Facebook

Vžít se - synonyma

Celkem nalezeno 14 synonym ke slovu vžít se.

Význam: Vžít se: vcítit se do něčí situace, stát se jedním s ostatními, naladit se na jejich pocity.

uchytit se

Uchytit se znamená chytit se něčeho, aby se člověk udržel, zabránil pádu nebo získal jistotu.

zakořenit se

Zakořenit se znamená stále se upevňovat, dlouhodobě a trvale působit, případně být přijímáno.

zdomácnět

Ustálit se, zapustit kořeny; stát se obyčejným, běžným, být obecně rozšířeným.

zastat se <koho>

Bránit, hájit, stát se přítelem, podporovat a zastávat názory nebo jednání někoho.

postarat se <o koho>

Postarat se o někoho znamená starat se o jeho potřeby a přání a dbát o jeho dobro.

dát se <do čeho>

Dát se do čeho: Započít nebo se zapojit do činnosti, činnosti nebo situace.

pustit se

Začít s něčím novým, zkusit to, riskovat a vystavit se tak riziku neúspěchu.

mít ohlas

Mít ohlas znamená mít vliv, zaznamenat pozitivní odezvu a být úspěšný.

rozšířit se

Rozšířit se znamená být šířeným nebo rozšiřovat se; zvětšovat počet lidí, věcí nebo míst, které jsou ovlivněny.

vpravit se <do čeho>

Vpravit se: začít se angažovat, zapojit se do něčeho.

přivyknout <čemu>

Přivyknout <čemu> znamená zvyknout si na něco, adaptovat se na nové podmínky.

přizpůsobit se

Přizpůsobit se je vyvíjet se tak, aby člověk mohl reagovat optimálně na změny a současné situace.

sžít se

Sžít se znamená splynout, vytvořit pevný vztah a být jako jedno.

ujmout se

Převzít zodpovědnost; ujmout se odpovědnosti za něco nebo někoho.

Podobná synonyma

napadat <koho>

Napadat znamená útočit či fyzicky napadat někoho nebo cokoli jiného úmyslně.

vrážet <do čeho>

Vrážet do něčeho znamená zabodávat, zasouvat silou.

přizpůsobit <čemu>

Přizpůsobovat se, předvídat potřeby a způsoby, jak změnit něco, aby vyhovovalo požadavkům nebo okolnostem.

zkopat <koho>

Zkopat znamená přemoci někoho fyzicky a zasáhnout ho, obvykle s cílem způsobit bolest.

rozšířit (aféru)

Rozšířit aféru znamená prohloubit ji, aby se do ní zapojily více osob, úřadů nebo institucí.

zprdnout <koho>

Zprdnout se dá použít k popisu toho, když se někdo ztrapní, zesměšní nebo se stane předmětem posměchu.

opíchat <koho>

Opíchat znamená použít násilí na druhé osobě. Obvykle se to týká bodnutí či zranění pomocí nůže nebo jiného ostrého předmětu.

dorážet <na koho>

Dorážet na někoho znamená opakovaně ho napadat nebo mu činit problémy.

namlouvat si <koho>

Domlouvat si společné jednání či činnosti s někým.

převyšovat <koho>

Převyšovat znamená být lepší nebo silnější než , být jeho nadřazeným.

schylovat se <k čemu>

Schylovat se znamená přibližovat se k něčemu, zmírňovat se, ubírat se směrem k něčemu.

polekat <koho>

Polekat vyjadřuje mírné napomenutí za něco, co se udělalo špatně.

dolehnout <co na koho>

Dolehnout je přenášené významem dopadu, vlivu, tlaku či nátlaku na někoho.

pustit (televizi)

Pustit znamená zapnout (zprovoznit) televizi.

dorazit <koho>

Dorazit znamená dojít nebo přijít na určené místo.

nalákat <koho na co>

Přesvědčit někoho, aby se zúčastnil či aby se zajímal o něco.

nepřipadat <co na koho>

Nepřipadat: nevyhovovat, nezapadat do dané situace nebo neodpovídat požadavkům.

mít sklon <k čemu>

Mít sklon znamená mít tendenci, sklon k něčemu, např. sklon ke zlobě, sklon k pomoci druhým apod.

odepsat <koho n. co>

Odepsat znamená oficiálně ukončit nebo převést nějakou smluvní nebo finanční závazek.

vážit si <čeho>

Vážit si znamená uznávat a oceňovat hodnotu čeho, vyjadřovat úctu a dávat najevo uznání.

vpravit

Vpravit znamená vložit, zasadit, zasunout nebo vsunout do něčeho.

potupit <koho>

Potupit znamená jednat s ním neuctivě nebo ho ponižovat, čímž mu způsobí hanbu nebo jeho ponížení.

pokárat <koho>

Pokárat znamená udělit někomu napomenutí nebo trest za prohřešek.

platit <za koho> kauci

Platit kauci znamená zaplatit částku peněz pro určitého člověka, aby měl právo na vydání z vazby nebo pro osvobození od obvinění.

přezírat <koho>

Přezírat znamená nadřazeně se stavět k někomu, zesměšňovat jeho činnosti a vyvíjet na něho psychický tlak.

hodit se <k čemu>

Hodit se znamená vyhovovat dané situaci nebo dané osobě.

nevšímat si <čeho>

Ignorovat, nevšímat si čeho/koho.

obrátit se <na koho>

Zeptat se, žádat o radu nebo pomoc od někoho.

demoralizovat <koho>

Zničit morálku, oslabit důvěru nebo sebevědomí člověka.

nepřihlédnout <k čemu>

Nepřihlédnout znamená ignorovat, nevzít v úvahu, nezohlednit.