Facebook

Pohnout <koho k čemu> - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu pohnout <koho k čemu>.

Význam: Pohnout: přivést někoho k pohybu, změnit jeho postoj nebo názor.

otočit (auto)

Udělat obrat o 180 stupňů, například otáčet auto směrem zpět.

převrátit (auto na střechu)

Obrátit auto tak, že jeho střecha je nahoře.

přimět <koho k čemu>

Přimět: donutit k něčemu, vynutit si (čin, poslušnost).

proměnit (v ruiny)

Zničit, zdevastovat, zpustošit.

zničit

Zničit znamená zcela a způsobilým způsobem zničit, poškodit nebo destruovat.

Podobná synonyma

zmocnit se <koho>

Zmocnit se: získat/osvojit si moc nad něčím/někým.

vyslovit se <k čemu>

Vyslovit se znamená vyjádřit svůj názor, postoj nebo pocity k danému tématu.

zlehčovat <koho n. co>

Zlehčovat znamená snižovat důležitost, vážnost nebo váhu něčího.

získávat <koho pro co>

Získávat znamená získat něco, někoho nebo nějakou výhodu pro sebe, jako by bylo vyhlédnuto, usilovně vybojováno nebo získáno.

obelhávat <koho>

Obelhávat znamená podvádět, ošidit, zmanipulovat, často za účelem získání prospěchu.

budit <koho>

Budit znamená probouzet koho nebo něco, vzbuzovat či oživovat.

zesměšňovat <koho>

Zesměšňovat je činit výsměch něčemu nebo někomu, dělat si z něčeho nebo někoho legraci.

uškrtit <koho>

Uškrtit znamená fyzicky zabít člověka tím, že se mu zaškrtí krk.

zatáhnout <koho do čeho>

Zatáhnout: přitáhnout někoho do čehosi, přimět někoho, aby se zapojil do něčeho.

upozornit <koho> (předem)

Upozornit znamená varovat ho předem o něčem.

pobíjet <koho>

Pobíjet znamená fyzicky zabíjet, usmrcovat, likvidovat lidi nebo zvířata.

vykázat <koho>

Vykázat: odejmout někoho z místa bez práva se do něj vrátit.

požadovat výkon <od koho>

Žádat, aby se někdo zavázal dodržovat určité standardy či požadavky.

vypudit <koho>

Vypudit znamená násilně a nenávratně odstranit nebo vyhnat.

zasáhnout <koho>

Zasáhnout znamená ovlivnit situaci či člověka silou, aby se události vyvinuly do požadovaného směru.

informovat <koho>

Informovat: sdělit někomu nové informace, data či znalosti.

přikládat <co k čemu>

Přikládat znamená připojovat nebo připojit co k čemu.

křičet <na koho>

Křičet znamená volat na někoho s hlasitou a silnou intenzitou.

trápit <koho> (svědomí)

Způsobovat někomu vnitřní utrpení a vztek při přemýšlení o svých skutcích/chybách.

uklidnit <koho>

Usmířit/utišit/uklidnit ; přinést klid a uvolnění, aby se cítil lépe.

zbavit <koho> (viny)

Zbavit (viny) znamená osvobodit od viny a odpovědnosti.

zaujmout <koho>

Zaujmout: získat pozornost, získat větší pozornost než ostatní.

jmenovat <koho>

Jmenovat znamená určit někoho určitou funkcí, úřadem nebo místem.

vyloupit <koho n. co>

Vyloupit znamená ukrást a rozbit otevřením dveří či okna.

ztýrat <koho>

Násilně přivodit poškození člověku nebo věci; zneužívat člověka nebo jeho práva.

napodobovat <koho n. co>

Napodobovat znamená imitovat chování nebo vyjadřování někoho nebo něčeho.

překvapit <koho>

Překvapit znamená příjemně překonat jeho očekávání a udělat něco neočekávaného.

navštěvovat <koho>

Navštěvovat znamená pravidelně se zastavovat u někoho nebo někam jít, abyste se setkali s danou osobou nebo navštívili místo.

oddat se <čemu>

Oddat se čemukoli: věnovat se tomu s plným srdcem, úsilím a oddaností.

očistit <koho>

Očistit znamená odstranit nečistoty a nepořádek z jeho těla, oblečení nebo prostředí.