Facebook

Převyšovat - synonyma

Celkem nalezeno 13 synonym ke slovu převyšovat.

Význam: Vyšší než být, dosáhnout nebo dosáhnout vyššího stavu nebo úrovně než někdo jiný nebo něco jiného.

přemáhat (překážky)

Přemáhat znamená překonávat překážky nebo překážky, které nás brání v dosažení našich cílů. Je to o odvaze a vytrvalosti v boji s překážkami, které nás mohou obklopovat.

zdolávat

Zdolávat znamená dosáhnout cíle, jít dál nebo se vypořádat s překážkami. Může to znamenat bojovat, vytrvávat nebo vítězit.

potlačovat

Potlačování je proces, který se používá k omezení výskytu jevů, jako je například agrese nebo strach. Cílem je pomoci lidem dosáhnout psychické rovnováhy a zvládnout své emoce.

porážet

Porážet znamená přivést něco nebo někoho do menšího nebo méněcenného stavu nebo stavu porážky. Může to zahrnovat bití, zastrašování nebo jiné druhy násilí.

předstihovat

Vystihnout, předpovědět nebo udělat něco předtím, než se to stane, aby se předešlo možným problémům nebo aby se dosáhlo výhod.

zastiňovat

Vyjadřuje se jím, že se něco brání být viděno nebo že se něco skrývá, nebo se před něčím ukrývá. Může to být skryté informace nebo věci, které by mohly být příčinou úzkosti.

vynikat <nad kým>

Vynikat je dosáhnout vyššího úspěchu než ostatní, vyčnívat mezi ostatními, dosahovat lepších výsledků než ostatní.

odbývat si (pubertu)

Odbývat si pubertu znamená projít období dospívání, kdy se člověk stává dospělým se všemi jeho fyzickými a psychickými změnami.

dostávat se <přes co>

Vymezovat, procházet nebo dosahovat něčeho skrze určitou obtížnou nebo těžkou situaci.

předčit

Předčit znamená dosáhnout, přesáhnout nebo převýšit něčí očekávání nebo výkon.

přesahovat

Překročit hranice, převyšovat očekávání; dosáhnout vyšší úrovně nebo výkonu.

předstihovat (protivníka)

Dělat něco dříve než protivník, aby se získala výhoda.

překonávat

Překonávání je proces získávání nových dovedností, překonávání výzev a dosahování lepších výsledků než dřív.

Podobná synonyma

přemáhat <co>

Přemáhat znamená usilovat o dosáhnutí něčeho tím, že se bojuje proti nepříznivým okolnostem nebo silám.

převést přes (hranice)

Překročit hranice; přenést se z jedné strany na druhou.

předčit <koho>

Předčit : dosáhnout vyššího úspěchu, než je komu jinému dosaženo.

zastiňovat <co>

Zastiňovat znamená obalit, zastínit či vést někoho nebo něco; zakrývat, skrývat nebo chránit.

vynikat <v čem>

Vynikat znamená vynášet se nad průměr, být výjimečný, vynikající a nezaměnitelný.

přes

Přes je spojovacím slovem pro označení překonání vzdálenosti nebo času, nebo pro označení odlišnosti mezi dvěma věcmi.

přemáhat (pláč)

Přemáhat pláč znamená potlačit emoce a nedovolit, aby se projevily.

překonávat (rekordy)

Překonávat znamená dosahovat vyšších výsledků a dosahovat lepších výkonů než bylo dříve dosaženo.

dostávat se <kam>

Dostávat se: procházet se, přibližovat se k určitému místu nebo stavu.

potlačovat (zájem)

Potlačovat znamená zamezit rozvoji, zastavit, zabránit a omezit nějaký zájem.

přes míru

Přes míru znamená příliš mnoho, příliš silné nebo příliš dlouhé, což je mnohem víc než obvyklé množství, síla nebo délka.

dostávat se na řadu

Dostávat se na řadu znamená být připravený a schopný přijmout činnosti nebo úkoly, které jsou nezbytné pro úspěšné dokončení úkolu.

přes sebe

Přes sebe: činit něco rychle, neformálně, rutinně, bez důkladného základního výzkumu nebo zkoumání.

překonávat <koho>

Překonávat znamená dosahovat lepších výsledků než někdo jiný nebo sebe samého předtím.

přes (očekávání)

Přes očekávání znamená překročení očekávaného nebo předpokládaného výsledku v situacích, kdy je očekáván nějaký úspěch.

přemáhat

Přemáhat znamená úsilí, silou docílit něčeho, co je obtížné nebo nežádoucí.

přemáhat (nepřítele)

Přemáhat znamená bojovat s nepřítelem, aby byl porazen a podroben.

přesahovat <co přes co>

Přesahovat znamená překročit hranice, přesáhnout omezení a vymanit se z předem stanovených mezí.

jít přes sebe

Překonat vlastní překážky a obavy, aby člověk dosáhl čeho chce.

přemáhat se

Přemáhat se znamená překonávat překážky a bojovat s přírodou či okolnostmi, aby se dosáhlo určitého cíle.

vynikat

Vynikat znamená vynášet se nad ostatní, být výjimečným a zářit.

blokovat (protivníka)

Blokovat znamená zabránit, aby se druhá strana dostala do výhodné pozice. Může to být fyzické blokování, nebo třeba umístění překážek, které by bránily druhé straně.

zastiňovat <koho>

Zastiňovat znamená případně chránit, hájit nebo podporovat někoho.

dostávat příděl

Příděl je množství něčeho, co je někomu určeno ke spotřebě nebo využití.

přesahovat <co>

Přesahovat: překračovat hranice, být nad rámec.

jet přes (hranice)

Jet přes hranici znamená překročit pohraniční lini mezi dvěma státy.

něco přes půl aru

Něco přes půl aru je kolokvialismus pro množství, které není přesně určené, ale je vyšší než polovina aru.

dostávat <z koho> (přiznání)

Dostávat znamená získávat nějakou formu přiznání od dané osoby.