Facebook

Zdolávat - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu zdolávat.

Význam: Zdolávat znamená dosáhnout cíle, jít dál nebo se vypořádat s překážkami. Může to znamenat bojovat, vytrvávat nebo vítězit.

přemáhat (překážky)

Přemáhat znamená překonávat překážky nebo překážky, které nás brání v dosažení našich cílů. Je to o odvaze a vytrvalosti v boji s překážkami, které nás mohou obklopovat.

potlačovat

Potlačování je proces, který se používá k omezení výskytu jevů, jako je například agrese nebo strach. Cílem je pomoci lidem dosáhnout psychické rovnováhy a zvládnout své emoce.

porážet

Porážet znamená přivést něco nebo někoho do menšího nebo méněcenného stavu nebo stavu porážky. Může to zahrnovat bití, zastrašování nebo jiné druhy násilí.

předstihovat

Vystihnout, předpovědět nebo udělat něco předtím, než se to stane, aby se předešlo možným problémům nebo aby se dosáhlo výhod.

převyšovat

Vyšší než být, dosáhnout nebo dosáhnout vyššího stavu nebo úrovně než někdo jiný nebo něco jiného.

zastiňovat

Vyjadřuje se jím, že se něco brání být viděno nebo že se něco skrývá, nebo se před něčím ukrývá. Může to být skryté informace nebo věci, které by mohly být příčinou úzkosti.

vynikat <nad kým>

Vynikat je dosáhnout vyššího úspěchu než ostatní, vyčnívat mezi ostatními, dosahovat lepších výsledků než ostatní.

odbývat si (pubertu)

Odbývat si pubertu znamená projít období dospívání, kdy se člověk stává dospělým se všemi jeho fyzickými a psychickými změnami.

dostávat se <přes co>

Vymezovat, procházet nebo dosahovat něčeho skrze určitou obtížnou nebo těžkou situaci.

přemáhat <co>

Přemáhat: překonat překážky, odolat odporu, potlačit nepříznivé okolnosti.

vítězit

Vítězit znamená dosáhnout cíle, získat nad druhým nadvládu nebo vyhrát soutěž.

zmáhat

Zmáhat znamená bojovat s něčím, čelit nepříznivému tlaku nebo překonávat překážky.

Podobná synonyma

dostávat se dovnitř

Vniknout dovnitř, dostat se dovnitř.

potlačovat (odpor)

Potlačovat odpor znamená bránit nebo omezovat něčí schopnost odporovat, protestovat nebo se bránit.

přesahovat <co přes co>

Přesahovat znamená překročit hranice, přesáhnout omezení a vymanit se z předem stanovených mezí.

potlačovat <koho>

Potlačovat znamená bránit něčímu nebo něčemu, aby se neprojevovalo, mluvilo nebo prosazovalo.

potlačovat (zájem)

Potlačovat znamená zamezit rozvoji, zastavit, zabránit a omezit nějaký zájem.

překonat překážky

Překonat překážky znamená dosáhnout cíle i přes představované nástrahy a překážky.

potlačovat <co>

Potlačovat znamená odstraňovat nebo omezovat něčí práva, názory nebo činy.

dostávat (to nejhorší)

Dostávat znamená obdržet, přijmout nebo přijímat, obvykle něco, co je špatné nebo nežádoucí.

vynikat

Vynikat znamená vynášet se nad ostatní, být výjimečným a zářit.

dát přes hubu

Dát přes hubu znamená někomu dát silnou kritiku, obvykle s ostrými slovy.

vést přes (hranici)

Přechod přes hranici, překonání překážky s cílem dostat se z jednoho místa do druhého.

dostávat <z koho> (přiznání)

Dostávat znamená získávat nějakou formu přiznání od dané osoby.

dostávat (do vlastnictví)

Dostávat znamená získávat (majetek či jinou věc) do vlastnictví.

zastiňovat <koho>

Zastiňovat znamená případně chránit, hájit nebo podporovat někoho.

potlačovat (cit)

Potlačovat znamená omezovat nebo zastavovat něčí pravomoci, slovo či názor.

padnout přes (zábradlí)

Lehnout se přes zábradlí nebo se o něj opřít, aby se dostali na druhou stranu.

zapnout přes sebe

Připojit, spojit, zapojit, propojit.

dostávat se <kam>

Dostávat se: procházet se, přibližovat se k určitému místu nebo stavu.

dostávat se <komu čeho>

Dostávat se znamená úspěšně dosahovat cíle nebo postupovat směrem k něčemu.

létat přes (moře)

Létat přes moře znamená překonat moře letadlem, vzdálenosti a časové limity a dosáhnout cíle.

dostávat <co> (nad hlavu)

Dostávat nad hlavu: mít více problémů než může člověk zvládnout.

přes

Přes je spojovacím slovem pro označení překonání vzdálenosti nebo času, nebo pro označení odlišnosti mezi dvěma věcmi.

dostat se <přes co>

"Dostat se" znamená překonat překážku nebo překonat nějakou obtíž, aby jste dosáhli svého cíle.

dostávat příděl

Příděl je množství něčeho, co je někomu určeno ke spotřebě nebo využití.

položit (přes cestu)

Položit přes cestu znamená postavit něco, co brání v přístupu nebo projíždění.

přes míru

Přes míru znamená příliš mnoho, příliš silné nebo příliš dlouhé, což je mnohem víc než obvyklé množství, síla nebo délka.

jezdit přes (most)

Přejet most, překonat bariéru mezi dvěma místy.

přes (očekávání)

Přes (očekávání): znamená to překonat očekávání a dosáhnout více, než se čekalo.

páté přes deváté

Páté přes deváté znamená vyhnout se konvenčním způsobům zajištění výsledků a přijmout neobvyklé, inovativní metody.