Facebook

Porážet - synonyma

Celkem nalezeno 15 synonym ke slovu porážet.

Význam: Porážet znamená přivést něco nebo někoho do menšího nebo méněcenného stavu nebo stavu porážky. Může to zahrnovat bití, zastrašování nebo jiné druhy násilí.

kácet

Kácet znamená odstraňovat stromy a keře pomocí sekery nebo motorové pily.

srážet (kuželky)

Srážet kuželky znamená házet koulemi a snažit se je smést.

přemáhat (nepřítele)

Přemáhat znamená vyhrávat nad nepřítelem nebo něčím jiným, často bojem nebo násilím.

zdolávat

Zdolávat znamená dosáhnout něčeho obtížného, překonat obtížnosti nebo překážky a dosáhnout svého cíle.

potírat

Potírat znamená bojovat proti něčemu nebo někomu, snížit jeho sílu, vliv nebo význam.

usmrcovat (prase)

Usmrcovat prase znamená porážet, aby bylo možné z něj získat maso pro potravinářské účely.

zabíjet

Zabíjet znamená ničit život nebo životní prostředí; činnost, která vede k smrti.

přemáhat (překážky)

Přemáhat znamená překonávat překážky nebo překážky, které nás brání v dosažení našich cílů. Je to o odvaze a vytrvalosti v boji s překážkami, které nás mohou obklopovat.

potlačovat

Potlačování je proces, který se používá k omezení výskytu jevů, jako je například agrese nebo strach. Cílem je pomoci lidem dosáhnout psychické rovnováhy a zvládnout své emoce.

předstihovat

Vystihnout, předpovědět nebo udělat něco předtím, než se to stane, aby se předešlo možným problémům nebo aby se dosáhlo výhod.

převyšovat

Vyšší než být, dosáhnout nebo dosáhnout vyššího stavu nebo úrovně než někdo jiný nebo něco jiného.

zastiňovat

Vyjadřuje se jím, že se něco brání být viděno nebo že se něco skrývá, nebo se před něčím ukrývá. Může to být skryté informace nebo věci, které by mohly být příčinou úzkosti.

vynikat <nad kým>

Vynikat je dosáhnout vyššího úspěchu než ostatní, vyčnívat mezi ostatními, dosahovat lepších výsledků než ostatní.

odbývat si (pubertu)

Odbývat si pubertu znamená projít období dospívání, kdy se člověk stává dospělým se všemi jeho fyzickými a psychickými změnami.

dostávat se <přes co>

Vymezovat, procházet nebo dosahovat něčeho skrze určitou obtížnou nebo těžkou situaci.

Podobná synonyma

srážet

Srážet znamená snižovat, odebírat, ubírat, odčerpávat, zmenšovat.

překonat překážky

Překonat překážky znamená dosáhnout cíle i přes představované nástrahy a překážky.

potlačovat <co>

Potlačovat znamená odstraňovat nebo omezovat něčí práva, názory nebo činy.

přemáhat

Přemáhat znamená úsilí, silou docílit něčeho, co je obtížné nebo nežádoucí.

vynikat

Vynikat znamená vynášet se nad ostatní, být výjimečným a zářit.

usmrcovat (zvíře)

Usmrcovat znamená způsobit smrt zvířeti, často způsobenou úmyslnou činností.

jet přes (hranice)

Jet přes hranici znamená překročit pohraniční lini mezi dvěma státy.

dostávat příděl

Příděl je množství něčeho, co je někomu určeno ke spotřebě nebo využití.

dostávat

Dostávat znamená obdržet nebo dostat něco.

něco přes půl aru

Něco přes půl aru je kolokvialismus pro množství, které není přesně určené, ale je vyšší než polovina aru.

kácet se

Kácet se znamená buď intenzivně se snažit o něčí přízeň nebo přizpůsobit se okolnostem.

přemáhat (vztek)

Přemáhat vztek znamená ovládat ho a nedovolit mu ovládat nás.

přesahovat <co přes co>

Přesahovat znamená překročit hranice, přesáhnout omezení a vymanit se z předem stanovených mezí.

přemáhat (pláč)

Přemáhat pláč znamená potlačit emoce a nedovolit, aby se projevily.

zabíjet (hromadně)

Zabíjet (hromadně) znamená usmrtit velké množství lidí najednou.

přemáhat se

Přemáhat se znamená překonávat překážky a bojovat s přírodou či okolnostmi, aby se dosáhlo určitého cíle.

položit (přes cestu)

Položit přes cestu znamená postavit něco, co brání v přístupu nebo projíždění.

zastiňovat <koho>

Zastiňovat znamená případně chránit, hájit nebo podporovat někoho.

usmrcovat

Usmrcovat znamená způsobit smrt nebo ukončit život.

zahánět (nepřítele)

Odrazovat, vyhánět, odhánět, zbavovat místa, přinutit k odchodu.

odbývat (práci)

Provádět práci rychle, systematicky a účelně s cílem vyřešit úkol.

přes

Přes je předpona, která vyjadřuje pohyb skrz nebo přes něco, nebo procházení mezi dvěma body.

potlačovat <koho>

Potlačovat znamená bránit něčímu nebo něčemu, aby se neprojevovalo, mluvilo nebo prosazovalo.

odbývat se

Odbývat se znamená brát na vědomí něčí názor nebo postoj a respektovat jej.

prase

Prase je hospodářské zvíře, zejména sele, s typickou tlustou postavou. Slovo také obecně označuje nepříjemnou nebo hloupou osobu.

dostávat se dovnitř

Vniknout dovnitř, dostat se dovnitř.

jít přes sebe

Překonat vlastní překážky a obavy, aby člověk dosáhl čeho chce.

dostávat <koho z čeho>

Dostávat znamená obdržet něco, co je dáno někým jiným.

dostávat se <kam>

Dostávat se: procházet se, přibližovat se k určitému místu nebo stavu.