Facebook

Zdolávat - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu zdolávat.

Význam: Zdolávat znamená dosáhnout cíle, jít dál nebo se vypořádat s překážkami. Může to znamenat bojovat, vytrvávat nebo vítězit.

přemáhat (překážky)

Přemáhat znamená překonávat překážky nebo překážky, které nás brání v dosažení našich cílů. Je to o odvaze a vytrvalosti v boji s překážkami, které nás mohou obklopovat.

potlačovat

Potlačování je proces, který se používá k omezení výskytu jevů, jako je například agrese nebo strach. Cílem je pomoci lidem dosáhnout psychické rovnováhy a zvládnout své emoce.

porážet

Porážet znamená přivést něco nebo někoho do menšího nebo méněcenného stavu nebo stavu porážky. Může to zahrnovat bití, zastrašování nebo jiné druhy násilí.

předstihovat

Vystihnout, předpovědět nebo udělat něco předtím, než se to stane, aby se předešlo možným problémům nebo aby se dosáhlo výhod.

převyšovat

Vyšší než být, dosáhnout nebo dosáhnout vyššího stavu nebo úrovně než někdo jiný nebo něco jiného.

zastiňovat

Vyjadřuje se jím, že se něco brání být viděno nebo že se něco skrývá, nebo se před něčím ukrývá. Může to být skryté informace nebo věci, které by mohly být příčinou úzkosti.

vynikat <nad kým>

Vynikat je dosáhnout vyššího úspěchu než ostatní, vyčnívat mezi ostatními, dosahovat lepších výsledků než ostatní.

odbývat si (pubertu)

Odbývat si pubertu znamená projít období dospívání, kdy se člověk stává dospělým se všemi jeho fyzickými a psychickými změnami.

dostávat se <přes co>

Vymezovat, procházet nebo dosahovat něčeho skrze určitou obtížnou nebo těžkou situaci.

přemáhat <co>

Přemáhat: překonat překážky, odolat odporu, potlačit nepříznivé okolnosti.

vítězit

Vítězit znamená dosáhnout cíle, získat nad druhým nadvládu nebo vyhrát soutěž.

zmáhat

Zmáhat znamená bojovat s něčím, čelit nepříznivému tlaku nebo překonávat překážky.

Podobná synonyma

dostávat se (do stavu)

Dostávat se znamená dosahovat stavu, zvyšovat se nebo dosahovat jisté úrovně.

dostávat (to nejhorší)

Dostávat znamená obdržet, přijmout nebo přijímat, obvykle něco, co je špatné nebo nežádoucí.

přes

Přes je předpona, která vyjadřuje pohyb skrz nebo přes něco, nebo procházení mezi dvěma body.

přemáhat (osud)

Bořit překážky a přemáhat osud; bojovat, abych dosáhl lepšího osudu.

vést přes (hranici)

Přechod přes hranici, překonání překážky s cílem dostat se z jednoho místa do druhého.

převést přes (hranice)

Překročit hranice; přenést se z jedné strany na druhou.

potlačovat <koho>

Potlačovat znamená bránit něčímu nebo něčemu, aby se neprojevovalo, mluvilo nebo prosazovalo.

dostávat se ven

Dostávat se ven znamená dosáhnout úspěchu a osvobodit se z omezení, která brání v napětí.

dostávat příděl

Příděl je množství něčeho, co je někomu určeno ke spotřebě nebo využití.

padnout přes (zábradlí)

Lehnout se přes zábradlí nebo se o něj opřít, aby se dostali na druhou stranu.

potlačovat (city)

Potlačovat znamená omezovat nebo stlumit. Jedná se o záměrnou snahu potlačit nějaký proces nebo zabránit jeho vývoji.

překonat překážky

Překonat překážky znamená dosáhnout cíle i přes představované nástrahy a překážky.

dostávat se (z dosahu nepřítele)

Ujíždět, unikat z dosahu nepřítele, aby se zabránilo jeho útoku.

vynikat

Vynikat znamená být výjimečný, být zřetelný a dosahovat vysokých výsledků ve srovnání s ostatními.

jet přes (hranice)

Jet přes hranici znamená překročit pohraniční lini mezi dvěma státy.

létat přes (moře)

Létat přes moře znamená překonat moře letadlem, vzdálenosti a časové limity a dosáhnout cíle.

dostávat <z koho> (přiznání)

Dostávat znamená získávat nějakou formu přiznání od dané osoby.

dát přes hubu

Dát přes hubu znamená někomu dát silnou kritiku, obvykle s ostrými slovy.

přemáhat (vztek)

Přemáhat vztek znamená ovládat ho a nedovolit mu ovládat nás.

dostávat se <kam>

Dostávat se: procházet se, přibližovat se k určitému místu nebo stavu.

potlačovat (odpor)

Potlačovat odpor znamená bránit nebo omezovat něčí schopnost odporovat, protestovat nebo se bránit.

přes (očekávání)

Přes (očekávání): znamená to překonat očekávání a dosáhnout více, než se čekalo.

přes míru

Přes míru znamená příliš mnoho, přehnaně, nad míru, nadměrně nebo až příliš.

přemáhat (pláč)

Přemáhat pláč znamená potlačit emoce a nedovolit, aby se projevily.

potlačovat <co>

Potlačovat znamená odstraňovat nebo omezovat něčí práva, názory nebo činy.

zastiňovat <co>

Zastiňovat znamená obalit, zastínit či vést někoho nebo něco; zakrývat, skrývat nebo chránit.

převyšovat <koho>

Převyšovat znamená být lepší nebo silnější než , být jeho nadřazeným.

přemáhat

Přemáhat znamená vyvinout úsilí a sílu k dosažení něčeho, co je obtížné nebo odporuje překonáním překážek.

jít <přes co>

Překonat fyzickou, psychickou nebo symbolickou bariéru.

dostávat

Dostávat znamená obdržet nebo dostat něco.