Facebook

Ujmout se - synonyma

Celkem nalezeno 15 synonym ke slovu ujmout se.

Význam: Ujmout se znamená vzít na sebe odpovědnost, starost, zájem o něco či někoho a začít jednat.

zachytit se

Zachytit se znamená přidržet se něčeho, abychom se udrželi v bezpečí a zabránili pádu.

přidržet se

Držet se něčeho, dodržovat, vytrvat, být věrný.

chytit se

Chytit se znamená přidržet se něčeho nebo někoho nebo usilovat o to, aby se dosáhlo cíle.

zakořenit se

Zakořenit se znamená vytvářet pevnou a trvalou součást něčeho, zapustit kořeny.

najít práci

Najít práci znamená nalézt povolání, které vyhovuje člověku a jeho schopnostem a dovednostem.

zaměstnat se

Zaměstnat se znamená najít si práci a stát se členem zaměstnaneckého týmu.

uchytit se

Uchytit se znamená chytit se něčeho, aby se člověk udržel, zabránil pádu nebo získal jistotu.

vžít se

Vžít se: vcítit se do něčí situace, stát se jedním s ostatními, naladit se na jejich pocity.

zdomácnět

Ustálit se, zapustit kořeny; stát se obyčejným, běžným, být obecně rozšířeným.

zastat se <koho>

Bránit, hájit, stát se přítelem, podporovat a zastávat názory nebo jednání někoho.

postarat se <o koho>

Postarat se o někoho znamená starat se o jeho potřeby a přání a dbát o jeho dobro.

dát se <do čeho>

Dát se do čeho: Započít nebo se zapojit do činnosti, činnosti nebo situace.

pustit se

Začít s něčím novým, zkusit to, riskovat a vystavit se tak riziku neúspěchu.

mít ohlas

Mít ohlas znamená mít vliv, zaznamenat pozitivní odezvu a být úspěšný.

rozšířit se

Rozšířit se znamená být šířeným nebo rozšiřovat se; zvětšovat počet lidí, věcí nebo míst, které jsou ovlivněny.

Podobná synonyma

podávat žalobu <na koho>

Podávat žalobu znamená podat stížnost nebo návrh v soudním řízení proti komukoli.

svádět <koho>

Svádět vyjadřuje úmyslnou snahu přesvědčit někoho o něčem nebo ho přimět k něčemu.

zkopat <koho>

Zkopat znamená přemoci někoho fyzicky a zasáhnout ho, obvykle s cílem způsobit bolest.

znamení <čeho>

Znamení je symbol, který má nějaký specifický význam. Obvykle se vztahuje k nějakému náboženství, kultuře nebo události.

nabýt <čeho>

Získat, stát se vlastníkem; získat právní účinky, stát se vlastníkem čehosi.

vyvozovat <co z čeho>

Vyvozovat znamená získat závěry nebo závěry z informací, které jsou k dispozici.

potlačovat <koho>

Potlačovat znamená bránit něčímu nebo něčemu, aby se neprojevovalo, mluvilo nebo prosazovalo.

dostat se <z čeho>

Dostat se: získat přístup; dosáhnout cíle; dosáhnout místa.

zprdávat <koho>

Zprdávat = opouštět nebo opustit někoho; opouštět danou situaci; nerespektovat druhé.

nevšímat si <čeho>

Ignorovat, nevšímat si čeho/koho.

vzít <z čeho>

"Vzít" znamená získat nebo uchopit danou věc.

zhanobit <koho n. co>

Zhanobit znamená poškodit čest, čestnost nebo dobré jméno někoho nebo něčeho.

vydráždit <koho>

Vyvolat/rozvířit emoce, podráždění nebo hněv/zlost u někoho.

cenit si <koho n. čeho>

Cenit si: připisovat hodnotu, vážit si a uznávat pozitivní vlastnosti někoho nebo něčeho.

znevážit <koho n. co>

Znevážit znamená očernit, poškodit pověst či charakter někoho nebo něčeho.

potrestat <koho>

Potrestat znamená trestat, udělit trest někomu za provinění.

ubít <koho>

Ubít znamená způsobit smrtící zranění nebo zabít.

jmenovat <koho>

Jmenovat znamená ustanovit někoho do určitého postavení nebo funkce.

dávat se <do čeho>

Dávat se: vyvíjet úsilí, obětovat energii a čas pro dosažení cíle.

dožadovat se <čeho>

Příst o což, domáhat se čeho.

zastoupit <koho>

Zastoupit znamená nahradit dotyčnou osobu a plnit její úkoly.

dotýkat se <čeho>

Fyzicky se dotknout, pracovat s čím, manipulovat s čím.

navrhovat <koho>

Navrhovat je představovat někomu názor nebo návrh, aby se mohl rozhodnout.

vypovědět <koho>

Vypovědět: vyjádřit svůj názor nebo postoj, často vůči něčemu nebo někomu.

pustit se <kam>

Začít se něčím novým, vstoupit do něčeho, čeho se zatím nedotklo.

vzrušovat <koho>

Vzrušovat znamená vzbuzovat v něm napětí a těšení se na něco, co nastane.

být <bez čeho>

Být bez něčeho znamená nemít to nebo se o to připravit.

pečovat <o koho>

Starat se o někoho s láskou a péčí.

křičet <na koho>

Křičet znamená volat na někoho s hlasitou a silnou intenzitou.

dráždit <koho>

Dráždit znamená provokovat nebo stupňovat jeho emoce nebo podrážděnost.