Facebook

Převyšovat - synonyma

Celkem nalezeno 13 synonym ke slovu převyšovat.

Význam: Vyšší než být, dosáhnout nebo dosáhnout vyššího stavu nebo úrovně než někdo jiný nebo něco jiného.

přemáhat (překážky)

Přemáhat znamená překonávat překážky nebo překážky, které nás brání v dosažení našich cílů. Je to o odvaze a vytrvalosti v boji s překážkami, které nás mohou obklopovat.

zdolávat

Zdolávat znamená dosáhnout cíle, jít dál nebo se vypořádat s překážkami. Může to znamenat bojovat, vytrvávat nebo vítězit.

potlačovat

Potlačování je proces, který se používá k omezení výskytu jevů, jako je například agrese nebo strach. Cílem je pomoci lidem dosáhnout psychické rovnováhy a zvládnout své emoce.

porážet

Porážet znamená přivést něco nebo někoho do menšího nebo méněcenného stavu nebo stavu porážky. Může to zahrnovat bití, zastrašování nebo jiné druhy násilí.

předstihovat

Vystihnout, předpovědět nebo udělat něco předtím, než se to stane, aby se předešlo možným problémům nebo aby se dosáhlo výhod.

zastiňovat

Vyjadřuje se jím, že se něco brání být viděno nebo že se něco skrývá, nebo se před něčím ukrývá. Může to být skryté informace nebo věci, které by mohly být příčinou úzkosti.

vynikat <nad kým>

Vynikat je dosáhnout vyššího úspěchu než ostatní, vyčnívat mezi ostatními, dosahovat lepších výsledků než ostatní.

odbývat si (pubertu)

Odbývat si pubertu znamená projít období dospívání, kdy se člověk stává dospělým se všemi jeho fyzickými a psychickými změnami.

dostávat se <přes co>

Vymezovat, procházet nebo dosahovat něčeho skrze určitou obtížnou nebo těžkou situaci.

předčit

Předčit znamená dosáhnout, přesáhnout nebo převýšit něčí očekávání nebo výkon.

přesahovat

Překročit hranice, převyšovat očekávání; dosáhnout vyšší úrovně nebo výkonu.

předstihovat (protivníka)

Dělat něco dříve než protivník, aby se získala výhoda.

překonávat

Překonávání je proces získávání nových dovedností, překonávání výzev a dosahování lepších výsledků než dřív.

Podobná synonyma

odbývat (práci)

Provádět rychle a spolehlivě, plnit požadavky a splňovat cíle.

dostávat <z koho> (přiznání)

Dostávat znamená získávat nějakou formu přiznání od dané osoby.

převést přes (hranice)

Překročit hranice; přenést se z jedné strany na druhou.

dát přes hubu

Dát přes hubu znamená někomu dát silnou kritiku, obvykle s ostrými slovy.

porážet (stromy)

Řezání stromů, aby se získal dřevěný materiál nebo aby se uvolnil prostor.

přemáhat (vztek)

Přemáhat vztek znamená ovládat ho a nedovolit mu ovládat nás.

dostávat se ven

Dostávat se ven znamená dosáhnout úspěchu a osvobodit se z omezení, která brání v napětí.

dostávat

Dostávat znamená obdržet nebo dostat něco.

přemáhat

Přemáhat znamená úsilí, silou docílit něčeho, co je obtížné nebo nežádoucí.

jezdit přes (most)

Přejet most, překonat bariéru mezi dvěma místy.

přemáhat se

Přemáhat se znamená překonávat obtíže nebo odolávat pokušení, aby bylo dosaženo vyššího cíle.

potlačovat (zájem)

Potlačovat znamená zamezit rozvoji, zastavit, zabránit a omezit nějaký zájem.

dostat se <přes co>

"Dostat se" znamená překonat překážku nebo překonat nějakou obtíž, aby jste dosáhli svého cíle.

předčit <koho>

Předčit znamená dosáhnout lepších výsledků než někdo jiný.

přes (očekávání)

Přes (očekávání): znamená to překonat očekávání a dosáhnout více, než se čekalo.

vést přes (hranici)

Přechod přes hranici, překonání překážky s cílem dostat se z jednoho místa do druhého.

dostávat se (do transu)

Dostávat se do transu znamená uvolňovat se a ponořit se do hluboké relaxace a meditativního stavu.

blokovat (protivníka)

Blokovat znamená zabránit, aby se druhá strana dostala do výhodné pozice. Může to být fyzické blokování, nebo třeba umístění překážek, které by bránily druhé straně.

přemáhat <co>

Přemáhat: překonat překážky, odolat odporu, potlačit nepříznivé okolnosti.

vynikat

Vynikat znamená být výrazný, být vidět, být skvělý a vyčnívat z davu.

přesahovat <co>

Přesahovat: překračovat hranice, být nad rámec.

létat přes (moře)

Létat přes moře znamená překonat moře letadlem, vzdálenosti a časové limity a dosáhnout cíle.

přes

Přes je spojovacím slovem pro označení překonání vzdálenosti nebo času, nebo pro označení odlišnosti mezi dvěma věcmi.

překonávat (proud)

Překonávat proud znamená plout proti proudu, čelit odporu a překonat obtíže.

dostávat <co> (nad hlavu)

Dostávat nad hlavu: mít více problémů než může člověk zvládnout.

dostávat se na řadu

Dostávat se na řadu znamená být připravený a schopný přijmout činnosti nebo úkoly, které jsou nezbytné pro úspěšné dokončení úkolu.

dostávat (to nejhorší)

Dostávat znamená obdržet, přijmout nebo přijímat, obvykle něco, co je špatné nebo nežádoucí.

odbývat <co>

Odbývat znamená odmítat, odmítnout.