Facebook

Zdomácnět - synonyma

Celkem nalezeno 13 synonym ke slovu zdomácnět.

Význam: Ustálit se, zapustit kořeny; stát se obyčejným, běžným, být obecně rozšířeným.

uchytit se

Uchytit se znamená chytit se něčeho, aby se člověk udržel, zabránil pádu nebo získal jistotu.

zakořenit se

Zakořenit se znamená stále se upevňovat, dlouhodobě a trvale působit, případně být přijímáno.

vžít se

Vžít se: vcítit se do něčí situace, stát se jedním s ostatními, naladit se na jejich pocity.

zastat se <koho>

Bránit, hájit, stát se přítelem, podporovat a zastávat názory nebo jednání někoho.

postarat se <o koho>

Postarat se o někoho znamená starat se o jeho potřeby a přání a dbát o jeho dobro.

dát se <do čeho>

Dát se do čeho: Započít nebo se zapojit do činnosti, činnosti nebo situace.

pustit se

Začít s něčím novým, zkusit to, riskovat a vystavit se tak riziku neúspěchu.

mít ohlas

Mít ohlas znamená mít vliv, zaznamenat pozitivní odezvu a být úspěšný.

rozšířit se

Rozšířit se znamená být šířeným nebo rozšiřovat se; zvětšovat počet lidí, věcí nebo míst, které jsou ovlivněny.

přizpůsobit se <čemu>

Adaptovat se k situaci; přizpůsobit se podmínkám.

zvyknout si

Zvyknout si znamená naučit se jednat v určité situaci tak, jako by to byla běžná rutina.

ujmout se

Převzít odpovědnost a starat se o něco, co předtím nebylo pod kontrolou.

domestikovat

Domestikovat znamená doma vykonávat domácí práce, jako je vaření, úklid, žehlení atd.

Podobná synonyma

provdat <koho>

Provdat je označení pro obřad, při kterém se muž a žena stávají manžely.

uplatit <koho>

Uplatnit znamená prosadit něčí názor, potřebu nebo právo.

preferovat <koho>

Preferovat znamená upřednostnit něčí názor nebo konkrétní něčí postoj před jinými.

poddat se <čemu>

Poddat se znamená odevzdat se vlivu čehosi nebo někomu a podřídit se jeho vůli.

pustit

Pustit znamená opustit místo nebo činnost; dát něco pryč nebo do pohybu; zveřejnit informace; nebo dovolit, aby se něco stalo.

ovlivňovat <koho n. co> (ideově)

Ovlivňovat je tvořit, měnit nebo formovat něco nebo někoho.

vychovávat <koho>

Vychovávat znamená vést a připravovat někoho k dospělosti a zodpovědnosti, poskytovat mu hodnoty a návyky.

vylučovat <koho n. co>

Vylučovat znamená odstranit, vyloučit či vyřadit někoho nebo něco.

dotknout se <čeho>

Dotknout se <čeho>: zasáhnout a ovlivnit, změnit nebo oživit něco.

pohnout <koho k čemu>

Pohnout: přivést někoho k pohybu, změnit jeho postoj nebo názor.

nabýt <čeho>

Získat, získat, získat právní účinky nebo vlastnictví.

šatit <koho>

Šatit znamená oblékat nebo oblékat někoho: přikrývat ho/ji oděvy, aby byl/a vhodně oblečený/a.

otřít se <o koho>

Setkat se (konfliktně), narazit, mít nějaký kontakt s někým nebo s něčím.

převést <na koho> (majetek)

Přenést majetek na druhou stranu.

napadnout <koho co>

Napadnout znamená fyzicky nebo psychicky útočit, například pomocí fyzické síly nebo slovního napadání.

buzerovat <koho>

Buzerovat znamená ponižovat někoho fyzickým nebo psychickým tlakem a obviňovat ho z nedostatků.

kárat <koho>

Kárat znamená dát někomu najevo, že jeho chování nebylo vhodné a upozornit ho na jeho chybu.

deportovat <koho kam>

Deportovat je zákonný proces, který se vztahuje na vyhoštění někoho z jednoho státu do jiného.

zbavit se <čeho>

Zbavit se: odstranit, odepřít, zbýt se, zbavit se odpovědnosti.

zkrušit <koho>

Zkrušit znamená ukončit nebo omezit jeho činnost, často násilným způsobem.

vyřadit <koho n. co>

Vyřadit: odejmout, odstranit, vyjmout z hry.

ustanovit <koho> (náčelníkem)

Jmenovat někoho náčelníkem; udělit mu autoritu a odpovědnost.

najít <koho n. co>

Najít: hledat a objevit požadovanou věc nebo osobu.

vzpružit <koho>

Vzpružit znamená obnovit energii, nadšení nebo odhodlání u osoby.

vytěsnit <co z čeho>

Vytěsnit znamená vyhnout se, vyloučit, odstranit nebo vyřadit co z čeho.

připojit <co k čemu>

Připojit znamená spojit fyzicky nebo virtuálně dvě či více částí dohromady.

povědět <co na koho>

Říci něco určitým člověkem nebo skupinou lidí, obvykle s informacemi nebo názory.

obejít <koho>

Obejít se znamená vyhnout se něčímu nebo něčemu, obcházet, zdržet se.

soužit <koho> (vnitřně)

Soužití je tvoření vztahu mezi dvěma lidmi, kde jsou si plně vědomi, že jsou společně a jsou si blízcí ve všech ohledech.