosáhnout cíle, jít dál nebo se vypořádat s překážkami. Může to znamenat bojovat, vytrvávat nebo vítězit.

potlačovat

Potlačování je proces, který se používá k omezení výskytu jevů, jako je například agrese nebo strach. Cílem je pomoci lidem dosáhnout psychické rovnováhy a zvládnout své emoce.

porážet

Porážet znamená přivést něco nebo někoho do menšího nebo méněcenného stavu nebo stavu porážky. Může to zahrnovat bití, zastrašování nebo jiné druhy násilí.

předstihovat

Vystihnout, předpovědět nebo udělat něco předtím, než se to stane, aby se předešlo možným problémům nebo aby se dosáhlo výhod.

převyšovat

Vyšší než být, dosáhnout nebo dosáhnout vyššího stavu nebo úrovně než někdo jiný nebo něco jiného.

zastiňovat

Vyjadřuje se jím, že se něco brání být viděno nebo že se něco skrývá, nebo se před něčím ukrývá. Může to být skryté informace nebo věci, které by mohly být příčinou úzkosti.

odbývat si (pubertu)

Odbývat si pubertu znamená projít období dospívání, kdy se člověk stává dospělým se všemi jeho fyzickými a psychickými změnami.

dostávat se <přes co>

Vymezovat, procházet nebo dosahovat něčeho skrze určitou obtížnou nebo těžkou situaci.

Podobná synonyma

odbývat <co>

Odbývat znamená odstranit, odmítnout, ignorovat nebo odmítat názor nebo návrhy.

let přes

Let je akce, při které osoba nebo věc cestuje skrz vzduch, za pomocí letadla nebo jiného letadla.

přemáhat (vztek)

Přemáhat vztek znamená ovládat ho a nedovolit mu ovládat nás.

převést přes (hranice)

Překročit hranice; přenést se z jedné strany na druhou.

přes (očekávání)

Přes očekávání znamená překročení očekávaného nebo předpokládaného výsledku v situacích, kdy je očekáván nějaký úspěch.

potlačovat <co>

Potlačovat znamená odstraňovat nebo omezovat něčí práva, názory nebo činy.

jít <přes co>

Překonat fyzickou, psychickou nebo symbolickou bariéru.

zapnout přes sebe

Připojit, spojit, zapojit, propojit.

odbývat (práci)

Provádět rychle a spolehlivě, plnit požadavky a splňovat cíle.

dostávat <z koho> (přiznání)

Dostávat znamená získávat nějakou formu přiznání od dané osoby.

přetáhnout (přes oči)

Přetáhnout znamená uskutečnit něco rychle, bez námahy a úsilí.

odbývat se

Odbývat se znamená brát na vědomí něčí názor nebo postoj a respektovat jej.

dostávat se

Dostávat se: získávat postupně cíl nebo úspěch; změna postavení, pozice, stavu nebo situace.

dostávat se <kam>

Dostávat se: procházet se, přibližovat se k určitému místu nebo stavu.

dopravit (přes hranice)

Dopravit znamená přenést předměty nebo lidi z jednoho místa na druhé. V tomto kontextu to znamená přenést osoby nebo předměty přes hranice.

převyšovat <koho>

Převyšovat znamená být lepší nebo silnější než , být jeho nadřazeným.

dostávat se (do transu)

Dostávat se do transu znamená uvolňovat se a ponořit se do hluboké relaxace a meditativního stavu.

dostávat příděl

Příděl je množství něčeho, co je někomu určeno ke spotřebě nebo využití.

přes

Přes je spojovacím slovem pro označení překonání vzdálenosti nebo času, nebo pro označení odlišnosti mezi dvěma věcmi.

dostat se (přes most)

Překonat překážku a dostat se na druhou stranu.

přes sebe

Přes sebe: činit něco rychle, neformálně, rutinně, bez důkladného základního výzkumu nebo zkoumání.

potlačovat (odpor)

Potlačovat odpor znamená bránit nebo omezovat něčí schopnost odporovat, protestovat nebo se bránit.

jet přes (hranice)

Jet přes hranici znamená překročit pohraniční lini mezi dvěma státy.

dostávat (do vlastnictví)

Dostávat znamená získávat (majetek či jinou věc) do vlastnictví.

skočit přes (potok)

Přeskočit potok, vyjádření pro překonání překážky. Znamená překonání něčeho, co člověka brání dosáhnout svého cíle.