Facebook

Přidržet se - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu přidržet se.

Význam: Držet se něčeho, dodržovat, vytrvat, být věrný.

podržet se (zábradlí)

"Podržet se" znamená držet se čeho nebo něčeho, aby člověk udržel rovnováhu a zabránil pádu. Například pokud se člověk drží zábradlí, pomáhá mu to zůstat na nohou a zabraňuje pádu.

zachytit se

Zachytit se znamená připojit se k něčemu, zaujmout postoj nebo získat podporu. To může být získání informací nebo využití výhod nebo se přidat k něčemu, co se děje. Je to jako vychytat si okamžik, aby

chytit se

Chytit se znamená vzít příležitost za pačesy a zmocnit se jí; vyvinout úsilí nebo odvahu pro dosáhnutí něčeho nebo získání něčeho. Může to znamenat jak dosáhnout cíle, tak i přijmout riziko nebo výzvu

setrvat <v čem>

Setrvat znamená trvale zůstat v nějaké situaci nebo se na něco držet. Může to být v názoru, postoji, hodnotě nebo v podobných věcech.

zůstat <u čeho>

Význam slova zůstat je zůstat na stejném místě nebo v situaci, ve které se nacházíš.

zvolit si (za vzor)

Zvolit si za vzor je vybrat někoho nebo něco jako inspiraci nebo model, podle kterého se bude řídit nebo se snažit dosáhnout.

vybrat si

Vybrat si znamená vybírat ze seznamu možností a vybrat tu, která je nejvhodnější pro danou situaci.

ujmout se

Ujmout se znamená vzít na sebe odpovědnost, starost, zájem o něco či někoho a začít jednat.

zakořenit se

Zakořenit se znamená vytvářet pevnou a trvalou součást něčeho, zapustit kořeny.

najít práci

Najít práci znamená nalézt povolání, které vyhovuje člověku a jeho schopnostem a dovednostem.

zaměstnat se

Zaměstnat se znamená najít si práci a stát se členem zaměstnaneckého týmu.

Podobná synonyma

dostávat se <komu čeho>

Dostávat se znamená úspěšně dosahovat cíle nebo postupovat směrem k něčemu.

poznání <čeho>

Proces objevování, porozumění a učení se o daném tématu nebo jevu.

najít <koho>

Najít znamená objevit nebo nalézt osobu, věc nebo informaci, kterou hledáte.

ukázka <čeho>

Ukázka je vzorek či příklad určitého druhu, např. produktu, procesu nebo schopnosti, který je použit pro demonstrování či zkoušení.

najít

Najít znamená objevit, hledat nebo nalézt něco, co bylo předtím skryto nebo neznámé.

chytit

Chytit znamená uchopit, sevřít a držet něco nebo někoho pevně.

zvolit <koho>

Zvolit je výběr určitého člověka či věci z více možností.

zachytit <o co>

Uchopit či pojmout něco v krátkém čase; chápat a vnímat, či přijmout myšlenky či informace.

bušit <do čeho>

Bušit je tlouci do něčeho, jako je dveře nebo kladivo do hřebíků.

nabýt <čeho>

Získat, stát se vlastníkem čehosi.

nedbat <čeho>

Nedbat <čeho> znamená nevšímat si, nebrat na vědomí, nerespektovat.

vyznávat se <z čeho>

Vyznávat se znamená projevovat svou úctu, lásku nebo víru k něčemu nebo někomu.

zvolit si

Zvolit si znamená rozhodnout se pro něco nebo někoho a odmítnout ostatní možnosti.

nevšimnout si <čeho>

Nezaregistrovat, nevšimnout si čeho.

najít <koho n. co>

Najít: hledat a objevit požadovanou věc nebo osobu.

podržet si

Udržet si něco, např. názor, pozici, postoj, přesvědčení, vytrvat.

odpadávat <od čeho>

Odpadávat znamená postupně se vzdalovat od něčeho; opouštět to, přestat se toho účastnit nebo se toho vzdát.

účastnit se <čeho>

Být součástí čehosi; dělat něco společně s ostatními nebo se na něm podílet.

dožadovat se <čeho>

Žádat o něco s upřímností a sebevědomím.

využívat <čeho>

Využívat: využívat čeho/čeho se týká, znamená používat nějaký zdroj, možnosti nebo výhody k dosažení určitého cíle.

upustit <od čeho>

Upustit od čeho: přestat s něčím, vzdát se něčeho.

vyprostit se <z čeho>

Vyprostit se z něčeho znamená uniknout z dané situace nebo okolností.

chopit se <čeho>

Chopit se čeho znamená získat do svého vlastnictví nebo se ujmout činnosti, čeho se týče.

zamíchat se <do čeho>

Zamíchat se: udělat rychlý pohyb, míchat či mícháním kombinovat nějaké ingredience.

odchýlit se <od čeho>

Odchýlit se od čeho znamená činit něco odlišného či jiného, než je obvyklé či očekávané.

zachytit

Zachytit znamená chytit, ulovit, zajistit nebo získat.

odstoupení <od čeho>

Odstoupení je proces, při kterém se někdo odvolává od smlouvy nebo závazku.

dočkat se <čeho>

Dočkat se znamená dosáhnout něčeho po dlouhém čekání, často s napětím.

vzor

Vzor je příklad, který lze napodobit nebo se od něj odvíjet; je to standard nebo ideální exemplář.