Facebook

Schylovat se <k čemu> - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu schylovat se <k čemu>.

Význam: Schylovat se znamená přibližovat se k něčemu, zmírňovat se, ubírat se směrem k něčemu.

přibližovat se <komu n. čemu>

Přibližovat se znamená blížit se k něčemu.

přicházet (blíže)

Přijít, dorazit, příjít, vstoupit, přijet.

vzdalovat se

Odcházet nebo se vzdalovat, oddalovat se od místa nebo osoby.

nastávat (noc)

Nastávat znamená přicházet, začínat - například nastává noc, což znamená, že tmavost začíná přicházet.

nadcházet (podzim)

Podzim znamená příchod nových období, očekávání změn a příchod nového života.

být podobný <komu n. čemu>

Být stejný jako někdo/něco jiného; mít stejné vlastnosti, rysy nebo vzhled.

stávat se podobným <komu>

Stát se podobným znamená postupně adoptovat podobné postoje, názory nebo chování.

přátelit se <s kým>

Přátelit se s někým znamená vzájemně si přijímat, vytvářet a udržovat pozitivní vztah.

sbližovat se

Sbližovat se znamená přibližovat se k něčemu nebo někomu, což může znamenat blížící se shodu, spojení nebo dohodu.

Podobná synonyma

uznat <komu> (zkoušku)

Uznat (zkoušku) znamená přiznat, že dotyčná osoba získala potřebné znalosti a schopnosti, aby splnil požadavky zkoušky.

přicházet

Přicházet znamená dostat se na místo nebo do blízkosti místa, kde jste nebyli.

poslat <komu> vzkaz

Poslat osobě vzkaz - sdělit jí informace, myšlenky nebo pocity.

uniknout <čemu>

Uniknout <čemu> znamená uprchnout, vyhnout se něčemu, vyváznout z něčeho.

zabušit <komu> (srdce)

Zabušit srdce znamená silně zasáhnout, znejistit, zastrašit nebo obecně vyvolat silný negativní emoční prožitek.

pomáhat <komu>

Pomáhat znamená poskytovat někomu pomoc, aby mohl dosáhnout cíle, který si stanovil.

kořit se <komu n. čemu>

Kořit se znamená urychleně unikat nebo utíkat, obvykle před nebezpečím.

vrazit <komu> facku

Dát fyzický nátlak na někoho, aby se podvolil, nebo aby vyjádřil svůj nesouhlas.

naslouchat <čemu>

Vnímat, poslouchat a porozumět tomu, co druhý říká, a reagovat na to.

prohledávat <komu> (kapsy)

Prohledávat kapsy je činnost kontroly obsahu kapes, která se provádí za účelem nalezení ztracených, ukradených nebo schovaných věcí.

odporovat <komu>

Odporovat znamená jednat proti jeho přání nebo názoru; projevovat nesouhlas nebo odpor.

odvyknout <čemu>

Zbavit se závislosti na něčem; zvyknout si na nepoužívání, zrušení dané činnosti.

odplatit <co komu>

Odplatit: vykonat stejný čin jako druhému, aby se vyrovnala skládka nebo ztráta.

zošklivit <co komu>

Znehodnotit vzhled někoho nebo něčeho.

odhodlat se <k čemu>

Odhodlat se k čemukoliv znamená odvážit se překonat strach, obavy a nejistotu a udělat to, co je třeba.

vštěpovat <co komu> důrazně

Učit/předávat někomu něco silně a důrazně.

věnovat se <komu>

Věnovat se znamená poskytnout čas a energii do toho, aby se pomohlo komu, nebo čemu.

nařídit <co komu>

Nařídit komu něco: přikázat někomu, aby udělal něco, co je po něm požadováno.

provést cunnilingus <komu>

Provést cunnilingus je orální sexuální akt, při kterém se partner líbá, olizuje a sáňkuje po ženském genitálu.

vyseknout <komu> (poklonu)

Vyseknout poklonu znamená uctít někoho pokleknutím a ukloněním se.

přimykat se <ke komu n. čemu>

Přimykat se: projevovat úctu a respekt; přenášet vážnost a úctu k někomu nebo něčemu.

vykreslit <co komu>

Vykreslit znamená zobrazit či popsat něco ve formě obrázku nebo slov.

půjčit <co komu>

Půjčit: poskytnout něco druhému osobě, často na dobu určitou, s tím, že to bude vráceno.

vysvětlovat <co komu>

Vysvětlovat znamená jasně a srozumitelně vysvětlit danou myšlenku nebo informaci někomu jinému.

oddávat se <čemu>

Oddávat se: přen. věnovat se něčemu intenzivně, zaprodat se.

vyčítat <komu>

Vyčítat znamená vyčíslit nebo připomenout někomu jeho prohřešky.

přisluhovat <komu>

Být v službě komukoliv; být k dispozici, poskytovat služby.

nedovolit <co komu>

Zabránit někomu v činu; nedopustit, aby se něco stalo.

vyhýbat se <komu n. čemu>

Vyhýbat se je vyhnout se člověku nebo čemu, aby se vyhnul dané situaci.

zvednout <komu> (plat)

Zvednout plat znamená zvýšit jeho mzdu/odměnu.